Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naar een sterker partnerschap voor het Europees toerisme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Naar een sterker partnerschap voor het Europees toerisme

De Commissie wil een nieuw Europees toerismebeleid voeren om het concurrentievermogen van deze sector te verbeteren en banen te scheppen dankzij een duurzame groei van het toerisme in Europa en in de wereld. De nadruk wordt ook gelegd op de manier waarop de diverse belanghebbenden bij de communautaire maatregelen op dit gebied kunnen worden betrokken.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 17 maart 2006, "Een nieuw EU-toerismebeleid: naar een sterker partnerschap voor het Europees toerisme [COM(2006) 134 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Als groei- en werkgelegenheidsfactor speelt de toeristische sector een belangrijke rol in de Lissabonstrategie.

Dankzij de globalisering, demografische veranderingen en de ontwikkelingen in het transportwezen kent het toerisme een snelle groei. In vergelijking met het gemiddelde van de andere sectoren creëert de toeristische sector meer werkgelegenheid, en met name zeer diverse - en vaak deeltijdse - banen, in het bijzonder voor vrouwen, jongeren en laaggeschoolden. Tegelijk speelt duurzaam toerisme een belangrijke rol bij het behoud en de bevordering van het cultureel en natuurlijk erfgoed, en draagt het steeds vaker bij tot de lokale ontwikkeling in achtergebleven regio's. Het draagt ook bij tot een beter wederzijds begrip tussen de volkeren.

Een nieuw Europees toerismebeleid

De EU stelt een nieuw toerismebeleid voor om beter in te spelen op de uitdagingen waarmee deze sector wordt geconfronteerd en om het potentieel van de sector optimaal te benutten. Een veranderende demografie, wereldwijde concurrentie, de behoefte aan duurzaamheid en de vraag naar specifieke vormen van toerisme zijn enkele van de uitdagingen die Europa momenteel het hoofd moet bieden.

In dit opzicht zijn coördinatie, partnerschap en dialoog tussen de belanghebbenden in de sector essentieel. Het toerisme wordt immers gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan belanghebbenden. De overheden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal vlak moeten samenwerken met de particuliere sector, de sectorale sociale partners en de belanghebbenden. De Commissie zal zich ervoor blijven inzetten dat de leden van het Raadgevend Comité voor het toerisme op een efficiënte en transparante manier worden ingelicht over initiatieven in haar werkprogramma die met het toerisme verband houden.

Integratiemaatregelen

Een eerste reeks maatregelen beoogt een betere regelgeving. De Commissie wil ervoor zorgen dat in de effectbeoordelingen van nieuwe voorstellen in verband met toerisme rekening wordt gehouden met het concurrentievermogen van de sector. Voorts is zij van plan hangende wetgevingsvoorstellen te onderzoeken en de bestaande Europese wetgeving te vereenvoudigen. De lidstaten wordt verzocht hetzelfde te doen om te voorkomen dat het concurrentievermogen van de sector wordt geschaad door een opeenstapeling van administratieve lasten.

Bovendien hebben veel communautaire maatregelen in het kader van zowel het ondernemingenbeleid als andere Europese beleidsgebieden ook directe of indirecte gevolgen voor het concurrentievermogen van de Europese toeristische sector. Daarom moet Europa het concurrentievermogen evenzeer ondersteunen met instrumenten van andere beleidsgebieden.

De bestaande Europese financiële instrumenten moeten meer ten behoeve van het toerisme worden gebruikt:

 • de structuurfondsen EFRO en ESF zullen onder meer steun verlenen voor de ontwikkeling van toeristische bedrijven en diensten, beroepsmobiliteit en onderwijs- en opleidingsprogramma's;
 • het Cohesiefonds zal steun verlenen voor milieu- en transportinfrastructuur;
 • het toekomstige Leonardo Da Vinci -programma omvat een mobiliteitsprogramma voor leerlingen met een leercontract. Daarvoor wordt het toerisme als een mogelijke pilotsector beschouwd;
 • het ELFPO zal steun verlenen voor de verbetering van het landschap en de kwaliteit van de landbouwproductie en voor het promoten van cultureel erfgoed. Doel is het plattelandstoerisme te ontwikkelen en de plattelandseconomie te diversifiëren, met name in de nieuwe lidstaten en de kandidaat-lidstaten;
 • het EVF suggereert ecotoerisme als nieuwe activiteit voor vissers die door de herstructurering van de visserijsector getroffen worden. Voor kleinschalige visserij en toeristische infrastructuur kan steun worden verleend;
 • het voorgestelde kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie zal het concurrentievermogen van het MKB steunen, onder andere in de toeristische sector;
 • het voorgestelde zevende kaderprogramma voor onderzoek kan het toerisme ten goede komen met onderzoek op gebieden zoals informatie- en communicatietechnologie, satelliettoepassingen, cultureel erfgoed en bodemgebruik.

Duurzaam toerisme bevorderen

Op basis van de mededeling "Basisrichtsnoeren voor een duurzaam Europees toerisme" van 2003 en de werkzaamheden van de Werkgroep duurzaam toerisme zal de Commissie in 2007 een voorstel voor een Europese Agenda 21 (EN) voor het toerisme indienen.

Om de economische en sociale duurzaamheid van het Europees toerisme te bevorderen, plant de Commissie de volgende specifieke maatregelen:

 • uitwisseling van nationale en internationale "good practice" inzake steun aan het MKB en inzake "toerisme voor allen";
 • onderzoek van de economische gevolgen van een betere toegankelijkheid van de toeristische sector;
 • publicatie van een handboek over "Hoe professionaliseringsstructuren creëren in de toeristische sector";
 • onderzoek van de werkgelegenheidstrends in het kust- en zeetoerisme;
 • evaluatie van de implicaties van e-business voor de toeristische sector;
 • bestrijding, op alle niveaus, van de seksuele exploitatie van kinderen door toeristen.

Zorgen voor een beter inzicht in het toerisme

Recente, nauwkeurige, relevante en vergelijkbare statistieken over toerisme zijn essentieel voor een doeltreffende besluitvorming. De verzameling van statistische informatie op het gebied van het toerisme moet daarom zowel op Europees als op nationaal niveau (Eurostat en de satellietrekeningen voor het toerisme) worden verbeterd.

Het Europees toerisme zichtbaarder maken

De Commissie wil Europese toeristische bestemmingen promoten via een portaalsite met praktische informatie voor toeristen in Europa (transportmiddelen, bezienswaardigheden, activiteiten en activiteitenkalenders, weer enz.). Ook wil zij wijzen op de impact van door Europese steden en regio's georganiseerde culturele en sportevenementen op het MKB.

Sinds 2002 organiseert elk jaar een andere lidstaat, in samenwerking met de Commissie, het Europees Forum voor het toerisme. Het toerisme blijkt een complex fenomeen te zijn, dat invloed heeft op veel onderdelen van het economisch en sociaal weefsel. De Commissie moedigt het overleg in dit forum aan. Een aantal voorzitterschappen van de Raad hebben vergaderingen van de ministers van Toerisme en conferenties georganiseerd. Ook dit helpt het Europees toerisme in de kijker te stellen.

Context

Deze mededeling komt een jaar na de mededeling "Samen werken aan werkgelegenheid en groei - Een nieuwe start voor de Lissabonstrategie", waarin een tussenbalans van de Lissabonstrategie werd opgemaakt. De toeristische sector is belangrijk voor de doelstellingen van Lissabon inzake duurzame groei en werkgelegenheid, maar wordt met specifieke uitdagingen geconfronteerd.

De ontwikkeling van samenwerking kan tijdens het Europees Forum voor het toerisme regelmatig worden geëvalueerd.

See also

Voor nadere informatie, zie de rubriek "Toerisme" op de website van het directoraat-generaal Ondernemingen en industrie.

Laatste wijziging: 23.05.2006

Top