Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het EU-merk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het EU-merk

SAMENVATTING VAN:

Verordening 207/2009 over het EU-merk

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • Deze verordening bevat EU-brede regels en voorwaarden voor verlening van een EU-merk.

KERNPUNTEN

Het EU-merk

 • Een persoon of bedrijf, waaronder ook publiekrechtelijke lichamen, kan door inschrijving een EU-merk verkrijgen.
 • Het merk kan worden gevormd door tekens, met name woorden (met inbegrip van namen van personen), tekeningen, letters, cijfers en vormen van waren of van verpakking, mits deze tekens:
  • de waren en diensten van een bedrijf van die van een ander onderscheiden; en
  • in het register van merken zodanig worden afgebeeld dat het publiek en de autoriteiten precies weten welk voorwerp wordt beschermd.

Rechten van de houder

De houder van het merk verkrijgt uitsluitende rechten, waardoor het derden wordt verboden om voor commerciële doeleinden te gebruiken:

 • tekens die identiek zijn aan het EU-merk als het gaat om waren of diensten die identiek zijn aan de waren of diensten waarvoor het EU-merk is ingeschreven;
 • tekens die een gevaar voor verwarring met een ander merk kunnen vormen;
 • tekens die identiek zijn aan of gelijken op het EU-merk als het gaat om waren en diensten die niet lijken op de waren of diensten waarvoor het EU-merk is ingeschreven, als met die tekens wordt geprofiteerd van de reputatie en het onderscheidende vermogen van het merk.

De houder van het EU-merk kan het derden echter niet verbieden om voor commerciële doeleinden te gebruiken:

 • zijn eigen naam of adres;
 • aanduidingen van kenmerken van de waren en diensten zoals de soort, kwaliteit en hoeveelheid;
 • het merk, wanneer dat nodig is om de bestemming van een goed of dienst aan te geven, met name als accessoire of onderdeel.

Toepassing

Aanvragers moeten de aanvraag voor een EU-merk indienen bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

 • een verzoek om inschrijving van een EU-merk,
 • gegevens waarmee de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld,
 • een opgave van de waren of diensten waarvoor de aanvraag wordt ingediend,
 • een afbeelding van het merk.

Aanvragers moeten ook een indieningstaks betalen. De indieningstaks moet worden betaald binnen een maand na het indienen van de aanvraag — de datum waarop de documenten aan het Bureau zijn voorgelegd.

Inschrijving

 • Nadat de inschrijving is ingediend, onderzoekt het EUIPO of aan alle voorwaarden voor toekenning van een EU-merk is voldaan.
 • Met de publicatie van de aanvraag worden derden in staat gesteld op basis van eerdere rechten in een oppositieprocedure oppositie tegen de toekenning van het merk in te stellen.
 • Als een aanvraag aan alle gestelde voorwaarden voldoet en er geen oppositie is ingesteld of deze is afgewezen, wordt de inschrijving van het merk gepubliceerd.

Duur en vernieuwing

 • De inschrijving van het EU-merk geldt voor tien jaar vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
 • De inschrijving kan worden vernieuwd voor volgende perioden van tien jaar. Het verzoek tot vernieuwing moet binnen zes maanden voor het einde van de geldigheid van de inschrijving worden ingediend.

Afstand, verval en nietigheid

Van een EU-merk kan afstand worden gedaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is. De rechten van de houder kunnen ook vervallen worden verklaard indien:

 • het merk gedurende vijf jaar in de EU niet normaal is gebruikt;
 • het merk de gebruikelijke benaming is geworden voor de waar of de dienst;
 • het merk kan leiden tot misleiding van het publiek over de soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten.

De verordening bevat ook nietigheidsgronden voor het EU-merk. Een van deze gronden is bijvoorbeeld het geval waarbij de aanvrager te kwader trouw was toen hij de aanvraag indiende.

Collectieve EU-merken

Als een aanvraag voor inschrijving wordt aangevraagd, is het mogelijk om een EU-merk als een collectief merk aan te wijzen. Collectieve EU-merken kunnen worden aangevraagd door verenigingen van:

 • fabrikanten,
 • producenten,
 • dienstverrichters,
 • handelaars,
 • publiekrechtelijke rechtspersonen.

EU-kwaliteitsmerken

Een EU-merk kan ook als een kwaliteitsmerk worden aangewezen. De houder van zulk een merk certificeert het materiaal, de wijze waarop waren zijn geproduceerd of diensten worden verleend, kwaliteit, juistheid of andere kenmerken (met uitzondering van de plaats van herkomst) van de gecertificeerde waren en diensten.

Rechtsvorderingen

Verordening (EU) nr. 1215/2012 heeft betrekking op procedures voor EU-merken en de aanvraag van een EU-merk, en ook op gelijktijdige en opeenvolgende procedures op grond van EU- en nationale merken.

EU-landen moeten rechtbanken voor het EU-merk aanwijzen. Deze rechtbanken hebben uitsluitende bevoegdheid bij alle geschillen over inbreuk op en geldigheid van EU-merken.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 13 april 2009.

ACHTERGROND

Overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2424 waarmee Verordening (EG) nr. 207/2009 werd aangepast, komt het EUIPO vanaf 23 maart 2016 in de plaats van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt.

Zie voor meer informatie de webpagina EUIPO — trade marks.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het EU-merk (PB L 78 van 24.3.2009, blz. 1-42)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 207/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 04.04.2016

Top