Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reglement van orde van de Europese Commissie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reglement van orde van de Europese Commissie

De Europese Commissie is een van de zeven Europese instellingen. Zij verdedigt de algemene belangen van de Europese Unie en vertegenwoordigt deze bij bijvoorbeeld onderhandelingen over handelsovereenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen. Zij heeft bij wetgeving het initiatiefrecht en ziet toe op de toepassing van de verdragen en wetgeving van de Unie. De Europese Commissie beheert het beleid van de Europese Unie en zorgt voor de uitvoering ervan. Zij voert ook de begroting uit.

BESLUIT

Reglement van orde van de Commissie [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De term „Commissie” kan betrekking hebben op de instelling, het college van commissieleden en het administratief personeel.

Het reglement van orde van de Europese Commissie bepaalt het werk en de organisatie van de Commissie.

Het bestrijkt onder andere de volgende aspecten van het werk van de Commissie:

ORGANISATIE VAN DE COMMISSIE

Het college van commissieleden

De commissieledenDe commissie handelt collectief. worden collectief aangeduid als commissarissen.De commissie handelt collectief. Het beginsel van collegialiteit impliceert dat de leden van de Commissie in de besluitvorming een gelijke stem hebben, dat besluiten gezamenlijk worden genomen en dat zij wat betreft het beleid collectief verantwoordelijk zijn voor alle door de Commissie genomen beslissingen.

De voorzitter van de Commissie bepaalt de richtsnoeren voor het beleid van de Commissie en vertegenwoordigt de Commissie. Hij bepaalt de interne organisatie van de Commissie en kent speciale taken (portefeuilles) aan de commissarissen toe. Hij kan gedurende zijn mandaat wijzigingen in deze taken aanbrengen. De secretaris-generaal kan de voorzitter bij sommige taken bijstaan.

De departementen van de Commissie

De directoraten-generaal en de departementen bereiden het werk van de Commissie voor en voeren dat uit. Zo brengen zij de beleidsprioriteiten en -richtsnoeren van de voorzitter in de praktijk. In principe zijn de directoraten-generaal en de departementen onderverdeeld in afdelingen die zelf weer zijn onderverdeeld in eenheden.

INTERN BESLUITVORMINGSPROCES

Vier besluitvormingsprocedures

De beslissingen van de Commissie komen tot stand door middel van procedures:

  • mondeling: deze besluiten worden genomen tijdens bijeenkomsten van het college van commissieleden;
  • schriftelijk: de instemming van de commissarissen wordt verkregen door een schriftelijke procedure, na instemming van het juridische departement en andere geraadpleegde departementen;
  • machtiging: de Commissie machtigt een of meer commissarissen om in haar naam beheers- of bestuursmaatregelen te nemen, met inachtneming van bepaalde beperkingen en voorwaarden;
  • delegatie: onder bepaalde voorwaarden delegeert de Commissie de vaststelling van bepaalde beheersmaatregelen of administratieve maatregelen aan directeuren-generaal of hoofden van departementen.

Bijeenkomsten van de Commissie (mondelinge procedure)

De Commissie komt als college bijeen, gewoonlijkéén maal per week. Meestal vindt de vergadering op woensdag in Brussel plaats. Als het Europees Parlement in Straatsburg bijeen is, is de vergadering van de Commissie gewoonlijk op dinsdag. De voorzitter kan de Commissie ook voorbuitengewone vergaderingenbijeenroepen.

Als een commissielid niet in staat is om de vergadering van de Commissie bij te wonen, mag zijn kabinetschef voor hem invallen en op uitnodiging van de voorzitter het standpunt van de commissaris die hij vertegenwoordigt uiteenzetten. Hij is echter niet bevoegd om een stem uit te brengen.

De voorzitter stelt deagenda. van elke vergadering van de Commissie vast. Een commissaris kan de voorzitter onder bepaalde voorwaarden (in het bijzonder als er een uiterste datum is) verzoeken om een onderwerp op de agenda te plaatsen. De Commissie mag op voorstel van de voorzitter elke kwestie bespreken die niet op de agenda staat.

De Commissievergaderingen zijn niet openbaar, maar de agenda’s en de notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de site van het register van de Europese Commissie.

Alleen als een meerderheid van de leden zoals vastgesteld in het verdrag aanwezig is (het quorum), kan de Commissie geldige beraadslagingen houden en wettelijk bindende besluiten nemen. Praktisch gesproken worden de besluiten van de Commissie doorgaans bij consensus vastgesteld. Maar op verzoek van een commissielid of de voorzitter kan een stemming plaatsvinden. Dit kan een geheime stemming zijn. In dit geval is voor de aanname van een voorstel of besluit vereist dat een meerderheid van het aantal leden zoals vastgesteld in het verdrag ten gunste van dat voorstel of besluit stemt.

Voorbereiding en uitvoering van de besluiten

De commissarissen beschikken over kabinetten, die tot opdracht hebben hen bij de vervulling van hun taken en bij de voorbereiding van de besluiten van het college bij te staan. Zij geven instructies aan de betrokken diensten of directoraten-generaal.

Nauwe samenwerking en efficiënte coördinatie tussen de betrokken directoraten-generaal en departementen zijn essentieel voor de kwaliteit van en consistentie in het werk van de Commissie. Deze coördinatie strekt zich uit van het ontwerp van een initiatief tot de presentatie ervan aan de Commissie en gedurende de interinstitutionele fase.

De secretaris-generaal draagt zorg voor de toepassing van besluitvormingsprocedures en voor uitvoering van de besluiten van de Commissie. Hij ziet toe op de kennisgeving en publicatie van de besluiten in het Publicatieblad van de Europese Unie alsmede de toezending ervan aan de andere instellingen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Reglement van orde van de Commissie

1.1.2001

-

L 308 van 8.12.2000.

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2010/138/EU, Euratom van de Commissie

6.3.2010

-

L 55 van 5.3.2010

Besluit 2011/737/EU, Euratom van de Commissie

16.11.2011

-

L 296 van 15.11.2011

GERELATEERDE BESLUITEN

Artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

Artikelen 248 tot en met 250 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Verordening (EU, Euratom) nr. 904/2012 van de Raad van 24 september 2012 tot wijziging van Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie [Publicatieblad L 269 van 4.10.2012].

Besluit van de Europese Raad 2013/272/EU van 22 mei 2013 betreffende het aantal leden van de Europese Commissie [Publicatieblad L 165, 18.6.2013]

Laatste bijwerking 28.05.2014

Top