Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samenwerking met de Verenigde Staten voor crisisbeheersingsactiviteiten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Samenwerking met de Verenigde Staten voor crisisbeheersingsactiviteiten

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten delen gemeenschappelijke doelstellingen in hun buitenlands beleid. Zij moedigen met name een vreedzame oplossing aan van conflicten alsook de wederopbouw en stabilisatie van landen in crisis. De EU en de VS hebben besloten hun krachten te bundelen voor een aantal crisisbeheersingsoperaties onder leiding van de EU in derde landen.

BESLUIT

Kaderovereenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie betreffende de deelname van de Verenigde Staten aan crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie.

SAMENVATTING

Deze overeenkomst is een kaderakkoord dat geldt voor alle operaties van crisisbeheersing door de Europese Unie (EU) uitgevoerd in derde landen en waaraan de VS heeft besloten om deel te nemen. De overeenkomst bepaalt ook de voorwaarden voor de deelname van de Verenigde Staten en de betrekkingen met de EU tijdens missies.

Amerikaanse deelname aan crisisbeheersingsoperaties onder leiding van de EU

De Verenigde Staten besluiten per geval of ze deelnemen aan door de EU geleide operaties. De EU neemt vervolgens een besluit aan waarmee de Verenigde Staten worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij een operatie. Indien ze akkoord gaan, verbinden de Verenigde Staten zich er tevens toe zich aan de voorwaarden te houden van het besluit van de Raad volgens hetgeen de EU besloten heeft de operatie uit te voeren.

Vervolgens zullen de EU en de Verenigde Staten zich wederzijds afstemmen over de bijdrage die de Verenigde Staten voorstelt. Deze bijdrage resulteert in het verzenden van personeel, eenheden of civiele goederen. De EU en de Verenigde Staten zijn het ook eens over een eventuele Amerikaanse bijdrage aan het budget van de operatie. Bovendien nemen de Verenigde Staten alle kosten die verband houden met hun deelname op zich, tenzij deze kosten werden begroot.

Op elk moment kunnen de VS besluiten zich helemaal of gedeeltelijk uit de militaire operatie te trekken na overleg met de EU. Bovendien dient de beslissing om de crisisbeheersingsoperatie te beëindigen in wezen door de EU te worden genomen. Zij moet echter wel de Verenigde Staten vragen of zij nog steeds een bijdrage leveren op de datum waarop een dergelijk besluit wordt overwogen.

Daarnaast zullen alle geschillen tussen de EU en de Verenigde Staten over de interpretatie of toepassing van het akkoord langs diplomatieke weg worden beslecht.

Status van het Amerikaanse contingent uitgezonden in het kader van een door de EU geleide operatie

De status van het Amerikaanse contingent wordt geregeld door het akkoord over de status van de missie getroffen tussen de EU en de lidstaat waar de operatie plaatsvindt. De Verenigde Staten moeten in staat zijn om deze overeenkomst te bestuderen alvorens te beslissen of zij al dan niet deelnemen aan de operatie.

Als een dergelijk akkoord nog niet is getroffen, moeten de partijen het eens worden over een gelijkwaardige regeling vóór het inzetten van het Amerikaanse contingent.

De overeenkomst over de status van de missie bepaalt in het bijzonder de voorrechten en de immuniteiten van het personeel en de uitgezonden eenheden van de Verenigde Staten.

Bovendien behouden de Verenigde Staten het recht voor hun rechtsmacht uit te oefenen over hun uitgezonden personeel in het land waar de operatie plaatsvindt. Ook is het hun verantwoordelijkheid om gevolg te geven aan alle klachten die verband houden met hun deelname, overeenkomstig hun nationale wetgeving.

Verloop van de operatie

De EU is verantwoordelijk voor het leiden van crisisbeheersingsoperaties. Ze definieert de doelstellingen en de richtlijnen van de missies.

De Verenigde Staten zorgen ervoor dat hun personeel en eenheden hun taken in overeenstemming met deze richtlijnen uitvoeren. Ook dienen medewerkers en uitgezonden units de richtlijnen van het hoofd van de missie of van de EU-bevelhebber te volgen, maar ze blijven onder het bevel van de Verenigde Staten.

Bovendien wijzen de Verenigde Staten een nationaal contactpunt aan die hun nationaal contingent moet vertegenwoordigen in het kader van de operatie. Dit contactpunt dient zich met name te verantwoorden tegenover het hoofd van de missie en is verantwoordelijk voor disciplinekwesties binnen het Amerikaanse contingent.

Afstand van schadevorderingen

Met deze overeenkomst zien de EU en de Verenigde Staten af van schadevorderingen tegenover de andere partij voor schade die voortvloeit uit de uitoefening van hun officiële taken, behalve in het geval van grove nalatigheid of opzet.

Het afzien van schadevorderingen moet worden beschreven in een verklaring van de Verenigde Staten en elke EU-lidstaat.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Kaderovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie

Zie artikel 10.1Voorlopige toepassing: 17.5.2001

PB L 143 van 31.5.2011

Laatste wijziging: 29.07.2011

Top