Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorvoertuigen — EU-typegoedkeuringssysteem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorvoertuigen — EU-typegoedkeuringssysteem

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2007/46/EG tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn biedt EU-landen een gemeenschappelijk juridisch kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en hun aanhangwagens, en van systemen, onderdelen en technische eenheden bedoeld voor deze voertuigen.

Door deze richtlijn wordt typegoedkeuring verplicht voor alle categorieën van hele voertuigen, met inbegrip van voertuigen die in verschillende stadia gebouwd zijn. De richtlijn omvat het volgende:

een geharmoniseerd kader van algemene technische voorschriften voor de typegoedkeuring van nieuwe voertuigen en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor die voertuigen zijn bestemd, om zo inschrijving, verkoop of het in het verkeer brengen ervan in de EU te vergemakkelijken;

regels met betrekking tot de verkoop en in het verkeer brengen van onderdelen en uitrustingsstukken.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

De richtlijn geldt voor auto's, bestelwagens, vrachtwagens, bussen en touringcars die nu onder de volledig geharmoniseerde EU-voorschriften vallen.

Het EU-typegoedkeuringssysteem is gebaseerd op de beginselen vangoedkeuring door onafhankelijke instanties* en wederzijdse erkenning* van dergelijke goedkeuring.

Onder het stelsel van typegoedkeuring wordt een voertuig, voordat het in de handel wordt gebracht, getest door een nationale technische dienst in overeenstemming met de wetgeving. De nationale goedkeuringsinstantie geeft dan op basis van deze tests de goedkeuring („EG-certificaat”). De fabrikant kan in elk EU-land een aanvraag doen voor goedkeuring.

Het is voldoende dat het voertuig is goedgekeurd in één EU-land voor alle voertuigen in zijn soort om zonder verdere controles op basis van hun conformiteitscertificaat te worden geregistreerd in de hele EU. Een conformiteitscertificaat is een verklaring van de fabrikant dat het voertuig voldoet aan de EU-typegoedkeuringseisen. De fabrikant heeft de verantwoordelijkheid om de overeenstemming van de productie met het goedgekeurde type te waarborgen.

Richtlijn 2007/46/EG is een richtlijn over met name de administratieve procedure die gevolgd moet worden voor de goedkeuring van voertuigen.

De daadwerkelijke technische voorschriften waarop voertuigen moeten worden getest, worden behandeld in andere EU-teksten die zijn opgenomen in bijlage IV van deze richtlijn. Door deze teksten zijn bijvoorbeeld:

bepaalde functies verplicht, zoals: ESC (elektronische stabiliteitscontrole), nieuwe en verbeterde spiegels, dagrijlicht (DRL), zijdelingse afscherming die voetgangers en fietsers moeten behoeden voor een val onder voertuigen en uitrusting om opspatting tegen te gaan;

aanvullende eisen voor bussen en touringcars (nooduitgangen die geschikt zijn voor de capaciteit van het voertuig, makkelijker toegang voor personen met beperkte mobiliteit, voldoende restruimte in het geval het voertuig kantelt, enz.);

ook bepaalde verplichtingen op milieugebied, zoals de gestandaardiseerde meting van de CO2-uitstoot, emissiegrenswaarden van verontreinigende stoffen, brandstofverbruik, motorvermogen of geluidsemissies van voertuigen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn werd van kracht op 29 oktober 2007. De EU-landen moesten ze omzetten in nationaal recht tegen 28 april 2009. Afhankelijk van de voertuigcategorie werd de toepassing van de richtlijn geleidelijk over de periode 2009-2014 ingevoerd.

ACHTERGROND

Het belangrijkste doel van EU-wetgeving inzake typegoedkeuring voor voertuigen is ervoor te zorgen dat nieuwe voertuigen, onderdelen en technische eenheden te koop op de markt, een hoge mate van veiligheid en milieubescherming bieden.

KERNBEGRIPPEN

* Goedkeuring door onafhankelijke instanties: goedkeuring door een derde zoals een erkende onafhankelijke instantie goedgekeurd door elk EU-land.

* Wederzijdse erkenning: EU-landen erkennen typegoedkeuringscertificaten afgegeven door de aangewezen autoriteiten in andere EU-landen.

BESLUIT

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn).

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2007/46/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

Laatste bijwerking 04.01.2016

Top