Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees normalisatiesysteem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees normalisatiesysteem

SAMENVATTING VAN:

COM(2011) 311 definitief — Een strategische visie voor Europese normen

Verordening (EG) nr. 1025/2012

SAMENVATTING

INLEIDING

In deze mededeling wordt het belang van normen* voor de Europese economie en maatschappij benadrukt.

Er wordt een strategie gepresenteerd om de Europese normalisatieprocessen te versnellen, te vereenvoudigen en te moderniseren om ze te kunnen aanpassen aan een snel veranderend mondiaal landschap en economisch klimaat.

1025/2012 regelt hoe het Europees proces voor normbepaling werkt en hoe verschillende organisaties die bij dit proces (zowel op EU- als op nationaal niveau) betrokken zijn, samenwerken.

KERNPUNTEN

Europese normen moeten:

industrieel beleid en innovatie ondersteunen, vooral nieuwe producten en diensten.

belangrijkste maatschappelijke problemen aanpakken, zoals klimaatverandering en de totstandkoming van een Europese markt voor beveiligingsproducten.

alle potentiële belanghebbenden, met name mkb-bedrijven en vertegenwoordigers van het publiek, betrekken bij de instelling.

een prominentere rol spelen bij de ontwikkeling van de interne markt voor diensten.

interoperabiliteit waarborgen tussen de verschillende apparaten voor informatie- en communicatietechnologie, toepassingen, databestanden, diensten en netwerken.

het concurrentievermogen op mondiaal niveau van de EU vergroten door als basis voor internationale normen te dienen.

In de strategische visie staan 29 wetgevende en niet-wetgevende manieren om dit doel te bereiken.

Verordening (EU) nr. 1025/2012 die in oktober 2012 werd goedgekeurd, bouwt voort op deze strategische visie. In deze verordening staan procedures om de goedkeuring van Europese normen te versnellen en een verplichting voor de Europese Commissie om de strategische prioriteiten voor normalisatie voor de komende jaren te bepalen.

Op hun vergadering van maart 2014 van de Europese Raad erkenden de EU-leiders in hun conclusies de belangrijke rol die normen kunnen spelen bij het versterken van het mondiale concurrentievermogen van de Europese industrie. Ze riepen op tot maatregelen om Europese en internationale normen en voorschriften te bevorderen.

In mei 2015 heeft de Commissie een eindverslag gepubliceerd van een onafhankelijke beoordeling van het Europese normalisatiesysteem.

KERNBEGRIPPEN

* Norm: vrijwillig document met technische of kwalitatieve voorschriften voor producten, processen of diensten.

ACHTERGROND

Normen waren meestal grotendeels beperkt tot producten. Ze worden echter steeds vaker gebruikt voor processen en productiemethodes voor een breed scala aan onderwerpen. Ze spelen een essentiële rol op uiteenlopende gebieden variërend van steun voor het Europees concurrentievermogen tot bescherming van consumenten en verbetering van toegang voor gehandicapten of ouderen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — Een strategische visie voor Europese normen: de duurzame groei van de Europese economie tussen nu en 2020 bevorderen en versnellen (COM(2011) 311 definitief van 1.6.2011)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12-33). De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1025/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Conclusies van de Europese Raad van 20/21 maart 2014

Onafhankelijke beoordeling van het Europese normalisatiesysteem — Eindverslag, Europese Commissie, 20 mei 2015.

Laatste bijwerking 02.12.2015

Top