Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-regels over derivatencontracten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-regels over derivatencontracten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • In de verordening Europese marktinfrastructuur (bekend als „EMIR”) staan regels met betrekking tot over-the-counter-derivatencontracten* (OTC's), centrale tegenpartijen (CTP's)* en transactieregisters*, in overeenstemming met de G20-verbintenissen die in september 2009 in Pittsburgh zijn overeengekomen.
 • EMIR is gericht op het verminderen van systeemrisico's, het vergroten van de transparantie van de otc-markt en het behouden van financiële stabiliteit.

KERNPUNTEN

 • Om de transparantie in de otc-markt te vergroten wordt in de verordening bepaald dat alle informatie over alle Europese derivatencontracten bij transactieregisters moet worden gemeld en toegankelijk moet worden gemaakt voor toezichthoudende autoriteiten, waaronder de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).
 • Om het tegenpartijkredietrisico te verkleinen*, staan in de verordening strenge organisatorische, bedrijfsvoerings- en prudentiële vereisten voor CTP's. Gestandaardiseerde derivatencontracten door CTP's moeten worden gecleard (zie clearing*).
 • Om het operationele risico* te verkleinen, moeten er volgens de verordening elektronische middelen worden gebruikt voor de tijdige bevestiging van de voorwaarden van otc-derivatencontracten.
 • De clearing- en rapportageverplichting zijn van toepassing op:
  • financiële ondernemingen, bijv. banken en verzekeringsmaatschappijen,
  • niet-financiële ondernemingen, bijv. energiebedrijven en luchtvaartmaatschappijen, die grote deelnemingen in otc-derivaten bezitten.
 • ESMA is verantwoordelijk voor het identificeren van contracten die onder de clearingverplichting moeten vallen, dus contracten die gestandaardiseerd zijn en door CTP's moeten worden gecleard. ESMA houdt ook toezicht op transactieregisters.
 • De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen aangenomen op basis van ESMA-ontwerpmaatregelen, waaronder technische normen om de voorwaarden van de verordening uit te voeren. De door ESMA ontwikkelde technische normen bestrijken een scala aan onderwerpen waaronder kapitaalvereisten van de CTP's, de minimale gegevens die aan transactieregisters moeten worden gemeld en rapportage over het liquiditeitsdekkingsvereiste door instellingen aan toezichthouders.
 • De Commissie heeft besluiten aangenomen over de gelijkwaardigheid van de CTP-reguleringsstelsels in sommige niet-EU-landen.
 • In augustus 2015 heeft de Commissie een gedelegeerde verordening goedgekeurd waarin wordt bepaald dat sommige klassen van otc-rentederivatencontracten door centrale tegenpartijen worden gecleard. Hieronder vallen renteswaps uitgedrukt in euro, Britse pond, Japanse yen of Amerikaanse dollar, met specifieke kenmerken zoals:
  • de index die als referentie-index voor het derivaat is gebruikt,
  • de looptijd ervan (d.w.z. wanneer het opeisbaar wordt), en
  • het notionele type (d.w.z. het nominale of afgedrukte bedrag dat gebruikt is om betalingen op het derivaat te berekenen).
 • Op 5 juni 2015 heeft de Europese Commissie een gedelegeerde verordening goedgekeurd in overeenstemming met Artikel 85, lid 2 van EMIR. Hiermee wordt de tijdelijke vrijstelling van centrale clearingsvereisten voor pensioenregelingen tot 16 augustus 2017 verlengd. Pensioenregelingen, en hieronder vallen alle soorten pensioenfondsen, bezitten geen grote sommen aan contanten of zeer liquide activa. Indien zij contanten zouden moeten aanboren voor centrale clearing, zou het opleggen van een dergelijk vereiste zeer ingrijpende en dure wijzigingen van hun bedrijfsmodel vragen, wat uiteindelijk gevolgen kan hebben voor het inkomen van gepensioneerden.
 • In juni 2016 zijn door Gedelegeerde verordening (EU) 2016/1178 van de Commissie aanvullende voorschriften ingevoerd inzake de klassen otc-derivaten en categorieën tegenpartijen op wie de clearingverplichting van toepassing is en de datum waarop de clearingverplichting van kracht wordt.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 16 augustus 2012.

ACHTERGROND

Over-the-counter derivaten („otc-derivaten”) worden over het algemeen privaat bedongen. Daarom is relevante informatie alleen beschikbaar voor de contractpartijen, waardoor het moeilijk kan worden om de aard en het niveau van de betrokken risico's vast te stellen.

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Over-the-counter-derivaat of otc-derivaat: een derivaat is een financieel contract gerelateerd aan de toekomstige waarde of status van een onderliggende entiteit zoals een actief, een index of een rentepercentage.

Een over-the-counter-derivaat is een derivaat dat niet wordt verhandeld op een beurs of een vergelijkbare niet-EU-markt, maar onderhands wordt bedongen tussen twee tegenpartijen, bijvoorbeeld een bank en een producent.

Centrale tegenpartij (central counterparty – CTP): een orgaan dat optreedt tussen de twee tegenpartijen van een transactie, waarbij het als de koper optreedt voor iedere verkoper en als de verkoper voor iedere koper.

Het belangrijkste doel van CTP's is om het risico te beheren dat kan ontstaan wanneer een tegenpartij niet in staat is de vereiste betaling te verrichten wanneer deze verschuldigd is en zo in gebreke blijft.

Transactieregister: een centraal gegevenscentrum waaraan details over derivaattransacties worden gerapporteerd. Transactieregisters zijn commerciële bedrijven. Er zijn wereldwijde transactieregisters voor over-the-counter krediet-, rente- en aandelenderivaten (een speciaal soort derivaten zoals opties of futures).

Tegenpartijkredietrisico: het risico dat een tegenpartij, d.w.z. de andere partij bij een financiële transactie, wat betreft betaling in gebreke blijft.

Clearing: alle activiteiten vanaf het moment waarop een toezegging voor een transactie is gedaan totdat deze is afgewikkeld

Operationeel risico: een risico op verlies als gevolg van gebrekkige of falende interne processen of externe gebeurtenissen, bijv. fraude, menselijke fouten, terrorisme.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters. (PB L 201, 27.7.2012, blz. 1-59)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 648/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsverordening (EU) 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191, 28.6.2014, blz. 1-1861)

Zie de geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205 van de Commissie van 6 augustus 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting (PB L 314 van 1.12.2015, blz. 13-21)

Zie de geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1515 van de Commissie van 5 juni 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat de verlenging van de overgangsperioden voor pensioenregelingen betreft (PB L 239 van 15.9.2015, blz. 63-64)

Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1-34)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/892 van de Commissie van 7 juni 2016 betreffende de verlenging van de overgangsperioden in verband met de eigenvermogensvereisten voor blootstellingen aan centrale tegenpartijen in Verordening (EU) nr. 575/2013 en Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (C/2016/3354) (PB L 151, 8.6.2016, blz. 4–5)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 van de Commissie van 10 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting (C/2016/3446) (PB L 195, 20.7.2016, blz. 3–10)

Laatste bijwerking 30.01.2017

Top