Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toerismestatistieken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toerismestatistieken

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 692/2011 betreffende Europese statistieken over toerisme

WAT IS HET DOEL DEZE VERORDENING?

In deze verordening staan regels van de Europese Unie (EU) en methoden voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van statistieken over toerisme. De verordening is nauw gerelateerd aan Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek.

KERNPUNTEN

EU-landen moeten geharmoniseerde statistieken over vraag en aanbod in het toerisme verzamelen, opstellen, verwerken en verstrekken.

Te verzamelen gegevens

 • EU-landen moeten gegevens verzamelen over intern (d.w.z. binnenlands en inkomend) toerisme op het gebied van de capaciteit van logiesverstrekkende bedrijven (d.w.z. bedrijven die accommodatiediensten voor kort verblijf als betaalde dienst bieden). De verzamelde informatie bevat aantallen:
  • bedrijven;
  • bedden;
  • kamers.
 • Sommige van deze variabelen worden zowel op nationaal niveau als op sub-nationaal of regionaal niveau verzameld (Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek — NUTS-niveau 2) en zijn van toepassing op:
  • het type accommodatie (hotels, logiesverstrekkende bedrijven, kampeerterreinen);
  • het type locatie (dichtbevolkte gebieden, gebieden met middelhoge bevolkingsdichtheid, dunbevolkte gebieden, kust- of niet-kustgebieden);
  • grootte (kleine, middelgrote of grotere bedrijven).
 • EU-landen moeten ook gegevens verzamelen over bedrijven met slaapkamers die toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit, met inbegrip van rolstoelgebruikers.
 • Er wordt ook informatie verzameld over de bezetting van bedrijven zoals het aantal overnachtingen en aankomsten van ingezetenen en niet-ingezetenen, alsook de bezettingsgraad van slaapkamers en bedden. Net als bij de capaciteitsstatistieken worden deze variabelen verzameld op regionaal NUTS-niveau 2.
 • EU-landen verzamelen gegevens met betrekking tot nationaal toerisme (binnenlands en uitgaand toerisme). Deze hebben betrekking op de vraag naar toerismeparticipatie en de aard van de reizen. Deze gegevens worden gebaseerd op variabelen met inbegrip van de duur en de bestemming van reizen voor persoonlijke redenen, en sociaaldemografische variabelen als leeftijdsgroep, opleidingsniveau (facultatief), werkstatus (facultatief), enz.
 • Om de drie jaar verzamelen EU-landen ook gegevens over de belangrijkste redenen voor non-participatie aan toerisme voor persoonlijke redenen (financiële redenen, tijdgebrek, gezondheidsredenen, enz.).
 • Tot slot verzamelen de EU-landen gegevens over toerismevraag voor dagtochten binnen het land zelf of over de grens. Deze gegevens worden gebaseerd op variabelen met betrekking tot:
  • het aantal dagtochten (voor persoonlijke of zakelijke redenen);
  • de uitgaven;
  • het bestemmingsland (voor dagtochten over de grens);
  • de sociaaldemografische variabelen.
 • Jaarlijks sturen EU-landen een verslag over de kwaliteit van de verzamelde gegevens naar Eurostat. Eurostat maakt dan de methodologische handleiding op en werkt deze bij met daarin de richtsnoeren over de geproduceerde statistieken.

Gegevensbronnen

EU-landen kunnen de nodige statistische gegevens produceren met behulp van een combinatie van verschillende bronnen: enquêtes, andere geschikte bronnen (met inbegrip van administratieve gegevens), geschikte statistische schattingsprocedures.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 11 augustus 2011 van toepassing.

ACHTERGROND

Toerisme is een belangrijke sector in de economie van de Europese Unie (EU). Toerismestatistieken worden verzameld ten behoeve van beleidsmakers en mensen die werkzaam zijn in de sector.

Kijk voor meer informatie op de

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 692/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2011 betreffende Europese statistieken over toerisme en tot intrekking van Richtlijn 95/57/EG van de Raad (PB L 192, 22.7.2011, blz. 17-32)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 692/2011 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87, 31.3.2009, blz. 164-173)

Zie de geconsolideerde versie.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 692/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over toerisme (COM(2016) 489 final, 29.07.2016)

Laatste bijwerking 07.11.2016

Top