Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verlichting en lichtsignalen op twee- of driewielige motorvoertuigen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Verlichting en lichtsignalen op twee- of driewielige motorvoertuigen

De richtlijn is een onderdeel van de harmonisatie van nationale wetgevingen van het EG-typegoedkeuringssysteem voor twee- of driewielige motorvoertuigen. Het stelt regels op voor de toepassing van de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op dit voertuig.

BESLUIT

Richtlijn 2009/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of driewielige motorvoertuigen (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

De richtlijn stelt technische regels op voor de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op voertuigen en valt binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2002/24/EG betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen.

Toepassingsgebied

Deze richtlijn is van toepassing op:

  • tweewielige bromfietsen;
  • driewielige bromfietsen en lichte vierwielers;
  • tweewielige motorfietsen;
  • motorfietsen met zijspan;
  • driewielers.

Technische voorschriften

Technische voorschriften gaan over het aantal, installatieschema's, geometrische zichtbaarheid, instelling van de stand, inbouw met andere apparaten en verklikkerlichten voor iedere verlichtings- en lichtsignaalinrichting en de overeenstemming met het soort voertuig.

De instelling van de lichten moet correct uitgevoerd zijn. Er moet voldaan worden aan de voorwaarden met betrekking tot symmetrie en kleur als de lampen een paar vormen.

Verklikkerlichten moeten voor een bestuurder te zien zijn en voldoen aan een bepaalde kleurcode zoals in bijlage 1 van deze richtlijn,

EU-typegoedkeuring

Wanneer aan de voorschriften van deze richtlijn is voldaan, mogen EU-landen typegoedkeuring voor twee- of driewielige motorvoertuigen niet weigeren of de inschrijving, verkoop of het in het verkeer brengen ervan verbieden. Wanneer niet aan de voorschriften wordt voldaan, moeten EU-landen EU-typegoedkeuring voor ieder twee- of driewielig motorvoertuig weigeren.

Met Verordening (EU) nr. 168/2013 wordt Richtlijn 2009/67/EG op 1.1.2016 ingetrokken.

Richtlijn 2013/60/EU van de Commissie wijzigt bijlagen I tot VI bij Richtlijn 2009/67/EG voor een overgangsperiode tot 1.1.2016.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/67/EG

14.9.2009

-

PB L 222 van 25.8.2009

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2013/60/EG

11.12.2013

30.6.2014

PB L 329 van 10.12.2013.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (Publicatieblad L 60 van 2.3.2013).

Laatste wijziging: 19.05.2014

Top