Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Openbare aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Openbare aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied

 

SAMENVATTING

Voor de defensie- en veiligheidssectoren zijn specifieke aanbestedingsregels nodig om de defensiemarkt in de EU open te stellen zonder de legitieme veiligheidsbelangen van EU-landen in gevaar te brengen. Met deze richtlijn wordt een bijdrage geleverd aan de concurrentie en transparantie in deze sectoren, waardoor Europese bedrijven beter in staat zijn om in de gehele EU naar defensie- en veiligheidscontracten mee te dingen.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn worden de aan de speciale omstandigheden van de defensie- en veiligheidssectoren aangepaste aanbestedingsregels van de EU beschreven.

KERNPUNTEN

Werkingssfeer: in principe is de richtlijn van toepassing op alle contracten voor de plaatsing van opdrachten voor militair materieel en militaire werken en diensten, en op alle gevoelige aankopen die met de veiligheid te maken hebben en waarbij gerubriceerde gegevens zijn betrokken.

Krachtens artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie houden EU-landen het recht om contracten van de verplichtingen van deze richtlijn vrij te stellen. Dat is nodig om hun essentiële veiligheidsbelangen te beschermen.

Enkele specifieke soorten contracten vallen buiten deze richtlijn. Dat zijn onder andere:

opdrachten die worden gegund voor inlichtingenactiviteiten of die verband houden met de stationering van troepen, wanneer de gunning plaatsvindt in overeenstemming met de regels van internationale organisaties die voor deze doelen aankopen doen

opdrachten die door een regering aan een andere regering worden gegund voor de levering van militair of gevoelig materieel.

De richtlijn kent een beroepsprocedure (d.w.z. dat een inschrijver* beroep kan indienen tegen de gunning van een opdracht aan een andere inschrijver) om de betrokken inschrijvers wettelijke bescherming te geven. De procedures bevorderen ook transparantie en niet-discriminatie bij de gunning van opdrachten zonder dat de noodzakelijke vertrouwelijkheid van EU-landen uit het oog wordt verloren.

De richtlijn houdt verband met Richtlijn 2009/43/EG over de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de EU. De vereenvoudigde overdracht van defensiegerelateerde producten tussen EU-landen die door Richtlijn 2009/43/EG mogelijk wordt gemaakt, is nodig voor goed functionerende grensoverschrijdende inschrijvingsprocedures.

In juni 2014 presenteerde de Europese Commissie een stappenplan voor maatregelen voor de versterking van de interne markt van de EU en bevordering van concurrentie in de defensiesector. Het doel van het stappenplan is om de mededeling van juli 2013 van de Commissie over defensie en veiligheid te implementeren. Tot de geplande maatregelen behoren wijzigingen van de richtlijn om de resterende marktverstoringen beter te kunnen bestrijden en om de bevoorradingszekerheid bij de levering van militair en gevoelig materieel tussen EU-landen te verbeteren.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn werd op 21 augustus 2009 van kracht en moest uiterlijk 21 augustus 2011 in nationaal recht in de EU-landen zijn omgezet.

ACHTERGROND

Het Europees defensie-industriebeleid

KERNBEGRIPPEN

* Inschrijver: een organisatie of combinatie van ondernemers die naar aanleiding van een uitnodiging tot inschrijving een offerte uitbrengt.

BESLUIT

Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/81/EG

21.8.2009

21.8.2011

PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76-136

Achtereenvolgende wijzigingen van en correcties in Richtlijn 2009/81/EG zijn in de oorspronkelijke tekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie dient alleen ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap (PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1-36). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 19.10.2015

Top