Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)

De financiële crisis van 2008 heeft tekortkomingen in het financiële toezicht van de Europese Unie (EU) aan het licht gebracht. De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen is gevestigd in Frankfurt en werd opgericht in 2010 om de risico’s van destabilisatie van de verzekeringssector te voorkomen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie.

SAMENVATTING

De financiële crisis van 2008 heeft tekortkomingen in het financiële toezicht van de Europese Unie (EU) aan het licht gebracht. De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen is gevestigd in Frankfurt en werd opgericht in 2010 om de risico’s van destabilisatie van de verzekeringssector te voorkomen.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met deze verordening wordt de EIOPA opgezet, een EU-instantie die de coördinatie tussen nationale autoriteiten ondersteunt en de consistente toepassing van EU-wetgeving voor de sector verzekeringen en bedrijfspensioenen garandeert

KERNPUNTEN

Consistente toepassing van de wetgeving

De EIOPA stelt technische reguleringsnormen op die wetten begeleiden die zijn aangenomen door de Raad en het Europees Parlement voor verzekeringsmaatschappijen, financiële conglomeraten (grote financiële bedrijven die werkzaam zijn in verscheidene financiële sectoren), bedrijfspensioenen en verzekeringstussenpersonen (bedrijven die pensioenen en verzekeringen verkopen). De EIOPA is ook bevoegd om richtsnoeren en aanbevelingen te geven over de toepassing van de Europese wet.

Ontwikkeling van de markt

De EIOPA is ermee belast om de stabiliteit van verzekeringsmarkten te garanderen, alsook verzekeringnemers, deelnemers aan pensioenregelingen en begunstigden te beschermen. Ze controleert bijvoorbeeld consumententrends en evalueert mogelijke risico’s en kwetsbaarheden van de markt. Onder bepaalde strikte voorwaarden kan de EIOPA tijdelijk financiële activiteiten die een bedreiging vormen voor de stabiliteit van het financiële systeem verbieden of beperken.

Schending van het recht

De EIOPA heeft de bevoegdheid om een inbreuk op het recht door een nationale autoriteit te laten onderzoeken. Dit is het geval wanneer de nationale autoriteit in kwestie er niet in slaagt te verzekeren dat een financiële instelling voldoet aan de Europese wetgeving.

De EIOPA kan, uiterlijk binnen twee maanden na de aanvang van haar onderzoek, een aanbeveling afgeven aan de betrokken nationale autoriteit. De Europese Commissie kan dan een formeel advies uitbrengen op grond waarvan de autoriteit de maatregelen dient te nemen die nodig zijn om het recht na te leven. Indien de niet-naleving door de nationale autoriteit voortduurt, mag de EIOPA onder bepaalde strikte voorwaarden direct een besluit richten tot een financiële instelling. Dit besluit heeft voorrang op voorgaande besluiten die door de nationale autoriteit werden genomen.

Europees financieel toezicht

De EIOPA maakt deel uit van het Europees Systeem voor financieel toezicht dat werd opgericht in 2010, en dat bestaat uit de volgende drie toezichthoudende organisaties:

Voor nadere informatie, ga naar de website van EIOPA.

REFERENTIE

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1094/2010

16.12.2010

-

PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48-83

Rectificatie

-

-

PB L 54 van 22.2.2014, blz. 23-23

Wijzigingsbesluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

PB L 153 van 22.5.2014, blz. 1-61

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico’s (Publicatieblad L 331 van 15.12.2010, blz. 162-164).

Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (Publicatieblad L 331 van 15.12.2010).

Besluit 2004/9/EG van de Commissie van 5 november 2003 tot instelling van het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Publicatieblad L 3 van 7.1.2004, blz. 34-35).

Laatste bijwerking 16.04.2015

Top