Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De Europese Centrale Bank (ECB)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De Europese Centrale Bank (ECB)

 

SAMENVATTING VAN:

Protocol (nr. 4) – de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank

WAT IS HET DOEL VAN PROTOCOL (NR. 4) VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE?

Het Protocol bevat de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) en van de Europese Centrale Bank (ECB)

KERNPUNTEN

 • De ECB is de centrale bank van de eurozone en is een onafhankelijke instelling van de Europese Unie (EU). Ze vormt het hart van het Eurosysteem, dat het monetaire beleid in de eurozone voert, en van het ESCB.
 • Het Eurosysteem bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken (NCB's) van de landen van de eurozone; het ESCB bestaat uit de ECB en de NCB's van alle landen van de EU. Het Eurosysteem en het ESCB zullen naast elkaar blijven bestaan zolang er EU-landen zijn die nog geen deel uitmaken van de eurozone.
 • De eerste doelstelling van de ECB is de handhaving van de prijsstabiliteit, d.w.z. het in stand houden van de waarde van de euro. Behalve haar eerste doelstelling ondersteunt de ECB ook het algemene economische beleid in de EU.
 • De fundamentele taken van de ECB zijn:
  • het definiëren en uitvoeren van het monetaire beleid voor de eurozone;
  • het verrichten van valutamarktoperaties;
  • het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de landen van de EU;
  • het bevorderen van de vlotte werking van de betalingssystemen.
 • Daarnaast verzamelt de ECB statistische informatie voor het uitvoeren van haar taken in samenwerking met de NCB's en heeft ze het exclusieve recht om machtiging te geven tot de uitgifte van eurobankbiljetten binnen de EU.
 • Samen met de nationale toezichthouders houdt de ECB ook toezicht op de banken in de eurozone en in andere deelnemende landen binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM). De ECB kreeg die verantwoordelijkheid in 2014 met de bedoeling om bij te dragen aan de veiligheid en gezondheid van de kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel.
 • De besluitvormingsorganen van de ECB zijn de raad van bestuur, de directie en de algemene raad. De raad van bestuur, het belangrijkste besluitvormingsorgaan, bestaat uit de leden van de directie en de presidenten van de NCB's van de eurozone. De directie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het monetaire beleid en de dagelijkse activiteiten, bestaat uit de president en de vicepresident en vier andere leden. De algemene raad, die taken uitvoert die tot de verantwoordelijkheid van de ECB behoren zolang niet alle landen van de EU de euro hebben aangenomen, bestaat uit de president, de vicepresident en de presidenten van de NCB's van de EU-landen.
 • De raad van toezicht werd opgericht in de context van het GTM en voert de taken uit die verband houden met het toezicht op de banken. Hij bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, vier vertegenwoordigers van de ECB en een vertegenwoordiger van ieder van de nationale toezichthoudende autoriteiten in de deelnemende landen binnen het GTM.
 • De ECB werd opgericht in 1998 en bevindt zich in Frankfurt am Main, Duitsland.

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – Protocol (nr. 4) betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 230-250)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – zesde deel - Institutionele en financiële bepalingen – titel I - Bepalingen inzake de instellingen – hoofdstuk 1 - De instellingen – zesde afdeling - De Europese Centrale Bank – artikel 282 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 167)

Laatste bijwerking 14.03.2017

Top