Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De open coördinatiemethode: de BEST-procedure

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

De open coördinatiemethode: de BEST-procedure

De BEST-procedure, een toepassing van de open coördinatiemethode op het gebied van het ondernemingsbeleid, biedt de mogelijkheid om beste praktijken te identificeren en uit te wisselen teneinde het ondernemingsklimaat te bevorderen. BEST-projecten maken deel uit van het geheel van instrumenten dat moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Handvest voor kleine bedrijven.

Er bestaat in Europa een rijke verscheidenheid van goede praktijken inzake ondernemingsbeleid. Toch laat de onderlinge bekendheid van deze praktijken tussen lidstaten vaak te wensen over. Door van elkaars sterke punten te leren, kunnen lidstaten hun prestaties verbeteren en aldus het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen versterken.

De BEST-procedure heeft tot doel deze beste praktijken met elkaar te vergelijken. De Europese Commissie reageert hiermee op het verzoek van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 om een open coördinatiemethode voor de verbetering van het ondernemingsklimaat op te zetten.

Er bestaan verschillende methoden om goede praktijken te identificeren en uit te wisselen, bijvoorbeeld vergelijking van prestaties tussen lidstaten, peer review, seminars en conferenties.

In het kader van de BEST-procedure wijst het DG Ondernemingen en industrie van de Europese Commissie specifieke projecten aan die worden geacht van primordiaal belang te zijn voor de ontwikkeling van de ondernemingen. In de projecten wordt rekening gehouden met de prioriteiten die de nationale regeringen en de ondernemingen zelf formuleren binnen de Groep ondernemingsbeleid (EN). De Commissie lanceert jaarlijks een aantal projecten, die vervolgens leiden tot de aanneming van aanbevelingen.

De BEST-projecten maken deel uit van het geheel van instrumenten dat moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Europees Handvest voor kleine bedrijven.

De BEST-procedure verloopt in vijf fasen:

  • identificatie van sectoren en specifieke vraagstukken met behulp van de Groep ondernemingsbeleid;
  • vaststelling van het project (omvang, doel);
  • uitvoering (maximaal 18 maanden en vrijwillige deelname van de lidstaten);
  • aanneming van conclusies (stelselmatige vergelijking van de respectieve prestaties);
  • follow-up (rapportage door de lidstaten over het effect op het ondernemingsklimaat), om te waarborgen dat reële vooruitgang wordt geboekt.

VOORBEELDEN VAN BEST-PROJECTEN

"Modellen om de onevenredig zware administratieve lasten voor kleine en middelgrote ondernemingen terug te dringen" (gelanceerd in 2006)

De bureaucratische verplichtingen waarmee ondernemingen en met name kleine en middelgrote ondernemingen worden geconfronteerd remmen hun groei sterk af. Dit BEST-project heeft ten doel informatie te verzamelen over de verschillende methoden die de lidstaten toepassen om de administratieve lasten te beperken.

"Maatregelen ten behoeve van ondernemers uit etnische minderheidsgroepen" (gelanceerd in 2004)

Ondernemers uit etnische minderheidsgroepen ondervinden vaak moeilijkheden bij het oprichten en ontwikkelen van een onderneming. Dit BEST-project heeft ten doel informatie te verzamelen over de nationale maatregelen en ondersteuningsprogramma's die ten uitvoer worden gelegd om die moeilijkheden te overwinnen.

"Business Angels" (gelanceerd in 2001)

Business Angels zijn particuliere investeerders, vaak ondernemers, ex-ondernemers of bestuurders met ervaring in de betrokken bedrijfstak. Zij financieren jonge ondernemingen uit eigen middelen en beschikken tevens over managementvaardigheden. Dit BEST-project heeft ten doel de lidstaten bewust te maken van het potentieel van deze Business Angels om de tekortkomingen van het bankwezen op het gebied van oprichting en starten van ondernemingen te verhelpen.

Context

De BEST-procedure is voor het eerst beschreven in de mededeling "Uitdagingen voor het ondernemingsbeleid in de kenniseconomie" [COM(2000) 256 definitief - Niet in het Publicatieblad verschenen] bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een meerjaarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (2001-2005),, waarna zij is verlengd tot 31 december 2006 en vervolgens is vervangen door het kaderprogramma voor concurentiwevermogen en innovatie (KCI) (2007-2013) dat nog steeds van kracht is.

See also

Meer informatie over BEST-projecten vindt u op de desbetreffende pagina op de website van het DG Ondernemingen en industrie (DE)(EN)(FR).

Laatste wijziging: 24.08.2007

Top