Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s

De wegvervoersector is één van de grootste vervuilers wat betreft de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie (EU). Om de uitstoot in deze sector te beperken, legt deze verordening grenswaarden op voor nieuwe personenauto’s.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto’s, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening legt normen op ter beheersing van de (CO2)-emissies van nieuwe personenauto’s. De huidige vastgelegde grenswaarde bedraagt 130 g CO2/km. Deze grenswaarde zal worden teruggebracht naar 95 g CO2/km tegen 2021.

KERNPUNTEN

  • 130 g/km is geleidelijk aan ingevoerd tussen 2012-2015. Elk jaar gedurende die periode moet het aantal auto’s van een fabrikant die aan deze norm voldoet, stijgen. Sinds 2015 moet 100 % van de auto’s hieraan voldoen (in vergelijking met 75 % in 2013 en 80 % in 2014).
  • Indien de gemiddelde CO2-emissie van een aantal auto’s van een fabrikant de opgelegde grenswaarde overschrijdt, zal een hoge boete worden opgelegd. Voor elke wagen moet de fabrikant 5 EUR betalen voor elke g/km die de grenswaarde overschrijdt, en 15 EUR voor de tweede, 25 EUR voor de derde en 95 EUR voor elke volgende g/km. Vanaf 2019 wordt elke grensoverschrijdende g/km beboet met een bedrag van 95 EUR.
  • Kleine fabrikanten die minder dan 1 000 auto’s produceren in de EU worden vrijgesteld van deze regelgeving en fabrikanten die jaarlijks tussen 1000 en 10 000 auto’s registreren kunnen hun eigen emissiereductiedoelstellingen voorstellen. Fabrikanten die tussen 10 000 en 30 000 auto’s per jaar produceren, kunnen vaste reductiedoelstellingen aanvragen.
  • Dankzij een systeem met kredieten en superkredieten* worden de eco-innovaties beloond die door autofabrikanten worden uitgevoerd.

ACHTERGROND

Auto’s zijn momenteel verantwoordelijk voor 12 % van alle CO2-emissies in de EU.

Deze verordening vloeit voort uit een strategie die door de EU in 1995 werd aangenomen en er op gericht is om CO2-emissies aan de hand van drie pijlers te verminderen: een vrijwillige inzet van autofabrikanten om emissies te doen dalen; de aankoop van brandstofefficiënte wagens stimuleren via fiscale maatregelen en betere informatie voor de consument aan de hand van labels met informatie over de CO2-emissie van de wagen, zoals wordt uiteengezet in Richtlijn 1999/94/EG.

KERNBEGRIPPEN

Superkredieten zijn aanmoedigingspremies voor fabrikanten om auto’s met een lage uitstoot te registreren. In het kader van deze regeling zijn auto’s die 50 of minder CO2 g /km produceren, goed voor 1,5 auto tot 2016. Dit geeft fabrikanten meer flexibiliteit om auto’s met een iets hogere uitstoot te produceren.

Ga voor nadere informatie naar de webpagina’s van de Europese Commissie over het reduceren van de CO2-emissies van personenwagens.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 443/2009

8.6.2009

-

PB L 140 van 5.6.2009, blz. 1-15

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 397/2013

8.5.2013

-

PB L 120 van 1.5.2013, blz. 4-8

Verordening (EU) nr. 333/2014

8.4.2014

-

PB L 103 van 5.4.2014, blz. 15-21

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1014/2010van de Commissie van 10 november 2010 inzake de monitoring en rapportering van registratiegegevens van nieuwe personenauto’s overeenkomstig Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 293 van 11.11.2010, blz. 15-20).

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 396/2013 van de Commissie van 30 april 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1014/2010 met betrekking tot bepaalde eisen voor de monitoring op de CO2-emissies van nieuwe personenauto’s (PB L 120 van 1.5.2013, blz. 1-3).

Laatste bijwerking 02.04.2015

Top