Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende landen van de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende landen van de Europese Unie

Deze richtlijn bevat concurrentieneutrale belastingregels betreffende dividenden en winstuitkeringen van dochterondernemingen aan hun moedermaatschappijen. Het is een gemeenschappelijke regeling om hergroeperingen van vennootschappen in de hele Europese Unie (EU) te vergemakkelijken, om de interne markt doeltreffend te laten werken.

BESLUIT

Richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten.

Richtlijn 2014/86/EU van de Raad van 8 juli 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten.

SAMENVATTING

Deze richtlijn, doorgaans aangeduid als de richtlijn betreffende moedermaatschappijen en dochterondernemingen, strekt ertoe dividenden en andere winstuitkeringen van dochterondernemingen aan hun moedermaatschappijen vrij te stellen van bronbelasting en dubbele belastingheffing van zulke inkomsten op het niveau van de moedermaatschappij te elimineren.

Soorten vennootschappen die hiermee te maken hebben

Soorten vennootschappen die hiermee te maken hebben zijn naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, bepaalde coöperaties, onderlinge vennootschappen, spaarbanken, fondsen en Europese coöperatieve vennootschappen.

Deze vennootschappen mogen hun fiscale zetel niet buiten de EU hebben en moeten zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting zonder keuzemogelijkheid of vrijstelling.

De hoedanigheid van moedermaatschappij wordt toegekend aan een vennootschap van een EU-land die een deelneming van ten minste 10 % bezit in het kapitaal van een vennootschap van een ander EU-land.

Winstuitkeringen

Een moedermaatschappij of een vaste inrichting heeft de mogelijkheid winstuitkeringen te krijgen, ook buiten de periode van vereffening om. In dit geval zal het EU-land van de moedermaatschappij of de vaste inrichting zich van het belasten van deze winst onthouden of deze wel belasten, maar de moedermaatschappij en de vaste inrichting dan toestaan het gedeelte van de belasting van de dochteronderneming en enigerlei kleindochteronderneming dat op deze winst betrekking heeft, van haar eigen belasting af te trekken.

Om te voorkomen dat grensoverschrijdende vennootschappen hun betalingen binnen de groep afstemmen om voordeel te hebben van dubbele niet-heffing, moet het EU-land van de moedermaatschappij of de vaste instelling de ontvangen winst belasten, voor zover deze winst aftrekbaar is bij de dochteronderneming.

Ieder EU-land blijft bevoegd om te bepalen dat lasten die betrekking hebben op de deelneming en waardeverminderingen die voortvloeien uit de uitkering van de winst van de dochteronderneming, niet aftrekbaar zijn van de belastbare winst van de moedermaatschappij.

De winst die door een dochteronderneming wordt uitgekeerd aan haar moedermaatschappij, wordt vrijgesteld van bronbelasting. Evenzo mag het EU-land van de moedermaatschappij geen bronbelasting heffen op winst die de vennootschap van haar dochteronderneming ontvangt. Deze bepaling betreft echter niet vooruitbetaling of de voorheffing van de vennootschapsbelasting aan het EU-land waarin de dochteronderneming is gevestigd, die in samenhang met een uitkering van winst aan de moedermaatschappij wordt verricht.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2011/96/EG

18.1.2012

18.1.2012

PB L 345 van 29.12.2011

Richtlijn 2014/86/EG

14.8.2014

31.12.2015

PB L 219 van 25.7.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2013/13/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van belastingen, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië (PB L 141 van 28.5.2013).

Laatste wijziging: 25.11.2014

Top