Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf

Door de goedkeuring van een meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf, wil de Europese Unie het concurrentievermogen van de ondernemingen vergroten, het administratieve, financiële en wetgevingskader voor de ondernemingen vereenvoudigen en verbeteren, ervoor zorgen dat ze gemakkelijker toegang hebben tot bedrijfsondersteunende diensten en communautaire programma's, en het ondernemerschap bevorderen.

BESLUIT

Beschikking van de Raad van 20 december 2000 betreffende een meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (2001-2005) [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

TENUITVOERLEGGING

Begroting en tijdschema.

1. Voor het programma was oorspronkelijk een bedrag van 450 miljoen euro uitgetrokken voor een periode van vijf jaar, van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005.

2. De geldigheidsduur van Beschikking 2000/819/EG is bij Beschikking 1776/2005/EG met een jaar verlengd, tot en met 31 december 2006, en de begroting van het programma is met 88,5 miljoen euro verhoogd. Op die manier is de communautaire steun voor de ondernemingen en het ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf, verzekerd tot 2007, het jaar waarin de acties van dit programma zullen worden voortgezet door het kaderprogramma voor innovatie en concurrentievermogen.

Comitologie.

3. Bij de uitvoering van het programma wordt de Europese Commissie bijgestaan door een comité dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. Het gaat hier met name om de goedkeuring van de jaarlijkse werkprogramma's en de overeenkomstige begrotingsmiddelen, de vaststelling van de criteria en de inhoud van aanbestedingen voor een bedrag van meer dan 100.000 euro en de vaststelling van de prestatie-indicatoren ter evaluatie van de in het kader van het programma gevoerde acties.

Evaluatie.

4. De Europese Commissie evalueert de uitvoering van het meerjarenprogramma en legt het Europees Parlement, de Raad, het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité om de twee jaar een evaluatieverslag voor van de vorderingen met als doel rekening te houden met het ondernemingenbeleid binnen het geheel van de communautaire beleidsgebieden en de uitvoering van het Europees Handvest voor kleine ondernemingen. Een extern evaluatieverslag moet eveneens vóór eind december 2004 worden opgesteld.

Deelnemende landen

5. Behalve voor de lidstaten van de Europese Unie staat het programma open voor de landen van de Europese Economische Ruimte en volgens adequate procedures voor de kandidaat-lidstaten.

ACTIEGEBIEDEN

6. Met het oog op de verwezenlijking van de vijf doelstellingen van het programma worden verschillende maatregelen ten behoeve van het bedrijfsleven gestimuleerd.

Versterking van de groei en van het concurrentievermogen van ondernemingen in een op kennis gebaseerde economie

7. De maatregelen zijn gericht op de versterking van het concurrentievermogen en innovatie, de voorbereiding van de ondernemingen op de mondialisering, ontwikkeling van het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

Bevordering van ondernemerschap

8. De maatregelen steunen met name de vereenvoudiging van het starten en overdragen van ondernemingen, de ontwikkeling van de opleiding tot ondernemerschap, de vaststelling en bevordering van specifieke beleidsmaatregelen ten behoeve van het MKB.

Vereenvoudiging en verbetering van het bestuursrechtelijk klimaat voor ondernemingen, met name ter bevordering van onderzoek en innovatie

9. De maatregelen zijn vooral gericht op een verbetering van het systeem voor de beoordeling van het effect op het bedrijfsleven van alle voorgestelde communautaire wetgeving en de verbetering van de regelgeving.

Verbetering van het financieel klimaat voor ondernemingen, met name voor het MKB

10. De maatregelen zijn met name gericht op een verbetering van het financieel klimaat voor ondernemingen, de aanmoediging van nabije financiering (business angels) en de organisatie van ronde tafels van banken en het MKB.

Vereenvoudiging van de toegang van ondernemingen tot ondersteunende diensten, tot de communautaire programma's en netwerken en verbetering van de coördinatie daartussen

11. De maatregelen zijn gericht op een vereenvoudiging van de toegang van ondernemingen tot communautaire programma's, de verbetering van de coördinatie tussen de communautaire ondersteunende of adviserende netwerken zoals de Euro Info centres en de organisatie van samenwerking tussen bedrijven.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Beschikking 2000/819/EG

1.1.2001

-

L 333 van 29.12.2000

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit 1776/2005/EG

3.11.2005

-

L 289 van 3.11.2005

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) [Publicatieblad L 310 van 9.11.2006]. De voortgang van het meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf (2001-2006) wordt verzekerd door het kaderprogramma voor innovatie en concurrentievermogen (2007-2013).

Laatste wijziging: 19.01.2007

Top