Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid

De hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) heeft tot doel voorwaarden vast te leggen die de beste vooruitzichten kunnen bieden voor zowel de visbestanden als de visserij en het mariene milieu waarvan zij afhankelijk zijn. De kern van het voorgestelde beleid is duurzaamheid en de hervorming moet een einde maken aan overbevissing en de uitputting van de bestanden. Duurzame visvangst is een visvangst op een manier die geen afbreuk doet aan de voortplanting van de visbestanden en die op lange termijn een hoog rendement mogelijk maakt. De hervorming rust op een gedecentraliseerde aanpak van het visserijbeheer per regio en per zeegebied. Het moet de beheersnormen in de Europese Unie (EU) en wereldwijd verbeteren dankzij duurzame visvangstakkoorden.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 13 juli 2011, getiteld „Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid” [COM(2011) 417 — Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) zal bijdragen aan de Europese groeistrategie Europa 2020. Hiervoor moet zij deelnemen aan de invoering van een duurzame en inclusieve groei, aan de versterking van de cohesie in de kustgebieden en aan de verbetering van de economische prestaties van de sector.

De voorstellen van de Commissie richten zich op duurzaamheid en oplossingen op lange termijn.

Instandhouding en duurzaamheid

Dankzij een visserijbeheer dat alle belangrijke nadelige effecten op andere bestanden, soorten en ecosystemen elimineert, zal het GVB kunnen bijdragen aan een goede ecologische toestand van het mariene milieu, in overeenstemming met de kaderrichtlijn „Mariene strategie”.

De maatregelen die in het kader van de hervorming van het GVB worden aangenomen, moeten een maximale duurzame opbrengst (MDO) mogelijk maken tegen 2015, in overeenstemming met de internationale verbintenissen van de Europese Unie (EU). Het hoogst haalbare visvangstvolume mag de duurzaamheid van de voorraden niet bedreigen. In plaats daarvan moet het de populatiegroottes op een niveau houden waar maximale productiviteit kan worden bereikt.

De voorgestelde maatregelen betreffen ook de afschaffing van het terugwerpen van ongewenste vangsten, beheersplannen op lange termijn op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies, het beter verzamelen en verstrekken van volledige en betrouwbare gegevens voor de uitstippeling van het beleid.

Toekomst van de visserij en de visteelt

Het GVB moet solide, levensvatbare, concurrerende en aantrekkelijke sectoren maken van de visserij en de visteelt. Om de economische levensvatbaarheid te vergroten en de overcapaciteit in de visserij te elimineren, stelt de Commissie voor om een systeem in te voeren van verhandelbare visvergunningen voor grote schepen. Dit systeem moet het mogelijk maken voor sommige handelaren om de rechten op te kopen van andere exploitanten die de sector willen verlaten. Dit systeem vereist geen overheidsfinanciering. Bovendien moet het mogelijk worden de omzet te verhogen en meer werkgelegenheid te scheppen.

Ondersteunende maatregelen ten gunste van ambachtelijke visserij of duurzame visteelt kunnen ook het daglicht zien.

Consumenteninformatie

Consumenten zullen beter geïnformeerd zijn over de kwaliteit en duurzaamheid van de producten die ze kopen. Zo kan de etikettering ecologische claims bevatten of informatie over de specifieke productietechnieken.

Vissersorganisaties worden actieve deelnemers in de planning van de visvangstactiviteiten van hun deelnemers, en kunnen een belangrijkere rol spelen in de tendensen van de markt en hogere winsten voor de vissers.

Verbetering van het bestuur door regionalisering

De hervorming moet zulke oplossingen steunen, die aangepast zijn aan de regionale en lokale behoeften om beter aan te sluiten op de specifieke kenmerken van de verschillende zeegebieden. Belangrijke beslissingen over de beginselen en de algemene doelstellingen van het beleid zullen altijd op EU-niveau worden genomen. Lidstaten zullen echter, onder toezicht van de Commissie, andere maatregelen kunnen nemen voor het visvangstbeheer. Voor een efficiënt beheer kunnen lidstaten bijvoorbeeld technische maatregelen invoeren voor de bescherming en maatregelen tegen het teruggooien die dan worden omgezet in de nationale wetgeving.

De Commissie is van plan de rol te vergroten van de adviesraden bij de uitstippeling van het instandhoudingsbeleid in het kader van het regionaliseringsmodel. Vanwege het bijzondere karakter van de visteelt, stelt de Commissie ook de oprichting voor van een nieuwe Adviesraad voor de visteelt.

Financiële steun

Publieke financiering moet alle activiteiten dekken. Ze zal volledig worden vereenvoudigd en gekoppeld aan de naleving van de voorwaarden (met name die van duurzaamheid) door de exploitanten van de sector. Het interventiesysteem van de gemeenschappelijke marktordening zal ook worden gemoderniseerd. Voortaan wordt de vastlegging van interventieprijzen gedecentraliseerd en aangepast om te voorkomen dat overtollige vis wordt vernietigd om de marktprijs te behouden.

Externe dimensie

De externe maatregelen van de EU richten zich op de duurzaamheid en het behoud van mariene ecosystemen. Ze rusten hoofdzakelijk op een versterking van de samenwerking voor het delen van wetenschappelijke kennis en op de naleving van de overeengekomen regels, met name in de strijd tegen de illegale visserij.

De EU moet een grotere rol spelen in regionale visserij-organisaties, internationale organisaties en in haar betrekkingen met derde landen.

Duurzame visserij-overeenkomsten (DVO) met landen buiten de EU moeten zich bij voorkeur meer richten op een goed beheer van de visbestanden, een verbetering van de wetenschappelijke kennis en het opzetten van een kwaliteitsvol bestuurskader.

Context

De hervorming steunt op een uitgebreide openbare raadpleging die eind 2010 werd afgesloten. De bijdragen van belanghebbenden werden gebruikt om de hervorming voor te bereiden met de volgende elementen:

  • een wetsvoorstel voor een nieuwe verordening waarin de belangrijkste regels van het GVB worden vastgelegd (vervanging van Verordening (EG) nr. 2371/2002);
  • een wetsvoorstel voor een nieuw marktbeleid (vervanging van Verordening (EG) nr. 104/2000);
  • een wetsvoorstel voor een nieuwe verordening inzake het Europees Visserijfonds;
  • een mededeling over de externe dimensie van het GVB; en
  • een verslag over Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad in verband met de hoofdstukken „Instandhouding en Duurzaamheid” en „Aanpassing van de Vangstcapaciteit”, en over artikel 17, paragraaf 2, in verband met de toegangsbeperking voor vissersvaartuigen binnen de zone van 12 zeemijl.

Laatste wijziging: 03.12.2011

Top