Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gastoestellen (tot 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gastoestellen (tot 2018)

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/142/EG – gastoestellen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

 • De richtlijn bevat de voorschriften voor het in de handel brengen en in gebruik nemen van gastoestellen en toebehoren.
 • Producten die onder richtlijn vallen krijgen toegang tot de markt van de Europese Unie (EU) voor zover het de gasveiligheid betreft.
 • De richtlijn heeft betrekking op de energiezuinigheid van deze producten wanneer geen andere specifieke EU-wetgeving van toepassing is.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

 • De richtlijn is van toepassing op gastoestellen en toebehoren waarbij wordt verstaan onder
  • „toestellen”: gastoestellen die worden gebruikt voor koken, verwarmen, warmwaterproductie, koeling, verlichting of wassen, en die, indien van toepassing, een normale watertemperatuur van ten hoogste 105 oC hebben alsmede ventilatorbranders (gasbranders met verbrandingsluchtventilatoren) en met dergelijke branders uitgeruste warmtegeneratoren;
  • „toebehoren”: beveiligings-, controle- en regelapparatuur en onderdelen – met uitzondering van ventilatorbranders en met dergelijke branders uit te rusten warmtegeneratoren – die apart op de markt worden gebracht voor professioneel gebruik en die bestemd zijn om in een toestel te worden ingebouwd of om geassembleerd te worden tot een toestel.
 • Toestellen die specifiek zijn bestemd voor gebruik in industriële processen en worden gebruikt in industriële bedrijven, vallen buiten de werkingssfeer van deze richtlijn.

Voorwaarden voor het in de handel brengen van de toestellen

 • Toestellen die onder de richtlijn vallen, moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de werking veilig is en bij normaal gebruik geen gevaar oplevert voor personen, huisdieren of eigendommen.
 • Alle toestellen moeten vergezeld gaan van:
  • technische aanwijzingen voor de installateur, met daarin alle instructies voor installatie, afstelling en onderhoud, zodat deze taken op de juiste wijze kunnen worden uitgevoerd en het toestel veilig kan worden gebruikt, met inbegrip van de te gebruiken gassoort en gasdruk, de vereiste luchtverversing en de wijze van afvoer van verbrandingsproducten;
  • gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen voor de gebruiker, met daarin alle nodige informatie voor een veilig gebruik en waarin de aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op eventuele gebruiksbeperkingen;
  • waarschuwingen waarin de gassoort, de gasdruk en eventuele gebruiksbeperkingen duidelijk worden vermeld, met name de beperking dat het toestel alleen mag worden geïnstalleerd in voldoende verluchte ruimten.

Type-onderzoek

 • De fabrikant moet een aanvraag om een type-onderzoek indienen bij één enkele aangewezen instantie*; in deze aanvraag is opgenomen:
  • naam en adres van de fabrikant;
  • een schriftelijke verklaring dat er geen aanvraag is ingediend bij een andere aangewezen instantie;
  • de ontwerp-documentatie als omschreven in bijlage IV bij deze richtlijn.
 • Indien het type aan de bepalingen van deze richtlijn voldoet, verstrekt de aangewezen instantie een EG-type-onderzoekcertificaat aan de aanvrager.

EG-verklaring van type-overeenstemming*

 • Naar keuze van de fabrikant wordt het verplichte toezicht op de productiefase door een aangewezen instantie gebaseerd op een van vier alternatieve conformiteitsbeoordelingsprocedures (modules) als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn.
 • Na een geslaagde conformiteitsbeoordeling van zijn product, moet de fabrikant een EG-verklaring van type-overeenstemming opstellen waarin staat dat het betreffende product in overeenstemming is met de vereisten van deze richtlijn.
 • Op het gastoestel of de opschriftplaat moet de CE-markering zijn aangebracht, tezamen met de volgende opschriften:
  • de naam van de fabrikant of zijn identificatieteken;
  • het fabrieksmerk van het toestel;
  • de gebruikte elektrische voeding, indien van toepassing;
  • de toestelcategorie;
  • de laatste twee cijfers van het jaar waarin de CE-markering is aangebracht.

Intrekking

Richtlijn 2009/142/EG wordt met ingang van 21 april 2018 ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) 2016/426.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 5 januari 2010 van toepassing en strekt tot intrekking en codificatie van Richtlijn 90/396/EG, inclusief wijzigingen, die EU-landen uiterlijk 30 juni 1991 moesten omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

* KERNBEGRIPPEN

Aangewezen instantie: verstrekt een conformiteitsbeoordeling op grond van de door richtlijnen vastgestelde voorwaarden. Dit is een dienst aan fabrikanten in het algemeen belang.

EG-verklaring van type-overeenstemming: een fabrikant verklaart dat de toestellen beantwoorden aan de type-omschrijving in het EG-type-onderzoekcertificaat en voldoen aan de fundamentele voorschriften van deze richtlijn.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende gastoestellen (gecodificeerde versie) (PB L 330 van 16.12.2009, blz. 10-27)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2016/426 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG (PBL 81 van 31.3.2016, blz. 99-147)

Laatste bijwerking 30.01.2017

Top