Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het mondiale concurrentievermogen van EU-investeringsfondsen versterken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het mondiale concurrentievermogen van EU-investeringsfondsen versterken

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/65 — Bepalingen betreffende collectieve belegging in effecten (icbe's)

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn staan de uniforme regels voor investeringsfondsen die het grensoverschrijdende aanbod van investeringsfondsen die op het EU-niveau worden gereglementeerd mogelijk maken.
 • In deze richtlijn staan de belangrijkste regels voor investeringsfondsen*.

KERNPUNTEN

De belangrijkste doelstellingen van deze richtlijn:

 • investeerders een bredere productkeuze tegen lagere kosten aanbieden via
  • een efficiëntere icbe-markt in de EU
  • betere informatie voor de investeerders
  • een efficiënter toezicht op de fondsen; en
 • de concurrentiekracht van de investeringssector van de EU behouden door de regels aan te passen aan de ontwikkeling van de markt.

In deze richtlijn staan met name regels inzake:

 • beleggersinformatie door middel van een gestandaardiseerd document met beknopte informatie zodat het product voor de consument makkelijker is te begrijpen;
 • een echt Europees paspoort voor beheermaatschappijen van icbe’s zodat een beheermaatschappij die in een Europees land gevestigd is ook fondsen kan beheren in andere landen;
 • marketing van icbe’s in andere landen, bijv. door het vereenvoudigen van administratieve procedures;
 • fusies van icbe’s in andere landen;
 • beter toezicht op icbe’s en op de bedrijven die ze beheren, bijv. door een hechtere samenwerking tussen de toezichthouders op nationale financiële diensten.

Richtlijn 2009/65 is de vierde versie van de wetgeving op icbe's en vervangt Richtlijn 85/611/EEG.

Richtlijn 2009/65 werd gewijzigd door Richtlijn 2014/91/EU (icbe V) waarin nieuwe regels inzake bewaarders van icbe’s (de entiteit die de effecten heeft) werden ingevoerd, bijv. entiteiten die in aanmerking komen voor deze rol, hun taken, het delegeren van taken en de aansprakelijkheid van de bewaarders.

De richtlijn werd ook aangevuld door Verordening (EU) 2016/438 betreffende niet aan de markt gerelateerde risico's in verband met activiteiten van de bewaarders. Ook zijn de taken van de bewaarders vastgelegd, zoals:

 • bewaarneming van icbe-activa;
 • toezichttaken (bijv. controleren of icbe-investeringen consistent zijn met de investeringsstrategieën zoals die beschreven staan in hun regels en aanbiedingsdocumenten of ervoor zorgen dat icbe's geen inbreuk maken op investeringsbeperkingen); en
 • de aansprakelijkheid voor de activa.

Verordening (EU) 2016/438 bepaalt ook specifieke due diligence-verplichtingen voor insolventiebescherming van icbe-activa en gedetailleerde onafhankelijkheidsvereisten voor managers en bewaarnemers van icbe's.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 7 december 2009 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn uiterlijk 30 juni 2011 hebben opgenomen in hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's): investeringsinstrumenten die het kapitaal van investeerders poolen en dat kapitaal collectief beleggen via een portfolio van financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties en andere effecten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32–96)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2009/65/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

Rectificatie

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 583/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft essentiële beleggersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële beleggersinformatie of het prospectus op een andere duurzame drager dan papier of via een website wordt verstrekt PB L 176 van 10.7.2010, blz. 1–15)

Verordening (EU) nr. 584/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm en inhoud van de gestandaardiseerde kennisgeving en icbe-verklaring, het gebruik van elektronische communicatie tussen bevoegde autoriteiten voor kennisgevingsdoeleinden, alsook procedures voor onderzoeken en verificaties ter plaatse en de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten PB L 176 van 10.7.2010, blz. 16–27)

Richtlijn 2010/43/EU van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft organisatorische eisen, belangenconflicten, bedrijfsvoering, risicobeheer en inhoud van de overeenkomst tussen een bewaarder en een beheermaatschappij PB L 176 van 10.7.2010, blz. 42–61)

Richtlijn 2010/42/EU van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van sommige bepalingen betreffende fusies van fondsen, master-feederconstructies en de kennisgevingsprocedure (PB L 176 van 10.7.2010, blz. 28–41)

Rectificatie

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/438 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verplichtingen van bewaarders C/2015/9160 (PB L 78 van 24.3.2016, blz. 11–30)

Laatste bijwerking 02.08.2016

Top