Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Richtsnoeren voor de nationale maritieme beleidsvorming

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Richtsnoeren voor de nationale maritieme beleidsvorming

De zeeën en kustgebieden zijn van cruciaal belang voor het welzijn en de welvaart van Europa. De druk op het mariene milieu is echter heel wat groter geworden door het toenemende gebruik van de zeeën en de oceanen in combinatie met de klimaatverandering. Om ervoor te zorgen dat de Europese maritieme gebieden de talrijke uitdagingen het hoofd kunnen bieden, is een nieuwe, transversale en geïntegreerde bestuursaanpak essentieel. Deze door de Commissie voorgestelde richtsnoeren zijn bedoeld als leidraad voor de publieke en private actoren bij de uitwerking van hun nationaal maritiem beleid.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 juni 2008 – Richtsnoeren voor een geïntegreerde benadering van het maritieme beleid: Naar de beste praktijken op het gebied van geïntegreerd maritiem bestuur en overleg met de belanghebbende partijen [COM(2008) 395 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Europese Unie (EU) stelt richtsnoeren voor ten behoeve van een geïntegreerd maritiem beleid, dat behoort tot de strategische doelstellingen van de Commissie voor de periode 2005-2009. Deze nieuwe benadering op Europees niveau staat centraal in het geïntegreerd maritiem beleid dat de Commissie in oktober 2007 voor de EU heeft voorgesteld. Deze richtsnoeren bieden een algemene beleidssturing en creëren een kader voor de initiatieven van de lidstaten en de belanghebbenden uit de maritieme sector ter ontwikkeling van een geïntegreerde benadering van maritieme zaken op nationaal niveau.

De lidstaten worden aangemoedigd om in nauwe samenwerking met de nationale en regionale belanghebbenden uit de maritieme sector een eigen geïntegreerd maritiem beleid vast te stellen. Aangezien de verschillende beleidsmaatregelen op het gebied van maritieme zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dienen alle initiatieven van overheidsinstanties op een doeltreffende wijze te worden gecoördineerd. Daarom moeten de lidstaten de samenwerking op alle niveaus van het maritieme bestuur, inclusief op Europees niveau, verbeteren en vergemakkelijken.

De lidstaten dienen in hun respectieve administratieve stelsels (ministeries, nationale parlementen, enz.) een interne coördinatiestructuur te voorzien. Een dergelijke structuur zou een bestuurskader vormen voor een gemakkelijker besluitvorming op nationaal niveau. Er kan eventueel een coördinatieverantwoordelijke voor maritieme zaken worden aangesteld. Deze persoon zou met name de dialoog tussen de sectorale belangen moeten structureren.

De kustgebieden en andere lokale besluitnemers zouden eveneens betrokken moeten worden bij de vaststelling van de geïntegreerde maritieme beleidsmaatregelen. Zij hebben immers een ruime ervaring met het geïntegreerde beheer van de kustgebieden en de reglementering van de ruimtelijke planning van hun activiteiten.

Alle belanghebbenden van de maritieme sector zouden bij de uitwerking van het geïntegreerd maritiem beleid betrokken moeten worden. Belanghebbenden zijn onder meer de economische partners (industrie- en dienstenbedrijven), de sociale partners, NGO’s en academische en andere onderzoeksinstellingen. Hun betrokkenheid op nationaal, regionaal en lokaal niveau wordt aanbevolen. De lidstaten zouden deze bij het maritieme bestuur betrokken partijen moeten laten deelnemen aan het besluitvormingsproces en toezien op de transparantie van dit proces.

De grensoverschrijdende coördinatie op het niveau van de regionale zeebekkens dient verder te worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de beste praktijken worden uitgewisseld en de lidstaten nog beter gaan samenwerken, onder meer op het gebied van bescherming van het mariene milieu, veiligheid, beveiliging en controle van Europa's uitgestrekte maritieme gebieden en marien en maritiem onderzoek. In dit kader ontwikkelt de Europese Commissie regionale strategieën; momenteel werkt zij aan strategieën voor de Baltische en de Middellandse Zee.

De Commissie nodigt de lidstaten uit om informatie te delen over de maatregelen die zij nemen op het gebied van maritiem bestuur. Zij plaatst de verzamelde informatie in tabellen, die op het internet worden gepubliceerd. Deze informatie kan dienen als bron van inspiratie voor het uitwisselen van de beste praktijken.

De Commissie brengt vóór eind 2009 verslag uit over de geboekte vooruitgang in de instelling van een geïntegreerde aanpak van maritieme zaken, zoals aangekondigd in haar blauwboek betreffende een geïntegreerd maritiem beleid voor de EU.

Context

Deze richtsnoeren zijn een centraal element van de mededeling over een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie (blauwboek), die in oktober 2007 door de Commissie werd goedgekeurd en op de Europese Raad van december 2007 werd aangenomen.

Zij kaderen tevens in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 1982 en de wereldtop over duurzame ontwikkeling van 2002 in Johannesburg.

Laatste wijziging: 16.09.2008

Top