Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het EU-systeem voor visserijcontroles

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het EU-systeem voor visserijcontroles

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1224/2009 — EU-systeem voor visserijcontroles

SAMENVATTING

De doeltreffendheid van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU hangt af van de EU-landen die moeten garanderen dat de regels van het beleid in de praktijk worden gevolgd.

WAT DOET DE VERORDENING?

De verordening voert een systeem in voor de controle, inspectie en tenuitvoerlegging van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).

KERNPUNTEN

Het controlesysteem heeft voornamelijk ten doel:

te garanderen dat alleen de toegestane hoeveelheid vis wordt gevangen;

de nodige gegevens te verzamelen voor het beheer van vangstmogelijkheden;

de rol van EU-landen en de Europese Commissie te verduidelijken;

te garanderen dat de regels op dezelfde wijze en met dezelfde straffen worden toegepast op alle vissers in de hele EU;

te garanderen dat alle visserijproducten door de hele leveringsketen kunnen worden getraceerd en gecontroleerd, van het net tot op het bord.

Het controlesysteem is van toepassing op:

alle visserijactiviteiten in EU-wateren,

visserijactiviteiten van EU-schepen en -burgers in EU- en niet-EU-wateren,

het verwerken en in de handel brengen van visserijproducten,

sportvisserij met betrekking tot de meest kwetsbare visbestanden,

en de traceerbaarheid van aquacultuurproducten.

Controle en toezicht

EU-landen moeten in de gehele productieketen inspecties uitvoeren, hoofdzakelijk tijdens het:

aanladen,

verwerken,

transport,

in de handel brengen.

Voor de verzameling van gegevens worden nieuwe technologieën aangewend zoals:

het satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen (vessel monitoring system — VMS),

elektronische logboeken,

een weegsysteem voor systematische vangst,

een systeem om visserijproducten te traceren van schip tot handelaar.

Inspectiebevoegdheden

Uitsluitend EU-landen zijn verantwoordelijk voor de controle en de tenuitvoerlegging van het GVB. De Commissie kan echter haar eigen onafhankelijke inspecties uitvoeren, waaronder de deelname aan nationale inspecties, om na te gaan of nationale autoriteiten de regels correct toepassen.

Sancties

Er kunnen sancties worden opgelegd, gebaseerd op de waarde van de vangst, wanneer er sprake is van een ernstig misdrijf. Er bestaat een systeem van strafpunten voor de eigenaars van visdocumenten, wat aanvankelijk tot schorsing leidt en na meerdere ernstige misdrijven uiteindelijk leidt tot het intrekken van de vergunning.

Er kunnen ook sancties worden opgelegd aan EU-landen wanneer ze de regels van het GVB niet correct toepassen, waaronder:

de inhouding van subsidies van het Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij van de EU,

het sluiten van een visserij tot de situatie is opgelost,

een verlaging van quota (in het geval van overbevissing).

Indien een EU-land niet de gepaste maatregelen treft om het probleem op te lossen, kan de Commissie het land voor het Hof van Justitie van de Europese Unie dagen.

Verzamelen van gegevens

EU-landen zijn verplicht om over een beveiligde database te beschikken waarin alle informatie wordt verzameld over het vervullen van hun verantwoordelijkheden in het kader van de verordening. De Commissie moet rechtstreeks en vanaf elke locatie toegang krijgen tot de database. EU-landen moeten ook een officiële website creëren met de gegevens die ze verzamelen, bestaande uit beveiligde en publiek toegankelijke onderdelen.

De verordening stelt ook een systeem vast van wederzijdse bijstand en uitwisseling van informatie tussen EU-landen.

Coördinatie

Om een nauwere samenwerking en de uitwisseling van beste praktijken aan te moedigen, organiseert het Communautair Bureau voor visserijcontrole gezamenlijke controlecampagnes waarbij inspecteurs uit verschillende EU-landen zijn betrokken.

Voor nadere informatie, zie:

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1224/2009

1.1.2010

PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1-50

Rectificatie

PB L 149 van 16.6.2015, blz. 23

Wijzigingsbesluiten

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1385/2013

1.1.2014

PB L 354 van 28.12.2013, blz. 86-89

Verordening (EU) nr. 508/2014

1.1.2014

PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1-66

Verordening (EU) 2015/812

1.6.2015

PB L 133 van 29.5.2015, blz. 1-20

De achtereenvolgende wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1224/2009 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

Laatste bijwerking 08.10.2015

Top