Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Financiering voor innovatie en onderneming (Europees Investeringsfonds)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Financiering voor innovatie en onderneming (Europees Investeringsfonds)

 

SAMENVATTING

Het Europees Investeringsfonds (EIF) verschaft risicofinanciering als ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (mkb/kmo). Aandeelhouders zijn de Europese Investeringsbank (EIB), de Europese Unie (EU), vertegenwoordigd door de Europese Commissie, en publieke en private financiële instellingen, momenteel uit 15 EU-landen en Turkije.

WAT DOEN DEZE STATUTEN?

Zij beschrijven:

de taken en activiteiten van het EIF,

het kader voor het functioneren en de besluitvormende bevoegdheden van de bestuursorganen,

het toegestane kapitaal van het EIF,

het kader voor de leden en aandelen van het EIF.

KERNPUNTEN

Het EIF mag activiteiten ontplooien op het grondgebied van de EU-landen, in de kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten van de EU, en in de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). De algemene vergadering van het EIF kan besluiten mandaatspecifieke werkzaamheden te verrichten buiten het hierboven genoemde geografische gebied.

Het EIF heeft rechtspersoonlijkheid en financiële autonomie.

Het draagt bij aan de EU-doelstellingen op het gebied van ondernemerschap, groei, innovatie, onderzoek en werkgelegenheid door middel van:

garanties en andere vergelijkbare instrumenten voor leningen en andere in enige vorm wettelijk toegestane financiële verplichtingen;

verwerving, bezit, beheer en afstoting van deelnemingen in bedrijven, onder door de algemene vergadering bepaalde voorwaarden;

andere activiteiten die met zijn taken verband houden, waaronder inleentransacties.

Het toegestane kapitaal van het EIF bedraagt 4,5 miljard EUR. Het is verdeeld in 4 500 aandelen, elk met een nominale waarde van 1 miljoen EUR, waarop de leden kunnen inschrijven. Dit bedrag kan door een besluit van de algemene vergadering worden verhoogd.

De leden van het EIF zijn slechts aansprakelijk voor de verplichtingen tot het nog niet gestorte bedrag van hun aandeel in het kapitaal.

Bestuursorganen

Het EIF wordt bestuurd en beheerd door de algemene vergadering, de raad van bestuur en de algemeen directeur.

1.

De algemene vergadering bestaat uit de aandeelhouders van het EIF. Zij neemt besluiten in het algemeen bij meerderheid van stemmen, en komt ten minste een maal per jaar bijeen. Voorstellen mogen ook via een schriftelijke procedure voor besluit worden voorgedragen. Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren:

beslissen over de verhoging van het toegestane kapitaal van het EIF;

goedkeuren van veranderingen in de statuten en het reglement van orde;

beslissen over het toelaten van nieuwe leden;

goedkeuren van het jaarverslag en de rekeningen;

beslissen over de bestemming en de verdeling van het nettoresultaat van het EIF;

benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur en van de auditcommissie.

2.

De raad van bestuur bestaat uit door de algemene vergadering benoemde en door de aandeelhouders van het EIF aangewezen leden. Benoemingen geschieden voor een termijn van twee jaar. De raad komt doorgaans tien maal per jaar bijeen, en voorstellen mogen ook via een schriftelijke procedure voor besluit worden voorgedragen. De leden handelen in het belang van het EIF en leggen verantwoording af tegenover de algemene vergadering. De raad:

moet over alle werkzaamheden van het EIF besluiten (in bepaalde minder belangrijke gevallen is deze bevoegdheid gedelegeerd aan de algemeen directeur);

stelt richtsnoeren en algemene principes vast voor de werkzaamheden en het beheer;

benoemt de algemeen directeur en de plaatsvervangend algemeen directeur, en kan deze ook ontslaan;

schrijft voorstellen voor bespreking in de algemene vergadering;

bepaalt de algemene voorwaarden voor de verwerving van aandelen in het EIF.

De voorzitter van de raad wordt bij meerderheid door de leden van de raad gekozen. Beslissingen worden door de meerderheid genomen, onder voorwaarde dat ten minste de helft van de leden aanwezig is.

3.

De algemeen directeur, die voor vijf jaar kan worden benoemd, legt verantwoording af aan de raad. Hij/zij treedt onafhankelijk op en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. Hij/zij dient:

in overeenstemming met de richtlijnen van de raad te handelen;

het jaarverslag en andere verslagen aan de raad voor te leggen;

toezicht te houden op het opmaken van de jaarrekening.

Hoe het EIF werkt

Het Europees Investeringsfonds (EIF) is deel van de Europese Investeringsbank Groep. De centrale missie van het EIF is om de Europese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkb/kmo’s) te ondersteunen door hun toegang tot financiering te bevorderen. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt risico- en groeikapitaal, garanties en instrumenten voor microfinanciering specifiek voor dit deel van de markt. In deze rol draagt het EIF bij aan de doelen van de EU op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

De boeken van het EIF worden gecontroleerd door een onafhankelijke externe financieel controleur. De auditcommissie bestaat uit drie leden. De EIB, de Europese Commissie en de financiële instellingen die aandeelhouder zijn benoemen er elk één. Tevens is er één plaatsvervangend lid die bij toerbeurt door de drie aandeelhoudersgroepen wordt benoemd. De leden worden benoemd door en leggen verantwoording af aan de algemene vergadering. De auditcommissie bevestigt als toezichthoudend orgaan jaarlijks dat, voor zover het dat heeft kunnen vaststellen, het EIF zijn werkzaamheden in overeenstemming met de statuten en het reglement van orde heeft uitgevoerd, en dat de financiële stukken een getrouw en eerlijk beeld geven van de financiële positie van het EIF met betrekking tot haar activa en passiva, alsmede van de resultaten van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar.

De totale verplichtingen van het EIF mogen niet hoger zijn dan driemaal het bedrag van het ten behoeve van garantieverlening geplaatste kapitaal. Krachtens artikel 26 van de statuten mag dit plafond door de algemene vergadering worden verhoogd tot achtmaal het geplaatste kapitaal. Voor deelnemingen wordt het totaal bepaald door de algemene vergadering.

Geschillen tussen het EIF en diens begunstigden worden via arbitrage beslecht door de bevoegde nationale rechters. Geschillen over maatregelen van de organen van het EIF vallen onder de competentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De bepalingen van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie (Protocol nr. 7) is van toepassing op de leden van de organen en de medewerkers van het EIF.

Europees Fonds voor strategische investeringen

Als partners van de Europese Commissie spelen het EIF en de EIB door de instelling van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) een belangrijke rol in het Investeringsplan voor Europa. Het EFSI, opgericht in 2015, poogt private financiering te mobiliseren voor strategische investeringen als de markt niet in staat is om die geheel te financieren. Het EIF is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van financieringsactiviteiten ten gunste van kleine en middelgrote bedrijven en midcap-ondernemingen (d.w.z. ondernemingen met 250 tot 3 000 werknemers) in het kader van de mkb-faciliteit van het EFSI.

ACHTERGROND

Het EIF werd opgericht in 1994. Het hoofdkantoor bevindt zich in Luxemburg.

BESLUIT

Statuten van het Europees Investeringsfonds door de algemene vergadering goedgekeurd op 14 juni 1994 en geamendeerd op 19 juni 2000, 30 november 2007, 8 maart 2012 en 27 mei 2014 (PB C 95 van 21.3.2015, blz. 22-31)

Laatste bijwerking 19.10.2015

Top