Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wis- en sproeisystemen voor de voorruit van auto's

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wis- en sproeisystemen voor de voorruit van auto's

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1008/2010 — typegoedkeuringsvoorschriften voor wis- en sproeisystemen voor de voorruit van bepaalde motorvoertuigen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

  • Deze verordening stelt regels vast betreffende wis-* en sproeisystemen* voor de voorruit van motorvoertuigen.
  • De verordening heeft als doel het aanpassen van bestaande vereisten aan de ontwikkelingen in de wetenschappelijke en technische kennis.

KERNPUNTEN

De verordening stelt typegoedkeuringsvoorschriften vast voor wis- en sproeisystemen voor de voorruit van motorvoertuigen. Ze maakt deel uit van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de veiligheid van motorvoertuigen.

Betreffende voertuigtypen

Deze verordening is van toepassing op voertuigen van categorie M1, d.w.z. voertuigen die zijn ontworpen en gebouwd voor personenvervoer, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurdersplaats niet inbegrepen.

Voorschriften betreffende wis- en sproeisystemen voor de voorruit

Fabrikanten moeten elk motorvoertuig uitrusten met een:

  • wissysteem voor de voorruit bestaande uit een of meer wisarmen. Het wissysteem heeft ten minste twee instellingen voor de wisfrequentie. Het wisveld van de voorruit moet ten minste 98 % van zichtveld A en ten minste 80 % van zichtveld B omvatten (deze zichtvelden worden gedefinieerd in respectievelijk artikel 2.2 en 2.4 van bijlage 18 van VN-ECE-verordening nr. 43);
  • sproeisysteem voor de voorruit om vloeistof op het doelgebied van de voorruit te sproeien zonder dat enige lekkage optreedt, leidingen losraken of sproeiers slecht functioneren. Het sproeisysteem moet voldoende vloeistof kunnen leveren om ten minste 60 % van zichtveld A te reinigen.

In de verordening worden ook testprocedures vastgesteld om te controleren of de voorzieningen aan de voorschriften voldoen.

EU-typegoedkeuring aanvragen

De voertuigfabrikant dient een aanvraag voor EU-typegoedkeuring in bij de bevoegde instantie. De fabrikant heeft twee mogelijkheden:

  • een typegoedkeuringsaanvraag indienen voor elk voertuigtype betreffende de wis- en sproeisystemen voor de voorruit; of
  • een typegoedkeuringsaanvraag indienen voor een type sproeisysteem voor de voorruit als technische eenheid.

De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

  • het voertuigmerk en -type;
  • een gedetailleerde technische beschrijving van het wis- en sproeisysteem;
  • een beschrijving van de werkingswijze van de wis- en sproeisystemen.

Als de bevoegde autoriteit oordeelt dat het voertuig voldoet aan alle voorschriften betreffende de wis- en sproeisystemen voor de voorruit, verleent ze EU-typegoedkeuring en kent een typegoedkeuringsnummer toe overeenkomstig Richtlijn 2007/46/EG.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 30 november 2010.

* KERNBEGRIPPEN

Wissysteem voor de voorruit: een systeem voor het wissen van het buitenoppervlak van de voorruit.

Sproeisysteem voor de voorruit: een systeem voor het opslaan, overbrengen en op het buitenoppervlak van de voorruit richten van vloeistof.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1008/2010 van de Commissie van 9 november 2010 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor wis- en sproeisystemen voor de voorruit van bepaalde motorvoertuigen en tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (PB L 292 van 10.11.2010, blz. 2-20)

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1008/2010 zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1160)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (PB L 200 van 31.7.2009, blz. 124)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 27.10.2016

Top