Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vismachtigingen voor vaartuigen al dan niet uit de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vismachtigingen voor vaartuigen al dan niet uit de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1006/2008 betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van EU-vissersvaartuigen buiten EU-wateren en de toegang van niet-EU-vaartuigen tot EU-wateren

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • Met deze verordening wordt een algemeen EU-systeem ingevoerd voor de machtiging van alle visserijactiviteiten van EU-vissersvaartuigen buiten de EU-wateren en wordt ervoor gezorgd dat de regels inzake de toegang van niet-EU-vissersvaartuigen tot de EU-wateren overeenkomen met de regels die van toepassing zijn op EU-vissersvaartuigen.
 • Het doel van de verordening is te voldoen aan de internationale verplichtingen die voortvloeien uit de bilaterale en multilaterale visserijovereenkomsten die zijn vastgesteld in het kader van regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB's).
 • De verordening is ook een aanvulling op het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) voor wat betreft duurzame visserij, controle en EU-regels voor het aanpakken van illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij.

KERNPUNTEN

EU-vissersvaartuigen buiten EU-wateren

Procedure

 • Aanvragen moeten elektronisch worden gestuurd naar de Europese Commissie door de bevoegde autoriteiten van het EU-land waar het vissersvaartuig is geregistreerd.
 • Ze moeten uiterlijk vijf werkdagen vóór de in de desbetreffende overeenkomst vastgestelde uiterste datum worden verstuurd of overeenkomstig de in de overeenkomst met het niet-EU-land vervatte regeling.
 • De Commissie controleert of de aanvragen voor machtiging in aanmerking komen en zorgt ervoor dat deze aanvragen worden doorgestuurd naar het desbetreffende niet-EU-land.
 • De Commissie informeert het betrokken EU-land of het desbetreffende niet-EU-land heeft besloten de vismachtiging voor een bepaald vaartuig te verlenen. Het EU-land informeert vervolgens de eigenaar van het vissersvaartuig.

Schorsing of intrekking van een vismachtiging

 • Indien een niet-EU-land besluit tot het schorsen of intrekken van een vismachtiging voor een vaartuig dat vaart onder de vlag van een EU-land, moet de Commissie het EU-land onmiddellijk informeren.
 • Het EU-land moet de verleende vismachtiging dan tijdelijk schorsen of permanent intrekken.

EU-informatiesysteem voor vismachtigingen

 • Een beveiligd elektronisch EU-informatiesysteem bevat de informatie die betrekking heeft op de afgegeven machtigingen.
 • EU-landen moeten ervoor zorgen dat de daarin opgenomen informatie te allen tijde actueel is.

Vissersvaartuigen uit niet-EU-landen in EU-wateren

Procedure

 • Aanvragen moeten elektronisch worden gestuurd naar de Commissie door de bevoegde autoriteiten van het niet-EU-land waar het vissersvaartuig is geregistreerd.
 • De Commissie controleert of de aanvragen voor machtiging in aanmerking komen. Vervolgens beoordeelt zij de vangstmogelijkheden die aan het niet-EU-land zijn toegewezen en geeft zij een document af op grond van de maatregelen die zijn vastgesteld door de Raad en de in de desbetreffende overeenkomst opgenomen regels.
 • De Commissie informeert de bevoegde autoriteiten van het niet-EU-land en die van de EU-landen over de afgegeven vismachtiging.

Niet-naleving

 • Indien een EU-land een inbreuk vaststelt met betrekking tot een vissersvaartuig uit een niet-EU-land in de EU-wateren op grond van de overeenkomst in kwestie, moet het de Commissie onmiddellijk informeren. In dat geval zullen geen vismachtigingen meer worden afgegeven aan vissersvaartuigen uit dat niet-EU-land gedurende een periode van ten hoogste twaalf maanden.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 18 november 2008 van toepassing.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad van 29 september 2008 betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren, en houdende wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93 en (EG) nr. 1627/94 en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 3317/94 (PB L 286 van 29.10.2008, blz. 33-44)

Laatste bijwerking 05.10.2016

Top