Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiligheid van motorvoertuigen en aanhangwagens

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiligheid van motorvoertuigen en aanhangwagens

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 661/2009 — typegoedkeuringsvoorschriften voor de veiligheid van motorvoertuigen en aanhangwagens.

SAMENVATTING

Nieuwe motorvoertuigen moeten aan dezelfde technische voorschriften voldoen in de hele Europese Unie (EU). Dat draagt bij aan een hoog niveau van verkeersveiligheid en milieubescherming en maakt de automobielindustrie van de EU concurrerender.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Ze bepaalt de technische voorschriften en de procedures die ervoor moeten zorgen dat nieuwe motorvoertuigen voldoen aan de veiligheids- en energie-efficiëntienormen van de EU.

KERNPUNTEN

Deze verordening stelt typegoedkeuringsvoorschriften vast voor:

de veiligheid van motorvoertuigen en de aanhangwagens daarvan;

de energie-efficiëntie van motorvoertuigen (door de installatie van bandenspanningscontrolesystemen en schakelindicatoren verplicht te maken);

de veiligheid, energie-efficiëntie en rolgeluidsemissies van banden.

Ze is van toepassing op:

motorvoertuigen met ten minste vier wielen, bedoeld voor het transport van passagiers (categorie M);

motorvoertuigen met ten minste vier wielen, bedoeld voor het transport van goederen (categorie N);

aanhangwagens (categorie O).

Typegoedkeuring*

Door de verordening voldoet de EU aan een aantal reglementen van de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa (VN-ECE) inzake technische specificaties voor motorvoertuigen. Een voertuigtype dat is goedgekeurd onder deze VN-ECE-reglementen voldoet aan de typegoedkeuringsnormen van de Commissie.

Verordening 2015/166, die de oorspronkelijke verordening aanvult en wijzigt, stelt gedetailleerde regels vast voor de specifieke procedures, technische voorschriften en testen voor typegoedkeuring. Ze is ook van toepassing op onderdelen en technische eenheden voor motorvoertuigen.

Verplichtingen voor fabrikanten

Fabrikanten moeten waarborgen dat nieuwe voertuigen die in de EU worden verkocht, geregistreerd of in het verkeer gebracht, een EG-typegoedkeuring hebben verkregen in overeenstemming met deze verordening.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, moeten alle voertuigen uitgerust zijn met een elektronisch stabiliteitscontrolesysteem. Voertuigen van categorie M2, M3, N2 en N3 moeten bovendien zijn uitgerust met een geavanceerd noodremsysteem en een waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook. Dat zal gelden voor alle nieuwe vrachtauto's en bussen vanaf 1 november 2015.

Banden moeten voldoen aan voorschriften met betrekking tot:

de grip op nat wegdek;

de rolweerstand;

het rolgeluid.

Daarenboven moeten voertuigen van categorie M1 uitgerust zijn met een bandenspanningscontrolesysteem, een verklikker voor het dragen van de veiligheidsgordel en schakelindicatoren, samen met vele andere meer gedetailleerde specificaties voor alle voertuigcategorieën.

Verplichtingen voor EU-landen

Typegoedkeuring door de Commissie of nationale typegoedkeuring wordt alleen toegekend aan voertuigen die voldoen aan de voorschriften die zijn vastgesteld in deze verordening.

ACHTERGROND

Veiligheid in de automobielsector.

KERNBEGRIPPEN

* Typegoedkeuring: bewijst dat een voertuigtype getest is om vast te stellen dat het voldoet aan de relevante regelgevende en technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 661/2009

20.8.2009

PB L 200 van 31.7.2009, blz. 1-24

Rectificatie

PB L 337 van 20.12.2011, blz. 27

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 407/2011

1.5.2011

PB L 108 van 28.4.2011, blz. 13-20

Verordening (EU) nr. 523/2012

11.7.2012

PB L 160 van 21.6.2012, blz. 8-12

Verordening (EU) nr. 2015/166

24.2.2015

PB L 28 van 4.2.2015, blz. 3-39

De opeenvolgende wijzigingen en verbeteringen aan Verordening (EG) nr. 661/2009 zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 19/2011 van de Commissie van 11 januari 2011 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de voorgeschreven constructieplaat en voor het voertuigidentificatienummer van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (PB L 8 van 12.1.2011, blz. 1-13)

Laatste bijwerking 24.09.2015

Top