Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees industriebeleid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europees industriebeleid

De Europese Commissie presenteert een nieuw industriebeleid waarmee zij betere raamvoorwaarden voor de Europese industrie wil scheppen. Een stevige en dynamische industriële basis draagt bij aan de groei in de Europese Unie en onderbouwt het technologisch en economisch leiderschap van de EU in de context van de toenemende mondialisering.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 5 oktober 2005 "Uitvoering van het communautair Lissabonprogramma: een beleidskader ter versterking van de EU-industrie - Naar een beter geïntegreerde aanpak van het industriebeleid"[COM(2005) 474 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Een welvarende industrie is van fundamenteel belang voor de volledige benutting van het groeipotentieel van de Europese Unie (EU) en voor de onderbouwing van haar technologisch en economisch leiderschap.

Het is dus van wezenlijk belang gunstigere raamvoorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van de Europese industrie, met name in de context van de mondialisering en felle internationale concurrentie.

De Europese industrie en de mondialisering

Bij de huidige mondialisering moeten bedrijven hun producten en fabricageprocessen verder ontwikkelen en hun vaardigheden verbeteren om op nieuwe markten concurrerend te blijven. Ook moeten zij de nieuwe kansen aangrijpen die door de technologische vooruitgang en mondialisering worden geboden.

Stimulering van het aanpassingsvermogen en van structurele veranderingen is van cruciaal belang om het concurrentievermogen van de Europese industrie te schragen, met name ten aanzien van de toenemende concurrentie uit opkomende economieën zoals China of India.

Een Europees industriebeleid

Het door de Commissie voorgestelde industriebeleid heeft tot doel gunstiger voorwaarden voor de ontwikkeling van de Europese industrie te scheppen. Het vult de inspanningen van de lidstaten om een sterke en dynamische industriële basis tot stand te brengen aan op gebieden waar nationaal optreden niet efficiënt is.

Het EU-industriebeleid combineert een horizontale aanpak, die voor samenhang en synergie tussen de verschillende strategische gebieden moet zorgen, met een sectorspecifieke aanpak, die de specifieke kenmerken van de verschillende sectoren in aanmerking neemt.

De Commissie baseert deze industriële strategie op haar evaluatie van de mogelijkheden en uitdagingen in 27 bedrijfstakken van de industrie en bouwnijverheid van de EU.

De instrumenten van het industriebeleid

Er worden zeven bedrijfstakoverschrijdende beleidsinitiatieven aangekondigd om de gemeenschappelijke uitdagingen waarvoor de verschillende groepen bedrijfstakken zich gesteld zien, aan te pakken om hen daardoor concurrerender te maken:

 • initiatief op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten en de bestrijding van namaak (begin 2006), met name om ervoor te zorgen dat reeds geharmoniseerde rechten worden nageleefd;
 • groep op hoog niveau voor concurrentievermogen, energie en milieu (EN) (eind 2005);
 • externe aspecten van het concurrentievermogen (EN)(FR) en de markttoegang (voorjaar 2006);
 • nieuw programma voor de vereenvoudiging van de wetgeving (EN) (oktober 2005);
 • verbetering van vaardigheden in de bedrijfstakken (2006);
 • aansturing van de structurele verandering (DE)(EN)(FR) in de industrie (eind 2005);
 • een geïntegreerde Europese aanpak van onderzoek en innovatie in de industrie (EN) (2005).

Daarnaast zullen zeven bedrijfstakspecifieke initiatieven worden genomen:

 • oprichting van een nieuw farmaceuticaforum (DE)(EN)(ES)(FR) (eerste vergadering in 2006);
 • een tussentijdse evaluatie van de strategie voor biowetenschappen en biotechnologie (EN)(FR) (2006-2007);
 • een nieuwe groep op hoog niveau voor de chemische industrie (2007), na de goedkeuring van REACH;
 • een groep op hoog niveau voor de defensie-industrie;
 • het Europees ruimtevaartprogramma (EN);
 • een taskforce voor het concurrentievermogen van de ICT-industrie (2005-2006);
 • overleg over het beleid inzake de machinebouw (2005-2006).

De Europese industrie

De industrie neemt een zeer belangrijke plaats in de EU in. Zij biedt werk aan meer dan 34 miljoen mensen en is goed voor rond een vijfde van de EU-productie en driekwart van de EU-uitvoer. Van de industriële bedrijven van de EU behoort 99% tot het MKB, dat 58% van de banen in de industrie levert. De industrie is onlosmakelijk verbonden met de dienstensector en draagt actief bij aan de economische groei in Europa en aan het scheppen van banen. Ruim 80% van de O&O-uitgaven van de particuliere sector betreffen investeringen in de industrie waardoor deze een sleutelpositie in de nieuwe kenniseconomie inneemt.

Context

Sinds haar mededeling over het Europese industriebeleid na de uitbreiding uit 2002 legt de Europese Commissie de grondslagen voor een industriebeleid voor de EU. Zo heeft zij in haar mededeling over de kernpunten van het Europese concurrentievermogen uit 2003 een analyse van de deïndustrialisatie opgesteld en deze in 2004 in haar mededeling " De structurele veranderingen begeleiden: Een industriebeleid voor het uitgebreide Europa " verder uitgediept.

Met haar voorstel voor een nieuw industriebeleid lost de Europese Commissie haar belofte in om bij te dragen tot de totstandkoming van een sterke industriële basis. Deze belofte is gedaan in het kader van het nieuwe partnerschap voor groei en werkgelegenheid in Lissabon.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 4 juli 2007: "Tussentijdse evaluatie van het industriebeleid - Een bijdrage tot de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid" [COM(2007) 374 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]

Het Europese industriebeleid heeft vruchten afgeworpen, want de industrie levert een forse bijdrage aan de groei en werkgelegenheid in Europa. Daarom wil de Commissie de vooruitgang op dit gebied bestendigen en de meeste maatregelen die in 2005 van start zijn gegaan, versterkt voortzetten.

Bovendien zullen nieuwe initiatieven worden gestart in verband met de belangrijkste uitdagingen van de toekomst: de mondialisering, technologische vooruitgang en het milieu.

Met het oog op de klimaatverandering streeft de Commissie naar een duurzaam industriebeleid op basis van drie hoofdprincipes:

 • stimulering van de productie van koolstofarme en energie-efficiënte goederen en diensten;
 • totstandbrenging van een interne markt voor milieuvriendelijke producten;
 • bevordering van milieunormen buiten de grenzen van de EU voor duurzamer goederen en diensten, wat een comparatief voordeel kan opleveren voor Europese ondernemingen die milieuvriendelijke goederen en diensten willen exporteren.

De Commissie wil eveneens steun geven aan energie-intensieve industrieën om deze concurrerend en duurzaam te maken.

Andere punten waarop in het EU-industriebeleid de nadruk ligt, zijn de toegang tot grondstoffen, de vorming van clusters van ondernemingen, de opheffing van hinderpalen voor de ontwikkeling van nieuwe markten, de analyse van de wijze waarop dienstensectoren het concurrentievermogen van de industrie beïnvloeden, en de toepassing van normen om het innovatieproces te versnellen.

Tot slot zijn er nog twee nieuwe sectorspecifieke initiatieven op het gebied van de levensmiddelenproductie en de elektrotechniek.

Laatste wijziging: 14.09.2007

Top