Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De waakhond van EU-uitgaven: werking van de Europese Rekenkamer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De waakhond van EU-uitgaven: werking van de Europese Rekenkamer

 

SAMENVATTING

De Europese Rekenkamer controleert de inkomsten en de uitgaven van de Europese Unie (EU). Zij zorgt voor de verantwoording van de EU aan de belastingbetaler. In artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is de rol van de Rekenkamer gedefinieerd. De Rekenkamer stelt zelf haar reglement van orde vast, dat vervolgens moet worden goedgekeurd door de Raad.

WAT DOET DIT REGLEMENT VAN ORDE?

In het reglement van orde is de werking van de Europese Rekenkamer geregeld. Het reglement heeft betrekking op aspecten als:

de organisatie van de Rekenkamer (aanstellingen, ambtsperioden, de taken van de Rekenkamer, verkiezing van de president);

operationele procedures (vergaderingen van Rekenkamer en kamers; besluitvorming door Rekenkamer, kamers en comités; controles en opstelling van verslagen, adviezen, opmerkingen en betrouwbaarheidsverklaringen).

KERNPUNTEN

Samenstelling en structuur

De Rekenkamer is opgezet als een college, d.w.z. dat haar leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor genomen besluiten en acties. Het college bestaat uit 28 leden — één uit elk EU-land. De leden worden benoemd voor zes jaar en kunnen worden herbenoemd. De voor benoeming in aanmerking komende leden moeten in hun eigen EU-land behoren of behoord hebben tot een externe controle-instantie of moeten voor deze functie bijzonder geschikt zijn. Zij oefenen hun ambt bij de Rekenkamer volkomen onafhankelijk uit.

De leden kiezen uit hun midden voor drie jaar de president die kan worden herbenoemd. De president heeft o.a. als taken:

de vergaderingen van het college te beleggen en voor te zitten;

toe te zien op de uitvoering van de besluiten van de Rekenkamer;

zich ervan te vergewissen dat de diensten van de Rekenkamer, met inbegrip van protocol en bezoeken, communicatie, juridische zaken en interne audit, goed functioneren en dat de werkzaamheden van de Rekenkamer goed worden geleid;

de persoon aan te wijzen die de Rekenkamer vertegenwoordigt in rechtszaken;

de Rekenkamer te vertegenwoordigen in haar externe betrekkingen en haar betrekkingen met andere Europese instellingen.

De Rekenkamer heeft een secretaris-generaal die verantwoordelijk is voor het dagelijks functioneren van het secretariaat van de Rekenkamer, alsmede voor administratie, financiën en ondersteuning, personele middelen, informatietechnologie en vertaling.

Bovendien bevat de Rekenkamer kamers en comités. De kamers hebben tot taak adviezen, bijzondere verslagen en specifieke jaarverslagen goed te keuren. Ze stellen tevens de jaarverslagen over de EU-begroting en de Europese Ontwikkelingsfondsen op, die vervolgens worden goedgekeurd door de Rekenkamer. De comités (waaronder het administratief comité en het auditcomité) houden zich bezig met administratieve zaken en met besluiten over kwesties die verband houden met communicatie en beleid.

Taken van de Rekenkamer

De Rekenkamer controleert de wettigheid en regelmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de EU en haar organen en het goed financieel beheer van de EU-begroting. Haar rol als onafhankelijke externe accountant van de EU is om te controleren dat EU-middelen correct zijn opgevoerd, worden aangetrokken en besteed overeenkomstig de relevante regelgeving en optimale kosteneffectiviteit hebben bereikt.

Haar audits worden uitgevoerd met het doel om financieel beheer te verbeteren en de Europese burger bewust te maken van hoe overheidsmiddelen worden besteed.

Audits

Audits

zijn gebaseerd op stukken en worden, indien nodig, ter plaatse bij de overige Europese instellingen uitgevoerd;

worden ter plaatse uitgevoerd bij organisaties die inkomsten en uitgaven ten behoeve van de EU beheren;

worden in EU-landen en in landen overal ter wereld uitgevoerd, inclusief ter plaatse bij iedere natuurlijke of rechtspersoon die betalingen uit de EU-begroting ontvangt.

In haar rol als externe accountant van de EU werkt de Rekenkamer samen met nationale autoriteiten en Europese instellingen. Bovendien kan zij alle voor de goede uitvoering van haar taken vereiste informatie opvragen bij EU-instellingen en -organen, organisaties die betalingen uit de EU-begroting ontvangen of nationale controle-instanties.

Werkprogramma's

Ieder jaar neemt de Rekenkamer een werkprogramma aan dat haar prioriteiten met betrekking tot audittaken bevat. Dit programma wordt gepubliceerd, en overgelegd aan de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement door de president van de Rekenkamer.

Jaarlijkse kwijtingsprocedure

De Rekenkamer heeft geen gerechtelijke bevoegdheden en is derhalve niet bevoegd om sancties op te leggen. Na afsluiting van ieder begrotingsjaar stelt de Rekenkamer een jaarverslag op dat wordt gepubliceerd in het Publicatieblad. Dit verslag heeft betrekking op het beheer van de EU-begroting en de Europese Ontwikkelingsfondsen door de bevoegde instellingen. Dit vormt een essentieel onderdeel van het besluitvormingsproces van het Europees Parlement met betrekking tot het verlenen van kwijting van de begroting aan de Commissie.

De Rekenkamer voorziet de Raad en het Parlement van een betrouwbaarheidsverklaring betreffende de betrouwbaarheid van de rekeningen en ter bevestiging van de goede besteding van de begroting overeenkomstig de regelgeving. Daarnaast kan de Rekenkamer ook, op ieder moment, opmerkingen indienen, met name in de vorm van bijzondere verslagen, over specifieke kwesties, en adviezen uitbrengen of andere op controle gebaseerde raad geven op verzoek van een van de andere Europese instellingen of op eigen initiatief.

De Rekenkamer besluit tijdens formele zittingen, bij meerderheid van haar leden, over de goedkeuring van het jaarverslag. De vergaderingen zijn niet openbaar, tenzij de Rekenkamer dit anders beslist. Zij kan eveneens van geval tot geval bepalen om besluiten volgens een schriftelijke procedure te nemen.

De Rekenkamer brengt verslag uit over onregelmatigheden in het gebruik van EU-middelen en verwijst naar eventuele gevallen van vermoedelijke fraude die zijn ontdekt gedurende de audits van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

VANAF WANNEER IS HET REGLEMENT VAN ORDE VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 juni 2010.

ACHTERGROND

De Rekenkamer is opgericht in 1977 en is vanaf 1992 een volwaardige EU-instelling. De Rekenkamer is gevestigd in Luxemburg.

Kijk voor meer informatie op:

BESLUIT

Reglement van orde van de Rekenkamer van de Europese Unie

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Reglement van orde van de Rekenkamer van de Europese Unie

1.6.2010

PB L 103 van 23.4.2010, blz. 1-6

Laatste bijwerking 15.10.2015

Top