Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vijfde voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vijfde voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie

In het eerste deel van het verslag worden de voornaamste conclusies voorgesteld van de openbare raadpleging van de Commissie over de toekomst van het Europees cohesiebeleid. Het tweede deel van het verslag is gewijd aan de analyse van de concurrentiepositie van de Europese regio’s en de sleutelfactoren die de concurrentiekracht en de economische groei op regionaal niveau ondersteunen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Parlement en de Raad van 19 juni 2008: Vijfde voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie – Groeiende regio's, groeiend Europa [COM(2008) 371 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Dit verslag betreft een bespreking van de bijdragen van meer dan 100 institutionele en andere partijen aan de openbare raadpleging van de Commissie over de toekomst van het Europees cohesiebeleid.

Toekomstige prioriteiten van het cohesiebeleid

Volgens de bijdragen die de Commissie heeft ontvangen in het kader van deze openbare raadpleging moet het cohesiebeleid zich na 2013 zowel op de groei van de Europese Unie (EU) als op het verminderen van de verschillen tussen de regio’s blijven toespitsen, door bij te dragen tot:

Territoriale samenwerking wordt beschouwd als een van de essentiële onderdelen van het cohesiebeleid. In de toekomst zou deze samenwerking tussen niet aan elkaar grenzende regio’s of regio’s uit een ander gebied gemakkelijker moeten worden gemaakt. Samenwerking met regio’s en landen die aan de EU grenzen, wordt eveneens als essentieel gezien.

De governance van het beleid zou kunnen worden verbeterd door de regionale en lokale overheden een grotere rol te laten vervullen in de tenuitvoerlegging van het beleid en door de verantwoordelijkheden van de onderscheiden partijen (Commissie, lidstaten, regio’s en actoren op het terrein) te verduidelijken.

Bovendien zou de tenuitvoerlegging van het beleid kunnen worden verbeterd met nieuwe financieringswijzen als bankleningen, microkredieten, risicokapitaalinstrumenten en instrumenten op basis van publiek-private partnerschappen. Tot slot zou het beleid op sectoraal, nationaal en communautair niveau beter op het cohesiebeleid moeten worden afgestemd.

Convergentie, groei en economische herstructurering van de regio’s

De Commissie heeft de regio’s onderverdeeld in categorieën al naar gelang hun eligibiliteit voor de eerste twee doelstellingen van het cohesiebeleid. Zij analyseert de convergentiefactoren van de regio’s op basis van drie sterk groeiende sectoren:

  • financiële en zakelijke dienstverlening;
  • handel, vervoer en communicatie;
  • de bouwnijverheid.

Het ontwikkelingsniveau van de regio’s zal de komende jaren ook afhangen van de investeringen in innovatie en menselijk kapitaal.

De convergentieregio’s hebben een grondige economische herstructurering ondergaan, met name door de vooruitgang van de dienstensector. In de komende jaren zullen zij moeten evolueren naar een industriële productie met een sterke toegevoegde waarde, hun landbouw moderniseren en de kwalificaties van hun arbeiders verbeteren.

De overgangsregio’s hebben een snelle ontwikkeling doorgemaakt in de drie groeisectoren. Om hun ontwikkelingsachterstand in te halen zullen ze evenwel de dienstensector en de industrie verder moeten uitbouwen.

In de regio’s die onder de doelstelling “regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” (RCW) vallen is de werkgelegenheid en de productiviteit fors gestegen, met name dankzij de specialisatie van de dienstensector. Zij kunnen concurreren op wereldniveau dankzij de grote toegevoegde waarde van hun industrie en gedane investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Context

11. De conclusies van dit verslag zijn gebaseerd op een openbare raadpleging over de toekomst van het cohesiebeleid in 2007. Deze raadpleging werd gehouden in het kader van de budgettaire herziening 2008/2009 en de voorstelling van de toekomstige prioriteiten van de EU inzake uitgaven. Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid moet worden voortgezet met een openbare raadpleging naar aanleiding van het groenboek over territoriale cohesie (oktober 2008).

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 15 mei 2008 over de resultaten van de onderhandelingen betreffende de cohesiebeleidsstrategieën en -programma's voor de programmeringsperiode 2007-2013 [COM(2008) 301 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Er werd een onderhandelingsproces gestart tussen de Commissie, de lidstaten, de regionale en lokale overheden en de lokale actoren om de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid te verbeteren.

Dankzij de onderhandelingen konden regionale en sectorale strategieën ter versterking van de groei en de werkgelegenheid worden vastgelegd, kan nu beter gebruik worden gemaakt van de beschikbare financiering en werd de kwaliteit van de programma’s verbeterd.

See also

Nadere inlichtingen kunt u vinden op de website van directoraat-generaal Regionaal beleid van de Europese Commissie.

Laatste wijziging: 22.01.2009

Top