Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reglement van orde van het Comité van de Regio's

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reglement van orde van het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is een raadgevend orgaan van de Europese Unie (EU). Artikel 306 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) kent het CvdR de bevoegdheid toe om zijn eigen reglement van orde vast te stellen.

BESLUIT

Reglement van orde van het Comité van de Regio's.

SAMENVATTING

Het Comité van de Regio's (CvdR) is een raadgevend orgaan van de Europese Unie (EU). Artikel 306 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) kent het CvdR de bevoegdheid toe om zijn eigen reglement van orde vast te stellen.

WAT DOET DIT REGLEMENT VAN ORDE?

Het reglement regelt de werking en organisatie van het CvdR.

KERNPUNTEN

Samenstelling

Het CvdR bestaat uit 350 gewone en een gelijk aantal plaatsvervangende leden die voor vijf jaar worden aangesteld. De leden - vertegenwoordigers van regio-nale en lokale lichamen - worden door hun land voorgedragen. De lijst van leden en plaatsvervangers wordt door de Raad met gekwalificeerde meerderheid goedgekeurd.

Krachtens Besluit 2014/930/EU zijn de zetels als volgt verdeeld:

24: Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk;

21: Spanje en Polen;

15: Roemenië;

12: België, Bulgarije, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Zweden;

9: Denemarken, Ierland, Kroatië, Litouwen, Slowakije en Finland;

7: Letland en Slovenië;

6: Estland;

5: Cyprus, Luxemburg en Malta.

Raadpleging

Als onderdeel van het besluitvormingsproces van de EU moet het CvdR op de volgende gebieden worden geraadpleegd:

economische en sociale samenhang,

gezondheid, onderwijs en cultuur,

werkgelegenheidsbeleid,

sociaal beleid,

het milieu,

beroepsopleidingen, en

vervoer.

De leden van het CvdR moeten volledig onafhankelijk zijn in de uitvoering van hun taken die in het algemeen belang van de EU zijn.

De leden en plaatsvervangers van eenzelfde EU-land vormen samen een nationale delegatie.

Zij vormen tevens fracties die overeenkomen met hun politieke gezindheid. Iedere fractie moet ten minste 18 leden tellen die ten minste een vijfde van de EU-landen vertegenwoordigen. Een fractie moet bovendien ten minste voor de helft uit volwaardige leden bestaan.

De voltallige vergadering

Het CvdR komt in voltallige vergadering bijeen om:

adviezen, rapporten en resoluties aan te nemen;

ontwerpramingen van ontvangsten en uitgaven aan te nemen;

aan het begin van iedere ambtstermijn van vijf jaar het beleidsprogramma van het CvdR aan te nemen;

de voorzitter, eerste vicevoorzitter en de overige leden van het bureau te verkiezen;

commissies in te stellen;

het reglement van orde vast te stellen en te wijzigen;

besluiten te nemen over het inleiden van beroepsprocedures voor het Hof van Justitie van de EU.

De voltallige vergadering komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen. Op verzoek van ten minste een kwart van de leden dient de voorzitter de voltallige vergadering in buitengewone zitting bijeen te roepen.

De zittingen zijn openbaar tenzij de voltallige vergadering anders beslist.

Het quorum (d.w.z. het vereiste minimumaantal aanwezigen om besluiten te kunnen nemen) is bereikt indien een meerderheid van de leden tijdens de voltallige vergadering aanwezig is.

De voltallige vergadering spreekt zich uit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in het reglement van orde anders wordt bepaald.

Het bureau

Het bureau is een afspiegeling van de globale samenstelling van het CvdR. Het bestaat uit de voorzitter, de eerste vicevoorzitter en één vicevoorzitter per EU-land, 28 overige leden en de fractievoorzitters. Het bureau wordt door de voltallige vergadering voor tweeënhalf jaar gekozen. Indien de voorzitter, de eerste vicevoorzitter en de vijf fractievoorzitters buiten beschouwing worden gelaten, zijn de zetels als volgt verdeeld:

drie zetels: Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Polen;

twee zetels: Nederland, Griekenland, Tsjechië, België, Hongarije, Portugal, Zweden, Oostenrijk, Slowakije, Denemarken, Finland, Ierland, Kroatië, Litouwen, Bulgarije en Roemenië;

één zetel: Letland, Slovenië, Estland, Cyprus, Luxemburg en Malta.

De taken van het CvdR zijn o.a.:

het opstellen van het ontwerp van het beleidsprogramma aan het begin van elke mandaatsperiode, evenals het toezicht op de uitvoering ervan;

de coördinatie van de werkzaamheden van de voltallige vergadering en de commissies;

het regelen van financiële, organisatorische en administratieve kwesties;

het aanstellen van de secretaris-generaal en bepaalde categorieën van ambtenaren en andere personeelsleden.

Het bureau kan een beroepsprocedure instellen voor het Hof van Justitie van de EU ten behoeve van het CvdR. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien een EU-wetgeving het subsidiariteitsbeginsel niet respecteert en regionale en lokale competenties schendt, of indien de institutionele rechten van het CvdR niet worden gerespecteerd (d.w.z. raadpleging over relevante wetgeving). Tijdens de daaropvolgende sessie moet de voltallige vergadering beslissen of de betreffende beroepsprocedure wordt aangehouden.

De voorzitter

De voorzitter vertegenwoordigt het Comité en leidt zijn werkzaamheden.

De commissies

Aan het begin van iedere mandaatsperiode worden commissies ingesteld. Deze commissies stellen de ontwerpversies op van adviezen, rapporten en resoluties die ter goedkeuring aan de voltallige vergadering moeten worden voorgelegd. Er bestaan zes commissies:

Civex: commissie voor burgerschap, governance, institutionele en externe aangelegenheden;

Coter: commissie voor beleid inzake territoriale samenhang en EU-begroting;

ECON: commissie voor economische en monetaire zaken;

ENVE: commissie voor milieu, klimaatverandering en energie;

NAT: commissie voor natuurlijke hulpbronnen;

Sedec: commissie voor sociaal beleid, onderwijs, werkgelegenheid, onderzoek en cultuur.

De samenstelling van de commissies is een afspiegeling van de globale samen-stelling van het CvdR. De leden moeten van ten minste één en mogen van ten hoogste twee commissies deel uitmaken. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor leden van landen die minder leden tellen dan er commissies zijn. Normaal gesproken zijn de vergaderingen van de commissies openbaar.

Door het Comité van de Regio's opgestelde documenten

Het CvdR formuleert adviezen, rapporten en resoluties. Deze worden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Het CvdR neemt adviezen aan:

over wetgevingsvoorstellen en beleidsstukken die door de Commissie, de Raad of het Parlement zijn opgesteld in de door de Europese verdragen voorgeschreven gevallen of indien één van deze instellingen dat nuttig acht;

op eigen initiatief;

wanneer het Europees Economisch en Sociaal Comité wordt geraadpleegd en het CvdR van mening is dat er specifieke regionale belangen op het spel staan.

Secretariaat-generaal

Het CvdR heeft een secretariaat-generaal onder leiding van een secretaris-generaal. De secretaris-generaal draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten die door het bureau of de voorzitter worden genomen. Het bureau stelt de secretaris-generaal met een tweederdemeerderheid van zijn leden aan voor een periode van vijf jaar.

ACHTERGROND

In 2012 werd een protocol aangenomen betreffende de samenwerking tussen de Europese Commissie en het CvdR. Het doel van dit protocol is om nauw samen te werken op gebieden van gezamenlijk belang. Deze omvatten aspecten met betrekking tot de Europa 2020-strategie, economische, sociale en territoriale samenhang en, met name, de implementatie van interregionale en transnationa-le samenwerking.

Zie voor meer informatie de website van het Comité van de Regio's.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Reglement van orde van het Comité van de Regio's.

10.1.2010

-

PB L 6 van 9.1.2010, blz. 14-31

GERELATEERDE BESLUITEN

Protocol betreffende de samenwerking tussen de Europese Commissie en het Comité van de Regio's (PB C 102 van 5.4.2012, blz. 6-10).

Besluit 2014/930/EUvan de Raad van 16 december 2014 ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's (PB L 365 van 19.12.2014, blz. 143-144).

Laatste wijziging: 22.07.2015

Top