Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Opspatafschermingssystemen voor motorvoertuigen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Opspatafschermingssystemen voor motorvoertuigen

Verordening (EU) nr. 109/2011 - opspatafschermingssystemen

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 109/2011 van de Commissie van 27 januari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan wat opspatafschermingssystemen betreft

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening bevat typegoedkeuringsvoorschriften voor opspatafschermingssystemen* voor bepaalde categorieën motorvoertuigen. Ze implementeert Verordening (EG) nr. 661/2009 inzake de algemene veiligheid van motorvoertuigen.

KERNPUNTEN

Categorieën motorvoertuigen

Deze verordening is van toepassing op voertuigen van de categorieën N en O, motorvoertuigen die voor het transport van goederen ontworpen en gebouwd zijn en minstens over vier wielen beschikken, en aanhangwagens.

Vereisten voor opspatafschermingssystemen

Opspatafschermingen bevinden zich doorgaans boven de wielen van het voertuig en kunnen bestaan uit spatborden*, zijafschermingen aan de buitenzijde* en spatlappen*.

Deze afschermingen moeten bij normaal gebruik op natte wegen op de juiste wijze functioneren. De volgende opspatafschermingen worden onderscheiden:

afschermingen met een energieabsorberende inrichting

afschermingen met een lucht/waterscheider

Typegoedkeuring

De fabrikant van de opspatafscherming, alsook de fabrikant van het voertuig moeten een aanvraag voor een EG-typegoedkeuring indienen bij de bevoegde nationale instantie. De aanvraag moet bepaalde gegevens bevatten, namelijk:

het merk en type van de opspatafscherming of het voertuig;

het aantal assen en wielen van het voertuig;

de beschrijving van het opspatafschermingssysteem en de onderdelen.

De fabrikant van de opspatafscherming is verplicht om administratieve documenten te verschaffen voor de EG-typegoedkeuring van opspatafschermingssystemen als technische eenheid.

De fabrikant van het voertuig moet administratieve documenten verschaffen met betrekking tot

de EG-typegoedkeuring van het voertuig wat betreft de montage van de opspatafscherming,

het EG-typegoedkeuringscertificaat voor de gemonteerde opspatafscherming.

Indien de bevoegde instantie van oordeel is dat de opspatafscherming of het voertuig voldoet aan alle vereisten op het gebied van opspatafschermingssystemen, verleent zij EG-typegoedkeuring en kent zij een typegoedkeuringsnummer toe volgens Richtlijn 2007/46/EG.

KERNBEGRIPPEN

* Opspatafschermingssysteem: systeem dat spatten beperkt aan de hand van spatborden, zijafschermingen en spatlappen (zie hieronder).

* Typegoedkeuring: wil zeggen dat tests zijn verricht om te verzekeren dat voldaan wordt aan de relevante wettelijke, technische en veiligheidseisen.

* Spatbord: stijf onderdeel van een voertuig dat door de banden van een rijdend voertuig opgeworpen water voorkomt.

* Zijafschermingen: gewoonlijk aangebracht aan de achterbumper om te voorkomen dat regen en modder op andere wagens en voorbijgangers opspat.

* Spatlap: flexibel onderdeel dat verticaal achter het wiel is aangebracht en opspattend water van een nat wegdek voorkomt.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 109/2011

1.3.2011

-

PB L 34 van 9.2.2011, blz. 2-28

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) 2015/166

24.2.2015

-

PB L 28 van 4.2.2015, blz. 3-39

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (PB L 200 van 31.7.2009, blz. 1-24)

Laatste bijwerking 24.09.2015

Top