Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
e-Aanbesteding

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

e-Aanbesteding

De Europese economie staat voor twee uitdagingen: de overheidsuitgaven moeten worden teruggedrongen en er moeten nieuwe bronnen van economische groei worden gevonden. De overschakeling naar een volledig elektronische aanbesteding (e-aanbesteding) zou aan de verwezenlijking van deze doelstellingen kunnen bijdragen.

BESLUIT

Richtlijn 2014/24/EU van het Europese Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG.

Richtlijn 2014/25/EU van het Europese Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG.

Richtlijn 2014/23/EU van het Europese Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten.

SAMENVATTING

De overschakeling naar e-aanbesteding maakt deel uit van de modernisering van de Europese regelgeving ten aanzien van overheidsaankopen. In april 2014 is een pakket van drie wetteksten aangenomen door het Europees Parlement en de Raad, en deze teksten hebben de overschakeling mogelijk gemaakt.

WAT IS E-AANBESTEDING?

e-Aanbesteding is het gebruik van elektronische middelen door openbare lichamen om goederen en diensten aan te kopen of om aanbestedingen voor openbare werken uit te schrijven.

Een groter gebruik van e-aanbesteding in Europa maakt het mogelijk:

  • de manier waarop overheidsopdrachten werken te vereenvoudigen;
  • de werklast en de kosten te verminderen;
  • de participatie van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) te verhogen;
  • om betere kwaliteit en lagere prijzen te bereiken.

EEN HELDER, VEREENVOUDIGD NIEUW WETTELIJK KADER

In april 2014 werd met het pakket van drie nieuwe richtlijnen een nieuw wettelijk kader gevormd. De belangrijkste doelen van de richtlijnen zijn:

  • om e-aanbesteding verplicht te maken in bepaalde fases van de procedure en voor de centrale aankopende lichamen (die orders centraliseren namens de aanbestedende diensten); deze maatregelen dienen vanaf april 2016 geldig te zijn en moeten vanaf oktober 2018 voor alle aanbestedende diensten in de Europese Unie (EU) worden geïmplementeerd;
  • de technische belemmeringen voor grensoverschrijdende inschrijvingen op overheidsopdrachten.

De richtlijnen vormen een helder wettelijk kader waarin ook aandacht is voor het mogelijk gebruik van elektronische handtekeningen. De richtlijnen hebben ook tot doel:

  • versterking van de rol van het e-Certis-informatiesysteem met betrekking tot de verschillende certificaten en attesten die in de procedures voor aanbestedingen in de 28 EU-landen worden gevraagd;
  • vrijstellingsmogelijkheden te scheppen voor het gebruik van elektronische middelen.

De richtlijn voor het gunnen van concessieovereenkomsten voorziet in een vereenvoudigd systeem waarbij e-aanbesteding optioneel is, ook al wordt e-kennisgeving een verplichting.

Context

De Commissie heeft in haar Single Market Act aangegeven dat zij het rechtskader van de EU betreffende het gunnen van overheidsopdrachten wilde moderniseren. Deze sector is economisch heel belangrijk en door de invoering van elektronische procedures zal de gunning van overheidsopdrachten veel efficiënter verlopen.

Meer informatie hieronder:

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Een strategie voor e-aanbesteding ( COM(2012) 179 final - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Eind-tot-eind e-aanbesteding ter modernisering van het openbaar bestuur ( COM(2013) 453 final - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad).

In deze mededeling wordt een overzicht gegeven van de vooruitgang die is geboekt bij de implementatie van e-aanbesteding, van de elektronische bekendmaking van aankondigingen tot de elektronische betaling, zoals voorzien in de mededeling van 2012.

Laatste wijziging: 09.11.2014

Top