Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reglement van het Europees Parlement

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reglement van het Europees Parlement

SAMENVATTING VAN:

Reglement van het Europees Parlement

SAMENVATTING

WAT DOET DIT REGLEMENT?

 • Dit reglement bepaalt de interne organisatie en het functioneren van de enige rechtstreeks gekozen pan-Europese instelling van de EU. Krachtens artikel 232 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft het Europees Parlement de bevoegdheid om zijn eigen reglement aan te nemen.
 • Het document van 300 bladzijden beslaat alle procedurele aspecten van de parlementaire werkzaamheden. Het wordt regelmatig bijgewerkt (meest recente versie: september 2015).

KERNPUNTEN

De regels hebben betrekking op de volgende aspecten van het parlementaire leven.

Leden van het Europees Parlement:

Parlementaire ambtsdragers

De leden van het Europees Parlement kiezen de voorzitter, 14 ondervoorzitters en 5 quaestoren bij geheime stemming voor een ambtstermijn van 2,5 jaar.

 • De voorzitter:
  • heeft de algemene leiding over het Parlement en de diverse activiteiten ervan;
  • vertegenwoordigt het Parlement;
  • zorgt ervoor dat de regels worden nageleefd en handhaaft de orde;
  • zorgt voor het openen, opschorten en sluiten van zittingen, zit debatten voor en houdt toezicht op het stemmen;
  • beslist over de ontvankelijkheid van amendementen, over vragen en over de conformiteit van verslagen; en
  • verwijst zaken naar parlementaire commissies waar deze hen betreffen.
 • Ondervoorzitters hebben specifieke verantwoordelijkheden en vervangen de voorzitter indien nodig.
 • Quaestoren zijn verantwoordelijk voor administratieve en financiële zaken die direct betrekking hebben op leden van het Europees Parlement.
 • Het Bureau bestaat uit de voorzitter en 14 ondervoorzitters. Het Bureau beslist over financiële, organisatorische en administratieve zaken die betrekking hebben op het Parlement.
 • De Conferentie van voorzitters bestaat uit de voorzitter van het Parlement en de voorzitters van fracties (zie hieronder). De Conferentie van voorzitters organiseert het politieke werk van het Parlement en stelt de planning van wetgevende werkzaamheden vast.
 • De Conferentie van commissievoorzitters bestaat uit de voorzitters van alle vaste en bijzondere parlementaire commissies. De Conferentie van commissievoorzitters kan aanbevelingen doen over commissiewerkzaamheden en de agenda's van plenaire zittingen.
 • De Conferentie van delegatievoorzitters bestaat uit de voorzitters van alle delegaties van het Parlement naar parlementen elders in de wereld. De Conferentie van delegatievoorzitters kan aanbevelingen doen over de werkzaamheden van delegaties.
 • Fracties worden gevormd door leden van het Europees Parlement op basis van hun politieke gezindheid. Een minimum van 25 leden, gekozen in ten minste een vierde van de EU-landen, is vereist om een fractie te vormen. Zij ontvangen financiële en administratieve steun afhankelijk van hun grootte.
 • Sommige leden van het Europees Parlement maken geen deel uit van een fractie. Zij krijgen steun voor hun parlementaire werkzaamheden.
 • Individuele leden van verschillende fracties kunnen een interfractiewerkgroep vormen met betrekking tot specifieke kwesties zoals dierenwelzijn of volksgezondheid.

Wetgevingsprocedures

 • gewone wetgevingsprocedures (eerste, tweede en derde lezing), waarin het Parlement als medewetgever met de Raad optreedt;
 • overlegprocedures, waarin het Parlement advies uitbrengt over een ontwerpwetstekst;
 • goedkeuringsprocedures, waarin de goedkeuring van het Parlement nodig is voordat een rechtshandeling kan worden aangenomen.

Tijdens deze wetgevingsprocedures besteedt het Parlement bijzondere aandacht aan kwesties zoals het respect voor de grondrechten, de rechtsgrond, de delegatie van wetgevingsbevoegdheden, de financiële verenigbaarheid en de naleving van subsidiariteit.

Initiatiefprocedures

Relaties met andere EU-instellingen en -organen

Parlementaire vragen

 • Leden van het Europees Parlement kunnen schriftelijke vragen indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Ze kunnen ook mondelinge vragen, die worden gevolgd door een beraadslaging, indienen bij de Raad of de Commissie.

Betrekkingen met de nationale parlementen

Zittingen van het Parlement

Commissies

 • Vaste commissies stellen de besluiten op van het Parlement op plenair niveau door verslagen en andere documenten op hun specifieke gebied van bevoegdheid in te dienen.
 • Bijzondere commissies kunnen gedurende een bepaalde termijn en voor een specifiek onderwerp worden ingesteld.
 • Enquêtecommissies kunnen worden ingesteld om vermeende inbreuken op EU-wetgeving of mogelijk wanbeheer te onderzoeken.

Interparlementaire delegaties

Verzoekschriften

BESLUIT

Reglement van het Europees Parlement

Laatste bijwerking 21.03.2016

Top