Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een modern mkb-beleid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Een modern mkb-beleid

Het nieuwe communautaire mkb-beleid vormt een coherenter, pragmatischer en horizontaler kader voor het midden- en kleinbedrijf. Doel is het enorme maar onderbenutte potentieel van het mkb te ontsluiten om de groei en de werkgelegenheid in de Europese Unie te bevorderen. Het mkb kan aan concurrentievermogen winnen door de bevordering van ondernemerschap, een betere toegang tot de interne en externe markt, een vereenvoudiging van de communautaire wetgeving, de versterking van het groeipotentieel en een effectief partnerschap met bij het mkb betrokken partijen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 10 november 2005: "Het Communautair Lissabon-programma uitvoeren - Een modern KMO-beleid voor groei en werkgelegenheid" [COM(2005) 551 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) draagt in grote mate bij tot groei en werkgelegenheid in de Europese Unie (EU). Daarom vormt het nieuwe mkb-beleid een coherenter, pragmatischer en horizontaler kader voor het midden- en kleinbedrijf. Door de bevordering van ondernemerschap en het scheppen van een mkb-vriendelijk klimaat kunnen deze bedrijven aan concurrentiekracht winnen.

Het mkb vertoont een grote diversiteit en dus uiteenlopende behoeften. Er zijn startende bedrijven ("start-ups") en snelgroeiende ondernemingen ("gazellen"). Sommige werken op grote markten, andere op lokale of regionale markten. Onder de definitie van "minder dan 250 werknemers" vallen ook micro-ondernemingen en familiebedrijven. Om het groeipotentieel van het hele mkb te ontsluiten, moet in het beleid en de maatregelen ten behoeve van het mkb met deze diversiteit rekening worden gehouden.

Om dit nieuwe beleid te doen slagen, moeten alle belanghebbende partijen - Europees, nationaal en regionaal, publiek en privé - er effectief bij betrokken worden.

Op vijf gebieden worden specifieke acties voorgesteld:

  • ondernemerschap en vaardigheden bevorderen. Het potentieel van het Europese bedrijfsleven kan beter worden benut door ondernemerschap te bevorderen, de risico's die verbonden zijn aan het opzetten en beheren van een bedrijf te verminderen, de negatieve gevolgen van een faillissement weg te nemen en een vlotte overdracht van bedrijven te ondersteunen. Met name wordt ernaar gestreefd ondernemersvaardigheden te bevorderen, de vaardigheidskloof te dichten en bepaalde categorieën ondernemers (vrouwen, jongeren, ouderen en etnische minderheden) te ondersteunen;
  • de markttoegang voor het mkb verbeteren. Een betere toegang tot overheidsopdrachten, meer inspraak in het normalisatieproces, bewustmaking van intellectuele-eigendomsrechten en steun voor samenwerking tussen bedrijven (met name in grensregio's) zullen het mkb helpen om de kansen die de interne markt biedt, ten volle te benutten. Ook de toegang van het mkb tot de internationale markten zal worden bevorderd;
  • vereenvoudiging van de regelgeving. De wettelijke en administratieve verplichtingen van het mkb moeten worden vereenvoudigd. Het beginsel "think small first" (prioriteit voor kleine bedrijven) zal in alle Europese beleidsgebieden worden opgenomen. Bij de effectbeoordeling van de communautaire wetgeving en bij de opstelling van toekomstige wetgeving zal stelselmatig rekening worden gehouden met de belangen van het mkb. Daarbij kan het mkb eventueel vrijstellingen krijgen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de regels inzake staatssteun, de deelname van het mkb aan communautaire programma's, de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en de nationale directe belastingen;
  • het groeipotentieel van het mkb versterken. Een betere toegang tot financiering, onderzoek, innovatie en informatie- en communicatietechnologie (ICT) zal rechtstreeks bijdragen aan het ontsluiten van het groeipotentieel van het mkb. De financiële steun van de EU, die aanvankelijk via het meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap (2001-2006) werd verleend, is opgetrokken in het kader van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013). Voortdurend innoveren is van essentieel belang voor de duurzame ontwikkeling van het mkb. De innovatie- en onderzoekscapaciteit van het mkb moet dan ook worden versterkt. Daartoe zal de deelname van het mkb aan het zevende kaderprogramma voor onderzoek worden bevorderd;
  • overleg met bij het mkb betrokken partijen bevorderen. Het bedrijfsleven (met name het mkb) en de Europese instellingen hebben te weinig informatie over elkaar. Stelselmatiger overleg en meer samenwerking met de betrokken partijen staan centraal in het nieuwe mkb-beleid. Bij de beleidsontwikkeling zal het mkb worden geraadpleegd door de mkb-gezant van de Commissie of door het mkb-panel, een nieuw, eenvoudig en snel overlegmechanisme via het netwerk van Enterprise Europe Network (EN). Vanaf eind 2005 zullen de "European Enterprise Awards" maatregelen belonen die effectief hebben bijgedragen aan het bevorderen van ondernemerschap en het uitwisselen van good practices. De communautaire bedrijfsondersteunende netwerken zullen een essentiële rol blijven spelen in de verstrekking van informatie over de EU aan het bedrijfsleven, en met name aan het mkb.

Context

Het mkb is een belangrijk onderdeel van de Europese economie en industrie. De 23 miljoen middelgrote en kleine bedrijven in de EU maken immers 99 % van alle bedrijven uit. In sommige sectoren, zoals de textielsector, zorgen ze voor 80 % van de werkgelegenheid. Het Europese mkb is dus een essentiële bron van groei, werkgelegenheid, ondernemersvaardigheden, innovatie en economische en sociale samenhang. Daarom is het van groot belang het potentieel van het MKB te ontsluiten door het ondernemingsklimaat te verbeteren en ondernemerschap te bevorderen.

See also

Laatste wijziging: 21.12.2007

Top