Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beëindiging van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beëindiging van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1005/2008 — EU-systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • De verordening brengt een systeem van de Europese Unie (EU) tot stand om illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij in EU- en internationale wateren te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.
 • De verordening is van kracht naast het visserijcontrolesysteem van de EU voor de controle, inspectie en handhaving door nationale autoriteiten van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

KERNPUNTEN

 • Van een vissersvaartuig wordt aangenomen dat het IOO-visserij heeft bedreven indien het vaartuig:
  • heeft gevist zonder een geldige visvergunning;
  • de verplichtingen inzake het registreren en melden van vangstgegevens of met de vangst verband houdende gegevens niet heeft vervuld;
  • heeft gevist in een gesloten gebied*, tijdens een gesloten seizoen*, zonder quotum of na volledige benutting van het quotum of onder een gestelde dieptegrens*;
  • heeft gevist op een bestand waarvoor een vangstverbod geldt;
  • gebruik heeft gemaakt van vistuig dat verboden of niet conform de voorschriften is;
  • kentekens verborgen heeft gehouden of de identiteit of de registratie heeft vervalst;
  • bewijsmateriaal dat van belang is in het kader van een onderzoek, verborgen heeft gehouden;
  • de werkzaamheden heeft bemoeilijkt van functionarissen bij het uitvoeren van controles;
  • ondermaatse vis aan boord heeft genomen, heeft overgeladen of heeft aangeland;
  • heeft deelgenomen aan visserijactiviteiten met vissersvaartuigen die op de IOO-lijst staan;
  • visserijactiviteiten heeft uitgevoerd in een gebied dat valt onder een regionale visserijorganisatie (RVO) zonder te voldoen aan de instandhoudings- of beheersmaatregelen van die organisatie, waarbij het vaartuig niet is geregistreerd in een land dat deel uitmaakt van deze organisatie, of indien niet met deze organisatie wordt samengewerkt;
  • een staatloos vaartuig is.
 • In de verordening wordt een reeks maatregelen uiteengezet opdat producten uit IOO-visserij niet in de EU-markt worden ingevoerd.

Aangewezen havens

 • Alleen haveninstallaties die zijn aangewezen door EU-landen, zijn open voor vaartuigen uit niet-EU-landen.
 • Aanlanding en overlading* van visserijproducten tussen vaartuigen uit niet-EU-landen en EU-vaartuigen, hetgeen op zee verboden is, mogen uitsluitend plaatsvinden in aangewezen havens.

Haveninspecties

Het EU-land waarin de haven is gevestigd, is verantwoordelijk voor de bewaking van visserijproducten die in de EU worden ingevoerd. Het land moet controleren of deze producten legaal zijn en dat het vaartuig voldoet aan de regelgeving, d.w.z. dat het over de vereiste vergunningen en machtigingen beschikt, en dat de aangegeven hoeveelheid vangst overeenkomt met de aangelande of overladen hoeveelheid.

Vangstcertificaten

Het vangstcertificaat garandeert dat producten die in de EU worden ingevoerd, niet afkomstig zijn van IOO-visserij. Deze certificaten worden afgegeven door het land waar het vaartuig is geregistreerd (vlaggenstaat). Ze worden meegeleverd met visserijproducten in de hele toeleveringsketen om voortdurende controles mogelijk te maken.

Vermoedelijke IOO-visserij

 • De Europese Commissie zal:
  • de vissersvaartuigen identificeren waarvoor voldoende informatie is verkregen om te vermoeden dat deze betrokken zijn bij IOO-visserij;
  • de vlaggenstaten (d.w.z. niet-EU-landen en EU-landen) op de hoogte stellen welke vissersvaartuigen zijn geïdentificeerd, en
  • de informatie naar alle EU-landen verspreiden.
 • De Commissie stelt ook een lijst op van vaartuigen die IOO-visserij bedrijven. De procedures voor de opstelling van deze lijst maken garanties en bezwaarregelingen mogelijk om de eerlijke behandeling van de betrokken vaartuigen en landen te kunnen waarborgen.

Niet-meewerkende niet-EU-landen

De Commissie identificeert ook de niet-EU-landen die niet meewerken aan de bestrijding van IOO-visserij. Een niet-EU-land kan worden aangeduid als een niet-meewerkend land wanneer het niet voldoet aan zijn verplichtingen als vlaggen-, haven-, kust- of marktstaat om actie te ondernemen om IOO-visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.

Sancties

 • EU-landen moeten doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties opleggen aan natuurlijke en rechtspersonen die IOO-activiteiten bedrijven.
 • De maximale sanctie is ten minste vijf keer de waarde van de verkregen visserijproducten.
 • In geval van een herhaalde overtreding binnen een periode van vijf jaar, moeten EU-landen een maximale sanctie opleggen van ten minste acht keer de waarde van de verkregen visserijproducten.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2010 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Gesloten gebied: een gebied dat is gesloten voor de commerciële visserij om ervoor te zorgen dat visbestanden zich kunnen herstellen.

Gesloten seizoen: een periode van het jaar waarin visserij is verboden om ervoor te zorgen dat visbestanden zich kunnen herstellen.

Gestelde dieptegrens: een diepte na een gegeven grens die is gesloten voor visserij om ervoor te zorgen dat diepzeebestanden zich kunnen herstellen.

Overlading: het overbrengen van een vangst van een kleiner vissersvaartuig naar een grotere, waar de vangst vervolgens wordt opgenomen in een grotere partij voor levering.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008, blz. 1-32)

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999 (PB L 286 van 29.10.2008) (PB L 22 van 26.1.2011, blz. 8)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1005/2008 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Machtiging voor visserijactiviteiten

Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad van 29 september 2008 betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren, en houdende wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93 en (EG) nr. 1627/94 en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 3317/94 (PB L 286 van 29.10.2008, blz. 33-44)

Vaartuigen die IOO-visserij bedrijven

Verordening (EU) nr. 468/2010 van de Commissie van 28 mei 2010 tot vaststelling van de EU-lijst van vaartuigen die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij bedrijven (PB L 131 van 29.5.2010, blz. 22-26)

Zie de geconsolideerde versie.

Bevoegde autoriteiten voor vangstcertificaten

Lijst van lidstaten en hun bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikels 15(2), 17(8) en 21(3) van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad) (PB C 320 van 24.12.2009, blz. 17-20)

Aangewezen havens

Lijst van havens in EU-lidstaten waar aanlanding en overlading van visserijproducten zijn toegestaan, en havendiensten toegankelijk zijn voor vissersvaartuigen van derde landen, overeenkomstig artikel 5(2) van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad) (PB C 320 van 24.12.2009, blz. 13-16)

Laatste bijwerking 11.10.2016

Top