Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Staatssteun voor KMO’s in de visserijsector

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Staatssteun voor KMO’s in de visserijsector

De Commissie bevordert de ontwikkeling van de economische activiteiten van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) met de goedkeuring van een nieuwe vrijstellingsverordening per categorie in de visserijsector. In deze verordening wordt vastgesteld dat bepaalde staatssteun verenigbaar is met de concurrentieregels en het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Dit soort steun is vrijgesteld van de meldingsplicht. De lidstaten moeten evenwel ter bekendmaking beknopte informatie naar de Commissie zenden.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 736/2008 van de Commissie van 22 juli 2008 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten

SAMENVATTING

De verordening is van toepassing op de steun die wordt toegewezen aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) in de visserijsector. Deze steun hoeft niet geval per geval te worden beoordeeld op voorwaarde dat hij in overeenstemming is met de bepalingen van het Europees Visserijfonds en de visserijrichtsnoeren .

De volgende soorten staatssteun zijn krachtens deze verordening vrijgesteld:

 • steun voor de beëindiging van de visserijactiviteiten;
 • steun voor de financiering van sociaaleconomische maatregelen;
 • steun voor productieve investeringen in de aquacultuur;
 • steun voor maatregelen inzake het aquatische milieu;
 • steun voor maatregelen inzake de volks- en diergezondheid;
 • steun voor de binnenvisserij;
 • steun voor de verwerking en afzet van visserijproducten en producten van de aquacultuur;
 • steun voor maatregelen van gemeenschappelijk belang. Deze steun wordt gebruikt ter financiering van maatregelen met een gemeenschappelijk belang die worden uitgevoerd met de steun van marktdeelnemers of organisaties die handelen namens producenten of andere door de lidstaat erkende organisaties;
 • steun voor maatregelen van gemeenschappelijk belang ter bescherming en ontwikkeling van de aquatische fauna en flora;
 • steun voor investeringen in openbare of particuliere vissershavens, aanvoer- en beschuttingsplaatsen;
 • steun voor de ontwikkeling van nieuwe markten of promotiecampagnes voor visserij- en aquacultuurproducten;
 • steun voor proefprojecten;
 • aanpassingssteun voor de omschakeling van vissersvaartuigen;
 • steun voor technische bijstand.

Vallen niet onder deze verordening:

 • steun waarvan het bedrag is vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van de op de markt gebrachte producten;
 • steun ter bevordering van activiteiten die verband houden met de uitvoer;
 • steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen;
 • steun aan ondernemingen in moeilijkheden, om hen te redden of te herstructureren;
 • steun die werd toegekend aan een begunstigde ten aanzien van wie een uitstaand bevel tot terugvordering geldt krachtens een eerdere beschikking van de Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.

De lidstaat dient zich ervan te verzekeren dat de steun die hij wil toekennen de handelsvoorwaarden niet zodanig verandert dat het gemeenschappelijke belang wordt geschaad. De toegekende steun is vrijgesteld van de meldingsplicht die is vastgesteld in artikel 88, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag). De lidstaten moeten evenwel de beknopte informatie uit bijlage I van deze verordening elektronisch aan de Commissie overmaken met het oog op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het steunbedrag mag niet meer bedragen dan 1 miljoen EUR per begunstigde per jaar of 2 miljoen EUR per toegelaten project.

De krachtens deze verordening vrijgestelde steun kan worden gecumuleerd met andere gelijksoortige steun indien de gecumuleerde steun verschillende in aanmerking komende kosten betreft en minder bedraagt dan het eerder genoemde plafond.

De in deze verordening vastgestelde vrijstelling is enkel van toepassing op steun met een stimulerend effect. Steun heeft een stimulerend effect indien de begunstigde daardoor in staat wordt gesteld activiteiten of projecten uit te voeren die hij onder normale marktomstandigheden niet had uitgevoerd. Deze voorwaarde wordt als vervuld beschouwd indien de begunstigde een aanvraag voor de steun indient alvorens met het project of de activiteit van start te gaan.

De lidstaten dienen jaarlijks een elektronisch verslag in bij de Commissie. Op basis van de verstrekte informatie moet kunnen worden nagegaan of de vrijgestelde steun voldeed aan de transparantie- en vrijstellingscriteria.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding - vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 736/2008

18.8.2008 - 31.12.2013

-

PB L 201 van 30.7.2008

Laatste wijziging: 10.09.2008

Top