Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ondernemingen voor goederen- en personenvervoer: voorgeschreven werkwijzen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ondernemingen voor goederen- en personenvervoer: voorgeschreven werkwijzen

EU-landen hebben de toelatingsregels tot de sector van wegvervoer-ondernemers (d.w.z. die vervoer van goederen of passagiers leveren), zoals bepaald in Richtlijn 96/26/EG, niet consequent genoeg toegepast. Door Richtlijn 96/26/EG in te trekken wordt met Verordening (EG) nr. 1071/2009 getracht deze tekortkoming aan te pakken.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoer-ondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad.

SAMENVATTING

EU-landen hebben de toelatingsregels tot de sector van wegvervoer-ondernemers (d.w.z. die vervoer van goederen of passagiers leveren), zoals bepaald in Richtlijn 96/26/EG, niet consequent genoeg toegepast. Door Richtlijn 96/26/EG in te trekken wordt met Verordening (EG) nr. 1071/2009 getracht deze tekortkoming aan te pakken.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening staan de regels voor ondernemingen die willen toetreden tot en actief willen zijn in de sector van wegvervoer (d.w.z. vervoer van goederen over de weg) en passagiersvervoer.

De verordening is ook van toepassing op EU-bedrijven die actief zijn (of van plan zijn actief te worden) in het vervoer van goederen of mensen in ruil voor betaling.

KERNPUNTEN

Ondernemingen die actief zijn in de sector van wegvervoerondernemers moeten:

werkelijk en op duurzame wijze in een EU-land gevestigd zijn;

betrouwbaar zijn;

voldoende financiële draagkracht bezitten, en

de vereiste vakbekwaamheid bezitten.

Vervoersmanager

Ieder wegvervoersbedrijf moet een vervoersmanager aanwijzen die verantwoordelijk is voor de permanente leiding over de vervoersactiviteiten. Deze manager moet zijn woonplaats in de EU hebben en een reële band hebben met de onderneming, bijv. als werknemer, bewindvoerder of aandeelhouder.

Hoe kan je wegvervoerondernemer worden

Een onderneming die wegvervoerondernemer wil worden moet een vestiging in een EU-land hebben met bedrijfsruimte in dat EU-land, waarin zij de documenten (bijv. boekhoudkundige bescheiden, documenten inzake personeelsbeleid, documenten met gegevens over de rij- en rusttijden) inzake haar hoofdactiviteiten bewaart. Bovendien moet deze onderneming ten minste één voertuig geregistreerd in dat EU-land tot haar beschikking hebben (wanneer de vergunning eenmaal is verleend) en beschikken over een exploitatievestiging gelegen in dat land, met de juiste technische voorzieningen en faciliteiten voor de exploitatie van de voertuigen.

Daarnaast:

mogen de onderneming en de manager niet veroordeeld zijn geweest voor eventuele inbreuken op bepaalde nationale en EU-regels met betrekking tot wegvervoer;

moet de onderneming in staat zijn haar financiële verplichtingen na te komen;

moet de manager geslaagd zijn voor een verplicht schriftelijk examen dat kan worden aangevuld met een mondeling examen.

Vergunning en toezicht

EU-landen moeten één of meer bevoegde autoriteiten aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor:

de behandeling van de door bedrijven ingediende aanvragen;

het verlenen van vergunningen om te starten als wegvervoerondernemer;

het (on)geschikt verklaren van een persoon om de vervoersactiviteiten van een onderneming te leiden;

het uitvoeren van controles om na te gaan of een onderneming aan alle relevante vereisten voldoet.

De bevoegde autoriteiten zijn ook verantwoordelijk om de registratieaanvragen van bedrijven binnen drie maanden te behandelen. Ze kunnen ook een bedrijf ongeschikt verklaren om vervoersactiviteiten te beheren.

Vereenvoudiging en administratieve samenwerking

Ieder EU-land moet een nationaal elektronisch register bijhouden van bedrijven die een vergunning hebben gekregen om werkzaam te zijn in de sector van wegvervoerondernemers. De bevoegde nationale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor toezicht op de gegevens in dat register. De nationale registers moeten onderling gekoppeld zijn zodat bevoegde autoriteiten van ieder EU-land het nationaal elektronisch register van ieder ander EU-land kunnen raadplegen.

Uitvoeringsverslag

In haar eerste verslag over de periode tot eind 2012 merkte de Commissie op dat er geen volledige analyse kon worden gegeven over de uitvoering van de verordening wegens ontbrekende gegevens. De Commissie stelt voor dat er in de toekomst een standaard-rapportageformulier opgemaakt zal worden. Ook moedigt de Commissie EU-landen aan om een overzicht van hun nationale vergunningsstelsels voor te breiden.

WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 4 december 2011.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie: Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1071/2009

4.12.2009

-

PB L 300 van 14.11.2009 blz. 51-71.

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 613/2012

11.7.2012

-

PB L 178 van 10.7.2012, blz. 6-6.

Verordening (EU) nr. 517/2013

1.7.2013

-

PB L 158 van 10.6.2013, blz. 1-71.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de tenuitvoerlegging in de periode van 4 december 2011 tot en met 31 december 2012 van een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 1071/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen (Eerste verslag van de Commissie betreffende de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen inzake de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer door de lidstaten) (COM(2014) 592 final van 25.9.2014).

Laatste wijziging: 07.01.2015

Top