Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verzekering en herverzekering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verzekering en herverzekering

De Europese Unie heeft gemeenschappelijke regels aangenomen om de activiteiten van verzekeraars in alle EU-landen te vergemakkelijken om er zo voor te zorgen dat deze ondernemingen in moeilijke tijden kunnen overleven en om hun polishouders te beschermen.

BESLUIT

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Bekend onder de naam Solvabiliteit II eist de richtlijn van verzekeraars dat ze voldoende financiële middelen hebben. Ook bevat deze richtlijn beheers- en toezichtregels.

KERNPUNTEN

De richtlijn is van toepassing op schadeverzekeringen, levensverzekeringen en herverzekeraars.

Vergunning

Een verzekeraar kan zijn activiteiten uitoefenen nadat hij een vergunning van de toezichthouder van zijn land heeft verkregen. Deze vergunning is in de hele EU geldig.

Kapitaalvereisten

Verzekeraars moeten over kapitaal beschikken dat in verhouding staat tot hun risicoprofiel ter garantie dat zij voldoende financiële middelen hebben om financiële moeilijkheden te kunnen weerstaan. Ze moeten aan bepaalde kapitaalvereisten voldoen:

  • de minimumkapitaalvereiste (Minimum Capital Requirement - MCR): het minimum kapitaalniveau waaronder polishouders aan een hoog risiconiveau kunnen worden blootgesteld;
  • de solvabiliteitskapitaalvereiste (Solvency Capital Requirement - SCR): het kapitaal dat een verzekeraar dient te hebben in gevallen waarbij aanzienlijke verliezen moeten worden gecompenseerd. De hoeveelheid kapitaal wordt berekend door rekening te houden met verschillende risico's zoals:
    • het marktrisico: het risico op verlies of verandering van de financiële situatie als gevolg van schommelingen op de markt;
    • het operationeel risico: het risico op verliezen door inadequate of falende interne procedures, personeel of systemen of door externe gebeurtenissen.

Wanneer een verzekeraar niet beide benodigde hoeveelheden kapitaal eerbiedigt, moet de toezichthouder actie ondernemen.

Risicobeheerstelsel

Een adequaat beheerssysteem

Verzekeraars moeten een adequaat en transparant beheerssysteem opstellen met een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. Ze moeten beschikken over de administratieve capaciteit om bepaalde kwesties aan te pakken met inbegrip van risicobeheer, naleving van de wetgeving en interne controles.

Beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit

Verzekeraars moeten regelmatig een beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit (own risk and solvency assessment - ORSA) uitvoeren. Dit behelst de beoordeling van de risicosolvabiliteitsbehoeften in verhouding tot hun risicoprofielen en hun naleving van de benodigde financiële middelen.

Toezicht

Toezichtscontrole

In de wetgeving staat een „toezichtsproces” (Supervisory Review Process - SRP) waardoor toezichthouders in staat worden gesteld de naleving van de regels door verzekeraars te controleren en te beoordelen. Dit moet toezichthouders helpen verzekeraars te identificeren die in problemen zouden kunnen komen. Ook moeten verzekeraars informatie publiceren.

Groepstoezichthouder

Iedere verzekeringsgroep, d.w.z. een onderneming met eenheden die in een of meer Europese landen diensten verlenen, moet een groepstoezichthouder hebben die specifieke verantwoordelijkheden heeft in nauwe samenwerking met de betrokken nationale toezichthouders.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn is geldig vanaf 1 januari 2016.

Kijk voor meer informatie op de website Solvabiliteit II van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/138/EG

6.1.2010

31.10.2012

PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1-155

Rectificatie

-

-

PB L 219 van 25.7.2014, blz. 66

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2011/89/EU

9.12.2011

10.6.2013

PB L 326 van 8.12.2011, blz. 113-141

Richtlijn 2012/23/EU

15.9.2012

30.6.2013

PB L 249 van 14.9.2012, blz. 1-2

Richtlijn 2013/58/EU

19.12.2013

31.3.2015

PB L 341 van 18.12.2013, blz. 1-3

Richtlijn 2014/51/EU

23.5.2014

31.3.2015

PB L 153 van 22.5.2014, blz. 1-61

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2009/138/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 17.1.2015 blz. 1-797).

Laatste bijwerking 15.05.2015

Top