Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Single Market Act: voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen.

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Single Market Act: voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen.

Eind 2012 zal het 20 jaar geleden zijn dat de eengemaakte markt een feit werd. De voorbije twee decennia vormde de invoering van de eengemaakte markt samen met de openstelling van de grenzen één van de belangrijkste motoren voor de groei van Europa. Door de recente mondialisering en de technologische veranderingen ziet de Europese Unie (EU) zich vandaag echter geconfronteerd moet nieuwe uitdagingen. Dit besluit inzake de eengemaakte markt stelt bijgevolg voor om deze uitdagingen aan te gaan door van de bedrijven en Europeanen het middelpunt van de eengemaakte markt te maken en zo voor een betrouwbaar hulpmiddel ten dienste van de groei te zorgen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 27 oktober 2010 „Naar een Single Market Act Voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen 50 voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen” [COM(2010) 608 def. – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Deze mededeling licht verschillende maatregelen toe, die door de Europese Commissie werden voorgesteld om de eengemaakte markt een nieuw elan te geven en er zo opnieuw een motor van groei van te maken, ten dienste van een sociale markteconomie. Deze maatregelen hebben betrekking op de bedrijven, de burgers en de governance van de eengemaakte markt. De Single Market Act is een initiatief dat samen met het Verslag over het burgerschap 2010 werd voorgesteld.

Voor de bedrijven voorgestelde maatregelen

In de Europese Unie (EU) stellen 20 miljoen ondernemingen 175 miljoen burgers tewerk, en leveren goederen en diensten aan 500 miljoen consumenten binnen en buiten de EU.

De Commissie wil het creatieve potentieel van de bedrijven aanmoedigen en beschermen door piraterij te bestrijden. Daarom wil de Commissie in 2010 een actieplan voorstellen ter bestrijding van namaak en piraterij, en in 2011 een kaderrichtlijn inzake het beheer van auteursrechten.

De Single Market Act wil nieuwe mogelijkheden aanboren om tot een duurzame economie te komen. Eén van deze mogelijkheden heeft betrekking op de ontwikkeling van de dienstenmarkt op basis van het „proces van wederzijdse evaluatie” van de Dienstenrichtlijn. Het voorziet ook initiatieven die een verdere ontwikkeling van de elektronische handel beogen. Om het „duurzame” karakter van de groei te versterken, zal de Commissie in 2011 overgaan tot een herziening van de richtlijn inzake de belastingheffing op energie. De Commissie gaat echter nog een stapje verder en zal in 2011 een energie-efficiëntieplan voorstellen.

Het Europese midden- en kleinbedrijf (MKB) is een niet te verwaarlozen bron van innovatie en werkgelegenheid. Om dit potentieel te ontwikkelen, wil de Commissie in 2011 een actieplan aannemen om het MKB een betere toegang tot de kapitaalmarkten te bieden. Verder wil ze de „ Small Business Act ” aan de strategie 2020 koppelen. Daarnaast stelt ze voor om de Jaarrekeningrichtlijnen (DE) (EN) (FR) te herzien met het oog op een vereenvoudiging van de voorschriften voor financiële verslaglegging voor het MKB.

Om innovatie en investeringen op lange termijn te financieren, wil de Commissie particuliere obligatieleningen voor de financiering van Europese projecten creëren. Bovendien neemt ze zich voor om elke fiscale behandeling te elimineren, die de grensoverschrijdende activiteiten belemmert, en voor een vlottere gunning van opdrachten te zorgen.

De Single Market Act legt de basis voor een juridisch en fiscaal klimaat dat bevorderlijk is voor het bedrijfsleven. In deze optiek wil de Commissie in 2011 een richtlijnvoorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (DE) (EN) (FR) voorleggen. Datzelfde jaar moet ze ook met een nieuwe btw-strategie naar buiten komen.

De EU moet sterker worden tegenover de concurrentie op de internationale markten door haar samenwerking op regelgevingsgebied met haar belangrijkste handelspartners voort te zetten. Daarbij is het de bedoeling om tot een instrument te komen dat berust op de nakoming van de door de EU aangegane internationale verbintenissen.

Voor de burgers voorgestelde maatregelen

De openbare dienstverlening en de essentiële infrastructuurvoorzieningen moeten verbeterd worden. De Commissie wil hiervoor een mededeling presenteren met een maatregelenpakket voor diensten van algemeen belang. Wat het vervoer betreft, wil de Commissie overgaan tot een herziening van de communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet. Voorts is de Commissie vast van plan om prioriteiten op het gebied van de energie-infrastructuur tot de periode 2020-2030 aan te nemen.

Daarnaast is het van essentieel belang om de solidariteit in de eengemaakte markt te versterken. Daarom dient de Commissie systematisch over te gaan tot een grondige analyse van het maatschappelijke effect van alle wetgevingsvoorstellen. Anderzijds is ze van plan om de richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in 2011 te herzien en overleg te plegen met de sociale partners om te komen tot een Europees kader voor het anticiperen op industriële herstructureringen.

Eén van de doelstellingen van de Single Market Act is om de toegang tot werk en tot een leven lang leren te garanderen. Bijgevolg dient het systeem voor de erkenning van beroepskwalificaties hervormd te worden op basis van een evaluatie van het acquis in 2011 en ook de mobiliteit van de jongeren dient aangemoedigd te worden door de ontwikkeling van een „jeugd in beweging-kaart (EN)”.

Er moeten nieuwe instrumenten voor de sociale markteconomie komen. In die optiek moet in een eerste fase de kwaliteit verbeterd worden van de bestaande juridische statuten die verband houden met de sociale economie (stichtingen, coöperatieve vennootschappen, onderlinge waarborgmaatschappijen, enz.). Verder is de Commissie in 2011 van plan om een openbare raadpleging over corporate governance te houden en een initiatief voor een sociaal ondernemerschap voor te stellen.

De consumenten staan eveneens centraal in de Single Market Act. Zo zal de Commissie een evaluatie verrichten van de huidige werkwijzen ten aanzien van prijsvergelijkende sites en richtsnoeren opstellen voor dergelijke websites op basis van de beste praktijken van de lidstaten. Anderzijds wil ze in 2011 een meerjarenactieplan opstellen voor de ontwikkeling van een Europees markttoezicht. De identificatie en eliminatie van fiscale belemmeringen behoren eveneens tot haar prioriteiten.

Voorgestelde maatregelen voor een goede governance van de eengemaakte markt

De Commissie heeft als taak om ervoor te zorgen dat de regels van de eengemaakte markt gerespecteerd worden. De lidstaten zullen dan ook opgeroepen worden om hun achterstand bij de omzetting van internemarktrichtlijnen terug te dringen en kennis te geven van hun omzettingsmaatregelen.

Een goede governance van de interne markt dient te stoelen op een echt online netwerk van de Europese overheidsdiensten. Daarom voorziet de Commissie om in 2011 een strategie voor te leggen voor de uitbreiding van het informatiesysteem voor de interne markt.

De geschillenbeslechting is aan verbetering toe. De Europese consumenten verliezen elk jaar immers 0,3 % van het Europese BBP als gevolg van problemen met aangekochte goederen of diensten. Om dit aan te pakken, is de Commissie van plan om met een initiatief betreffende het beroep op alternatieve wijzen van geschillenbeslechting in de EU te komen, alsook met een aanbeveling betreffende een netwerk van systemen voor alternatieve geschillenbeslechting op het gebied van de financiële diensten.

Om de burgers en bedrijven precieze informatie over de eengemaakte markt te verstrekken, wil de Commissie het portaal „Uw Europa” verder ontwikkelen en op „Europa Direct” afstemmen. En ook het SOLVIT-netwerk moet uitgebreid worden.

Ten slotte wil de Commissie de dialoog met de civiele samenleving (consumenten, ngo's, vakbonden, ondernemingen, spaarders, gebruikers en territoriale lichamen) consolideren.

Raadpleging

De Commissie roept alle belangstellenden op om hun mening over de wederopleving van de eengemaakte markt kenbaar te maken tegen 28 februari 2011.

See also

Laatste wijziging: 13.12.2010

Top