Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority - ESMA), gevestigd te Parijs, werd in 2010 opgericht om de stabiliteit van de Europese financiële markten te bewaren en tekortkomingen in het Europese financiële toezicht aan te pakken.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority - ESMA), gevestigd te Parijs, werd in 2010 opgericht om de stabiliteit van de Europese financiële markten te bewaren en tekortkomingen in het Europese financiële toezicht aan te pakken.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met deze verordening wordt ESMA opgericht. Dit is een Europese autoriteit die de coördinatie tussen nationale regelgevers van financiële markten versterkt en ervoor zorgt dat financiële wetgeving van de EU in alle EU-landen consistent wordt toegepast.

KERNPUNTEN

Consistente toepassing van de wet

ESMA stelt technische reguleringsnormen vast op basis van de financiële wetgeving van de EU. ESMA heeft ook de bevoegdheid om richtlijnen en aanbevelingen over de toepassing van Europese wetgeving uit te vaardigen.

Consumentenbescherming en financiële activiteiten

ESMA bevordert transparantie, eenvoud en billijkheid op de markt om consumenten van financiële producten te beschermen. Onder haar taken valt het toezicht op financiële activiteiten en de analyse van consumententrends. Onder bepaalde strenge voorwaarden kan ESMA financiële activiteiten die een bedreiging vormen voor de stabiliteit van de markt tijdelijk verbieden of beperken.

Inbreuk op de wet

ESMA kan een inbreuk op de wet door een nationale autoriteit onderzoeken. Dit ontstaat wanneer deze laatste er niet in slaagt ervoor te zorgen dat een financiëlemarktdeelnemer de Europese wet naleeft.

ESMA kan binnen twee maanden een aanbeveling doen en de nationale autoriteit vragen de nodige maatregelen te nemen om aan de Europese wet te voldoen. Daarna kan de Europese Commissie een formeel advies voorleggen. Als de niet-naleving door de nationale autoriteit aanhoudt, kan ESMA onder bepaalde strikte voorwaarden rechtstreeks een besluit richten aan de financiëlemarktdeelnemer. Dit besluit heeft voorrang op eerdere door de nationale autoriteit genomen besluiten.

Europees financieel toezicht

ESMA is een onderdeel van het Europees Systeem voor financieel toezicht dat in 2010 werd opgericht en dat uit drie andere toezichthoudende organisaties bestaat:

De Europese Bankautoriteit met vestiging in Londen.

Het Europees Comité voor systeemrisico's met vestiging in Frankfurt.

REFERENTIE

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1095/2010

16.12.2010

-

PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84-119

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1-73

Richtlijn 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

PB L 153 van 22.5.2014, blz. 1-61

Verordening (EU) nr. 258/2014

9.4.2014

-

PB L 105 van 8.4.2014, blz. 1-8

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico’s (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162-164).

Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 120-161).

Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 14.11.2011, blz. 1-73).

Richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG, alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PB L 153 van 15.12.2014, blz. 1-61).

Laatste wijziging: 16.04.2015

Top