Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 470/2009 — EU-procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In de verordening staan regels over maximale grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen zoals antibiotica, gebruikt voor diergeneeskunde met betrekking tot voedsel van dierlijke oorsprong, met inbegrip van vlees, vis, melk, eieren en honing, om de voedselveiligheid te waarborgen.

In dit verband bepaalt de verordening

de maximumwaarden voor residuen*

de actiedrempel* met betrekking tot gevallen waarvoor geen maximumwaarden voor residuen zijn berekend.

KERNPUNTEN

Aanvragers van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik waarin een farmacologisch werkzame stof is gebruikt moeten hiertoe een aanvraag indienen bij het Europees Geneesmiddelenbureau. Het bureau moet advies geven waarin een wetenschappelijke risicobeoordeling en aanbevelingen inzake risicomanagement zijn opgenomen.

Het bureau bepaalt of er een vastgestelde maximumwaarde voor residuen voor een bepaald levensmiddel of soort wordt toegepast. De Europese Commissie stelt de regels over de voorwaarden voor de berekening van deze grenswaarden van residuen op.

De risicobeoordeling moet afwegen of het soort en de hoeveelheid van het beoordeelde residu geacht wordt een gevaar voor de gezondheid van de mens te vormen.

Aanbevelingen inzake risicomanagement moeten een aantal factoren behandelen, met inbegrip van de beschikbaarheid van alternatieve stoffen voor de behandeling van de betrokken diersoorten.

De Commissie maakt een indeling van farmacologisch actieve stoffen die reeds zijn onderworpen aan een advies van het bureau. De Commissie kan actiedrempels vaststellen voor residuen van farmacologisch actieve stoffen die niet zijn ingedeeld.

In bepaalde gevallen kan de Commissie of een EU-land een aanvraag voor een advies bij het bureau indienen over maximumwaarden voor residuen. Dergelijke gevallen zijn onder andere omstandigheden waarin de betrokken stof is toegelaten voor gebruik in een niet-EU-land.

Een aantal stoffen vallen buiten de reikwijdte van deze verordening, met inbegrip van stoffen die onder de EU-verordening inzake verontreinigingen in levensmiddelen vallen.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het verdrag is op 6 juli 2009 in werking getreden.

ACHTERGROND

Eerdere EU-regels over deze kwestie waren te ingewikkeld en leidden tot een daling van de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor voedselproducerende dieren in de EU. Deze verordening werd ingevoerd om zowel consumentenveiligheid als de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik voor de behandeling van bepaalde ziekten te waarborgen.

KERNBEGRIPPEN

* Maximumwaarden voor residuen: het maximale gehalte van een residu van farmacologisch actieve stoffen dat toelaatbaar is in levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

* Actiedrempel: het gehalte van een residu van een farmacologisch actieve stof voor controledoeleinden voor bepaalde stoffen waarvoor er geen maximumwaarden voor residuen zijn vastgesteld. Actiedrempels worden in overleg met officiële controlelaboratoria vastgesteld.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 152 van 16.6.2009, blz. 11-22)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 15 van 20.1.2010, blz. 1-72)

Achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EU) nr. 37/2010 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

Laatste bijwerking 02.12.2015

Top