Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kwetsbare mariene ecosystemen: bescherming tegen bodemvisserij op volle zee

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kwetsbare mariene ecosystemen: bescherming tegen bodemvisserij op volle zee

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 734/2008 — bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

Deze verordening bepaalt de regels voor vissersvaartuigen geregistreerd in de landen van de Europese Unie (EU) die bodemvistuig* gebruiken op volle zee buiten gebieden die worden gereguleerd door regionale organisaties voor visserijbeheer of waar deze organisaties geen maatregelen hebben vastgesteld voor deze visserij.

KERNPUNTEN

Regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB's)

 • Overeenkomstig het VN-Verdrag inzake het recht van de zee zijn ROVB's internationale organisaties waarbinnen kuststaten en andere staten die vissen in volle zee, samenwerken bij de instandhouding en het beheer van visbestanden, in het bijzonder grensoverschrijdende en over grote afstanden trekkende visbestanden*, in een bepaald geografisch gebied.
 • ROVB's zijn bevoegd om maatregelen vast te stellen voor instandhouding en beheer, zoals limieten voor vangst en visserij, technische maatregelen en controlemaatregelen.
 • De EU, vertegenwoordigd door de Europese Commissie, speelt een actieve rol in een aantal ROVB's.

Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op vaartuigen die visserijactiviteiten uitoefenen met bodemvistuig:

 • buiten een ROVB-gebied;
 • in een gebied waar men bezig is met de oprichting van een ROVB en waar tussentijdse maatregelen voor de bescherming van het mariene milieu zijn vastgesteld.

Speciale visdocumenten

Bodemvisserij is alleen toegestaan wanneer geen risico bestaat dat deze kwetsbare mariene ecosystemen beschadigt. In de EU geregistreerde vaartuigen die bodemvistuig gebruiken in deze gebieden, moeten een speciaal visdocument aanvragen. In de aanvraag moet een gedetailleerd visserijplan worden opgenomen met daarin:

 • de locatie van de activiteiten;
 • de doelsoorten;
 • de gebruikte soort vistuig en de diepte waarop dit wordt gebruikt;
 • een kaart van de zeebodem waar de visserijactiviteiten worden uitgeoefend (indien de instantie van afgifte deze niet heeft).

De documenten worden afgegeven door het land waar het vaartuig staat geregistreerd. De verantwoordelijke autoriteiten van dat land moeten:

 • de gegevens beoordelen over kwetsbare mariene ecosystemen in het gebied, als vermeld in het visserijplan, voordat zij een document afgeven. Wanneer geen passend wetenschappelijk onderzoek is verricht en beschikbaar is gesteld, is het gebruik van bodemvistuig verboden;
 • worden geïnformeerd over veranderingen in het visserijplan om te kunnen beoordelen of kwetsbare mariene ecosystemen worden bedreigd;
 • het document intrekken van vaartuigen die zich niet houden aan hun visserijplan.

Sluiting van gebieden

In lijn met Resolutie 61/105 van de Algemene Vergadering van de VN uit 2006 moeten EU-landen op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke informatie de gebieden in kaart brengen waar (vermoedelijk) kwetsbare mariene ecosystemen aanwezig zijn, en die gebieden sluiten voor visserij met bodemvistuig. De Commissie moet van eventuele sluitingen in kennis worden gesteld en vervolgens de andere EU-landen informeren.

Controle

Waarnemers controleren de activiteiten van vaartuigen waaraan een speciaal visdocument is verleend totdat het visserijplan is afgerond. Gedurende deze periode moeten de waarnemers:

 • informatie verzamelen over de vangst;
 • wijzigingen in het visserijplan registreren;
 • het aantreffen van kwetsbare ecosystemen registreren, en
 • de diepte registreren waarop het vistuig wordt gebruikt.

Binnen twintig dagen na de verslagperiode moet een rapport worden verzonden aan de bevoegde autoriteiten in het betrokken EU-land. Een kopie van dit verslag wordt aan de Commissie gestuurd.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 31 juli 2008 van toepassing.

* KERNBEGRIPPEN

Bodemvistuig: vistuig dat bij normale visserijactiviteiten wordt gebruikt en in contact komt met de zeebodem, zoals bodemtrawls, dreggen, geankerde kieuwnetten, grondbeugen, korven en vallen.

Over grote afstanden trekkende visbestanden: visbestanden die trekken tussen de exclusieve economische zones (d.w.z. gebieden in zee ten aanzien waarvan een land bijzondere rechten heeft met betrekking tot de exploratie en het gebruik van mariene hulpbronnen) en de volle zee.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 734/2008 van de Raad van 15 juli 2008 betreffende de bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen in volle zee tegen de nadelige effecten van bodemvistuig (PB L 201 van 30.7.2008, blz. 8-13)

Laatste bijwerking 04.10.2016

Top