Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Steun aan ondernemingen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Steun aan ondernemingen

Om de Europese ondernemingen te helpen bij hun ontwikkeling stelt de Europese Unie (EU) hun verschillende gespecialiseerde ondersteunende diensten ter beschikking. Deze diensten verstrekken de ondernemingen op lokaal niveau nuttige informatie en advies bij de oprichting en in de verschillende ontwikkelingsstadia. Deze hulp kan vooral voor jonge ondernemingen nuttig zijn om zo een beter inzicht te verkrijgen in het communautaire wetgevingskader, de beste praktijken in de EU te ontdekken en met succes te ondernemen.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Het Entreprise Europe Network (EN) biedt de ondernemingen gepersonaliseerde informatie en diensten aan. Zo draagt het er concreet toe bij om de ondernemingszin en de groei van de ondernemingen in Europa te bevorderen.

Geografisch gezien en wat het pakket aangeboden diensten betreft, is dit het grootste netwerk in Europa. Het fungeert als onestopshop voor alle nuttige informatie voor de Europese ondernemingen. Het is gebaseerd op het nabijheidsbeginsel en het idee dat niet aan een verkeerde deur kan worden aangeklopt, wat betekent dat een ondernemer zich tot elke willekeurige partner, vaak de dichtstbijzijnde, van het netwerk kan wenden en persoonlijk naar de meest geschikte dienst wordt doorverwezen.

Het netwerk is weliswaar specifiek gericht op het midden‑ en kleinbedrijf (mkb), maar ook grotere ondernemingen kunnen er terecht voor hulp.

Het Enterprise Europe Network biedt onder meer de volgende diensten aan:

 • de toegang tot financiering vergemakkelijken door de ondernemingen voor te lichten over de bestaande mogelijkheden;
 • informatie verstrekken over de communautaire beleidsmaatregelen, programma's en wetgeving die van belang zijn voor de activiteiten van de ondernemingen;
 • oplossingen vinden voor moeilijkheden in verband met de communautaire regelgeving en intellectuele-eigendomsrechten;
 • ondernemingen helpen bij het zoeken naar betrouwbare handelspartners;
 • ondernemingen aanmoedigen meer innoverend te worden en hen helpen om aan onderzoekprogramma's deel te nemen en technologische partnerschappen aan te gaan;
 • helpen bij de uitwisseling van goede praktijken;
 • bezoeken aan ondernemingen om de bestaande behoeften te evalueren;
 • promotie‑ en informatiemateriaal.

Het netwerk werkt in twee richtingen en de Commissie maakt gebruik van de regelmatig geleverde feedback om haar beleidsmaatregelen en initiatieven aan te passen aan de behoeften van de Europese ondernemingen, met name het mkb, zonder dat dit voor hen een extra administratieve last met zich meebrengt.

Met zijn meer dan vijfhonderd aanspreekpunten zorgt het Enterprise Europe Network voor dienstverlening in de onmiddellijke nabijheid op het hele grondgebied van de EU en daarbuiten.

Het netwerk, dat een sleutelinstrument is van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI), bundelt de expertise van de vroegere Euro Info Centres (EIC) en de Relay Centra voor Innovatie (RCI).

UW EUROPA - BEDRIJFSLEVEN

De portal «Uw Europa - Bedrijfsleven» biedt de Europese ondernemingen een directere toegang tot informatie die hen interesseert, met name over de geldende regelgeving, niet alleen in de Europese Unie, maar ook in elk van de lidstaten.

EUROPEES PORTAL VOOR HET MKB

De Europese portal voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) verstrekt informatie over alle beleidsmaatregelen, wetgeving, programma's en initiatieven die voor het mkb van belang zijn.

SOLVIT

SOLVIT is een netwerk voor het online oplossen van problemen. Het netwerk biedt binnen een termijn van tien weken een pragmatische oplossing voor problemen die verband houden met het feit dat overheden de communautaire regelgeving betreffende de interne markt niet toepassen zoals het hoort. Zowel Europese ondernemingen als Europese burgers kunnen zich tot de SOLVIT-centra wenden.

EURES – EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES

De EURES-diensten, die door de Commissie worden gecoördineerd, vergemakkelijken het vrije verkeer van werknemers in de Europese Economische Ruimte (EER). Tot de partners van het netwerk behoren de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, alsmede vakbonden en werkgeversorganisaties. De EURES-diensten hebben tot doel:

 • potentieel mobiele werknemers informatie en advies te verstrekken over werkgelegenheid en levens‑ en arbeidsvoorwaarden in de EER;
 • werkgevers te helpen die werknemers uit andere landen in dienst willen nemen;
 • specifiek advies en beroepskeuzevoorlichting te verstrekken aan werknemers en werkgevers in grensregio's.

Naast zijn portal over arbeidsmobiliteit stelt EURES ook nog zevenhonderd adviseurs in de hele EER beschikbaar.

MILIEU EN MKB

De site over milieu en mkb biedt informatie over de belangrijkste milieuwetgeving, goede praktijken en opleidingsmogelijkheden aan, verstrekt advies en stelt toolkits beschikbaar om het mkb te helpen het milieu te respecteren en vooruitgang te boeken bij de ontwikkeling van duurzame activiteiten. Grote ondernemingen hebben een duidelijke impact op het milieu, maar ook de activiteiten van het mkb hebben aanzienlijke gevolgen.

ORGANISATIONS FOR THE PROMOTION OF ENERGY TECHNOLOGIES (OPET)

Het door de Europese Commissie opgerichte OPET-netwerk (EN) heeft tot doel het potentieel van nieuwe energietechnologieën te bevorderen en het publiek, met name de ondernemers, bewust te maken van dat potentieel. Het netwerk verspreidt informatie over de recentste ontwikkelingen, neemt deel aan de uitwisseling van kennis en steunt de commerciële toepassing van nieuwe technologieën. Zo houdt het netwerk zich bezig met de bouwsector, hernieuwbare energiebronnen, warmtekrachtkoppeling, verwarming en koeling, koolwaterstoffen en het in de handel brengen.

HELPDESK INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De helpdesk intellectuele-eigendomsrechten (EN) verstrekt algemene informatie over de rechten in kwestie, over de manier waarop ideeën kunnen worden beschermd en over het nut daarvan, en verleent hulp bij de problemen die een ondernemer op dat gebied kan ondervinden. De helpdesk is vooral bedoeld voor ondernemers die aan projecten voor technologisch onderzoek en ontwikkeling deelnemen of wensen deel te nemen.

NETWERK VAN EUROPESE CENTRA VOOR DE CONSUMENT

Het netwerk van Europese centra voor de consument (EN) is bedoeld om de Europese consumenten te helpen als zij vragen hebben of moeilijkheden ondervinden bij de aankoop van producten of diensten in een andere lidstaat.

Laatste wijziging: 16.04.2008

Top