Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen in de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen in de Europese Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2009) 82 definitief) — Een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

 • In deze mededeling wordt de aanpak van de Europese Unie (EU) bepaald om beter te kunnen anticiperen op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen en deze te beren. In dit kader wordt er een reeks maatregelen voorgesteld voor invoering op EU-niveau.
 • De aanbeveling legde het fundament voor een sterkere focus op preventie in de herziene wetgeving voor EU-civiele bescherming (Besluit nr. 1313/2013/EU inzake een EU-mechanisme voor civiele bescherming) met daarin de basis voor de tenuitvoerlegging van een omvangrijk beleid voor rampenbeheer, en bevordert een volledige aanpak voor alle natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, van rampenpreventie en paraatheid tot actie.

KERNPUNTEN

Verlies aan mensenlevens en economische en ecologische schade zijn de belangrijkste gevolgen van natuur- en door de mens veroorzaakte rampen die zowel qua aantal als ernst lijken toe te nemen. Toenemende kwetsbaarheid voor zulke rampen wordt met name veroorzaakt door de gevolgen van klimaatverandering en door stedelijke en industriële ontwikkeling.

De strategie die de Europese Commissie heeft voorgesteld, maakt deel uit van een reeks instrumenten met een interne en externe dimensie, maar heeft geen betrekking op conflictgerelateerde noodsituaties of daden van terrorisme.

Belangrijkste maatregelen

Deze strategie uit 2009 is gebaseerd op drie belangrijkste thema’s:

 • bestaande kennis ontwikkelen om de doeltreffendheid van preventiebeleid te verbeteren, met onder meer
  • het verzamelen van vergelijkbare informatie over factoren van rampen;
  • beste praktijken in risicobeheerprocedures (ruimtelijke ordening, noodplannen, enz.); en
  • het in kaart brengen van risicogebieden in de EU;
 • samenwerking uitbreiden van betrokkenen bij risicobeheer via een gespecialiseerd netwerk om de coördinatie van Europese, nationale en regionale maatregelen te verbeteren en de informatie aan burgers over het Europese noodnummer „112” te verbeteren;
 • bestaande wettelijke en financiële instrumenten gebruiken voor preventieve actie, bijv. op gebieden als plattelandsontwikkeling, civiele bescherming, milieubescherming, onderzoek en informatie- en communicatietechnologieën.

Meer focus op preventie in de wetgeving inzake civiele bescherming

In december 2013 hebben de Raad en het Europees Parlement het besluit inzake het EU-mechanisme voor civiele bescherming goedgekeurd. Dit besluit is sinds 1 januari 2014 van toepassing en introduceert onder andere een sterke focus op rampenpreventie, met regels inzake risicobeoordeling en beoordeling van de risicobeheercapaciteit. Ook bevat het een ambitieuze reeks initiatieven die door de Commissie moet worden uitgevoerd (waaronder risicobeoordeling, risicobeheercapaciteit en vrijwillige wederzijdse beoordelingen).

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (COM(2009) 82 definitief van 23.2.2009)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (PB L 347, 20.12.2013, blz. 924–947)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Naar een krachtigere Europese respons bij rampen: de rol van civiele bescherming en humanitaire hulp (COM(2010) 600 def., 26.10.2010)

Laatste bijwerking 17.01.2017

Top