Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europese Bankautoriteit (EBA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europese Bankautoriteit (EBA)

Met de financiële crisis van 2008 kwamen er tekortkomingen van het Europese financiële toezicht aan het licht. In 2010 werd de in Londen gevestigde Europese Bankautoriteit (EBA) opgericht om de stabiliteit en veerkracht van het Europese bankwezen te waarborgen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie.

SAMENVATTING

Met de financiële crisis van 2008 kwamen er tekortkomingen van het Europese financiële toezicht aan het licht. In 2010 werd de in Londen gevestigde Europese Bankautoriteit (EBA) opgericht om de stabiliteit en veerkracht van het Europese bankwezen te waarborgen.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De EBA werd door middel van een verordening opgericht om de coördinatie tussen nationale banktoezichthouders te versterken en ervoor te zorgen dat Europese regelgeving voor banken consistent wordt toegepast.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

Consistente toepassing van de wet

De EBA stelt technische en reguleringsnormen op om de regelgeving voor banken die door de Raad en het Europees Parlement is aangenomen verder uit te werken. De EBA heeft ook de bevoegdheid om richtlijnen en aanbevelingen over de toepassing van Europese regelgeving uit te vaardigen.

Stresstests

De EBA is belast met de coördinatie om samen met nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de banken „stresstests” uit te voeren waarmee de veerkracht van banken in het geval van financiële schokken wordt beoordeeld. Dit moet er vooral voor zorgen dat er een consistente methodologie op nationaal niveau worden toegepast bij de uitvoering van deze tests. Ook houdt de EBA toezicht op en beoordeelt ze markt- en krediettendensen.

Inbreuk op wetten

De EBA heeft de bevoegdheid om vermeende onjuiste toepassing door een nationale toezichthouder van Europese bank- en financiële regelgeving te onderzoeken (met name wanneer het niet lukt om ervoor te zorgen dat een bank aan de in de regelgeving vastgestelde eisen voldoet).

De EBA kan een aanbeveling aan de desbetreffende nationale toezichthouder doen. Indien die zich hier niet aan conformeert, kan de Commissie de bevoegdheid krijgen om een formeel advies uit te brengen waarbij rekening wordt gehouden met de aanbeveling van de EBA.

Indien de nationale toezichthouder zich aan de wet blijft onttrekken, kan de EBA beslissingen aannemen die rechtstreeks op de bank gericht zijn. Deze bevoegdheid kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden gebruikt.

Europees financieel toezicht

De EBA is een onderdeel van het Europees Systeem voor financieel toezicht dat in 2010 werd opgericht en dat uit drie andere toezichthoudende organisaties bestaat:

WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 16 december 2010.

Kijk voor meer informatie op de website van de EBA.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1093/2010

16.12.2010

-

PB L 331 van 15.12.2010 blz. 12-47

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1022/2013

30.10.2013

-

PB L 287 van 29.10.2013 blz. 5-14

Richtlijn 2014/17/EU

20.3.2014

-

PB L 60 van 28.2.2014 blz. 34-85

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico’s (PB L 331, 15.12.2010, blz. 162-164).

Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) (PBJ L 331 van15.12.2010, blz. 120-161).

Laatste bijwerking 20.03.2015

Top