Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI): typegoedkeuringsvoorschriften

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI): typegoedkeuringsvoorschriften

Deze verordening draagt bij aan de Europese doelstellingen ter bestrijding van vervuilende emissies en inzake luchtkwaliteit. Hierin worden regels vastgelegd inzake technische vereisten voor de typegoedkeuring van zware bedrijfsvoertuigen en hun motoren met betrekking tot emissies, die tot aanvulling dienen van de bestaande regelgeving inzake de communautaire typegoedkeuring van motorvoertuigen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europese Parlement en de Raad inzake typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie tot wijziging van verordening (EG) nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van Richtlijn 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Deze verordening definieert het wettelijke raamwerk voor typegoedkeuring van motorvoertuigen, motoren en vervangingsonderdelen voor zware bedrijfsvoertuigen met betrekking tot hun emissie. Er worden ook regels vastgelegd inzake:

conformiteit van voertuigen en motoren in gebruik;

duurzaamheid van controle-apparaten voor vervuiling;

diagnostische systemen op het voertuig (OBD);

bereikbaarheid van de OBD op het voertuig en reparatie- en onderhoudsinformatie over het voertuig;

meting van brandstofverbruik en CO2-emissies.

Deze verordening geldt voor motorvoertuigen van categorieën M1, M2, N1 en N2 met een referentiemassa van meer dan 2 610 kg en voor alle motorvoertuigen van categorieën M3 en N3 zoals gedefinieerd in Bijlage II van Richtlijn 2007/46/EG.

Verplichtingen van de fabrikant

Fabrikanten moeten kunnen aantonen dat van alle nieuwe voertuigen, motoren of onderdelen die worden verkocht, geregistreerd of in gebruik genomen binnen de Gemeenschap, het EC-typegoedkeuring heeft conform deze verordening.

Fabrikanten moeten ook technische maatregelen nemen om effectieve beperking te garanderen van de emissies uit de uitlaatpijp tijdens de gehele normale gebruiksduur van de voertuigen onder normale gebruiksomstandigheden.

Vereisten en tests

Fabrikanten moeten hun voertuigen of motoren voorzien van onderdelen die gegarandeerd voldoen aan de emissielimieten in Bijlage I van deze verordening onder de voorwaarden zoals door de Europese Commissie gespecificeerd in deze verordening en in de uitvoeringsbesluiten.

Toegang tot informatie

Machinefabrikanten moeten zelfstandige exploitanten toegang garanderen tot informatie over de diagnostische systemen (OBD) op het voertuig en over diagnostische apparatuur, tools of software. Bovendien moeten fabrikanten een gestandaardiseerde, beveiligde en externe faciliteit verschaffen die zelfstandige reparateurs ertoe in staat stelt om werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot het beveiligingssysteem van het voertuig.

De informatie dient beschikbaar te zijn op de website van de fabrikant, of, als dit niet haalbaar is, in een andere geschikte vorm.

Tijdschema

Nationale autoriteiten mogen vanaf 31 december 2012 geen communautaire of landelijke typegoedkeuring meer afgeven voor voertuigen die niet voldoen aan deze verordening. Zij moeten de registratie van nieuwe voertuigen die niet aan deze verordening voldoen vanaf 31 december 2013 ook verbieden.

Financiële stimulansen

Lidstaten kunnen tot 31 december 2013 financiële stimulansen toekennen voor de aankoop van motorvoertuigen die zijn geproduceerd in series die voldoen aan deze verordening. Financiële stimulansen kunnen ook worden overwogen voor het aanpassen van in gebruik zijnde voertuigen of voor het afdanken.

Het bedrag van de financiële stimulansen moet gelijk zijn aan de bijkomende kosten van de technische maatregelen die zijn genomen zodat het voertuig kan voldoen aan de voorschriften voor emissielimieten.

Met deze verordening worden Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG met ingang van 31 december 2013 ingetrokken.

Context

Het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap onderstreept de behoefte om de luchtvervuiling te verminderen. Deze verordening draagt bij aan de doelstellingen van de Unie wat betreft luchtkwaliteit door een systeem op te richten dat de automobielsector dwingt de voertuigemissies die het produceert, te beperken.

REFERENTIE

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 595/2009

7.8.2009

-

PB L 188 van 18.7.2009

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 582/2011

15.7.2011

-

PB L 167 van 25.6.2011

Verordening (EU) nr. 133/2014

10.3.2014

-

PB L 47 van 18.2.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 136/2014 van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat betreft emissies van lichte passagiers- en commerciële voertuigen (Euro 5 en Euro 6) en Verordening (EU) nr. 582/2011 van de Commissie betreffende emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) [Publicatieblad L 43 van 13.2.2014].

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad ter wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 inzake de reductie van emissie van vervuilende stoffen uit wegvoertuigen. [COM(2014) 28 final van 31.1.2014 - niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

In de context van de luchtkwaliteit in de EU en het programma voor betere regelgeving introduceert dit voorstel een aantal wijzigingen die, onder andere proberen het systeem van typegoedkeuringen voor fabrikanten te vereenvoudigen en nieuwe emissielimieten voor NO2 te introduceren.

Laatste wijziging: 29.04.2014

Top