Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beloningsbeleid in de financiële sector

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Beloningsbeleid in de financiële sector

De financiële crisis van oktober 2008 maakte duidelijk dat er risicovolle praktijken worden gebruikt in de financiële dienstverlening. Het is daarom belangrijk dat er duidelijke en transparante principes worden vastgelegd voor het beloningsbeleid in deze sector, zodat de risicovolle activiteiten die bijdragen tot een verzwakking van het financiële systeem in zijn geheel, maximaal worden beperkt.

BESLUIT

Aanbeveling 2009/384/EG van de Commissie van 30 april 2009 over het beloningsbeleid in de financiële sector.

SAMENVATTING

Deze aanbeveling somt de algemene principes op die als richtsnoer dienen voor de vergoedingspraktijken in de financiële-dienstensector en die erop zijn gericht het nemen van buitensporige risico's in deze sector te vermijden, in het bijzonder op het niveau van banken en investeringsmaatschappijen.

Deze aanbeveling is van toepassing op:

  • financiële ondernemingen waarvan de statutaire zetel of het centraal bestuur zich op het grondgebied van een lidstaat bevindt;
  • de beloning van categorieën van medewerkers wier beroepsmatige activiteiten het risicoprofiel van de financiële onderneming materieel beïnvloeden.

Ze is niet van toepassing op de rechten en provisies die worden ontvangen door tussenpersonen en externe dienstverleners in het geval van uitbestede activiteiten.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid moet zich concentreren rond de ondernemingsstrategie, de doelstellingen, waarden en langetermijnbelangen van de financiële onderneming, zoals het perspectief van duurzame groei of de bescherming van de klanten en beleggers in het kader van de verrichte diensten.

Het beloningsbeleid moet één evenwicht zoeken tussen vaste en variabele beloningscomponenten. Het aandeel van de vaste beloningscomponent in het totale beloningspakket dient voldoende hoog te zijn, zodat de financiële onderneming haar bonusbeleid in alle vrijheid kan voeren.

Het is aangewezen om de structuur van het beloningsbeleid regelmatig aan te passen zodat die afgestemd blijft op de evolutie van de onderneming.

Wanneer de beloning wordt bepaald in functie van de prestaties, moet ze geëvalueerd worden volgens de huidige en toekomstige risico's, daarbij altijd rekening houdend met de kosten van het gebruikte kapitaal en de vereiste liquiditeit.

De gevolgde procedures moeten duidelijk, gedocumenteerd en intern transparant zijn.

De raad van bestuur/raad van commissarissen moet de algemene principes vastleggen die het beloningsbeleid van de financiële onderneming bepalen en waken over de toepassing ervan.

De controlefuncties, de personeelsdiensten en eventueel ook externe deskundigen zouden ook bij de opstelling van het beloningsbeleid betrokken moeten worden.

Het beloningsbeleid dient ten minste één keer per jaar aan een centraal, intern en onafhankelijk onderzoek door de controlefuncties te worden onderworpen, om het te toetsen aan het beleid en de procedures die zijn vastgesteld door de raad van bestuur/raad van commissarissen.

Openbaarmaking

De onderneming moet informatie over het beloningsbeleid bekend maken in de vorm van een onafhankelijke verklaring of een periodieke publicatie met een opsomming van:

  • informatie over het besluitvormingsproces waarmee het gekozen beloningsbeleid is vastgesteld;
  • informatie die de relatie tussen de beloning en de prestaties duidelijk maakt;
  • de criteria voor het meten van de prestaties;
  • de prestatiecriteria die recht geven op de toekenning van aandelen, opties of variabele componenten van de beloning;
  • de voornaamste parameters en de motivering voor een eventuele jaarlijkse bonusregeling en eventuele andere niet-geldelijke voordelen.

Toezicht

De bevoegde instanties zullen toezicht uitoefenen en moeten daarbij rekening houden met parameters zoals:

  • de omvang van de financiële onderneming;
  • de aard van de activiteiten;
  • de complexiteit van de activiteiten.

Financiële ondernemingen moeten daarnaast met een verklaring bij de bevoegde autoriteiten aangeven of de voornoemde principes inzake het beloningsbeleid worden nageleefd.

Context

Praktijken op het vlak van verloning in de sector van financiële ondernemingen, met name bij banken en investeringsmaatschappijen, hebben geleid tot het nemen van buitensporige risico's. Deze praktijken hebben in zekere mate bijgedragen tot aanzienlijke verliezen voor de grote financiële ondernemingen en lagen deels aan de oorsprong van de financiële crisis van oktober 2008. De mededeling „Op weg naar Europees herstel”, opgesteld in de lente van 2009, stelt een plan voor met als doel de stabiliteit en betrouwbaarheid van het financiële systeem te herstellen en duurzaam te maken. De huidige aanbeveling inzake het beloningsbeleid volgt de strategie die in dit plan wordt vooropgesteld.

GERELATEERD BESLUIT

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. Verslag over de toepassing door de lidstaten van de Europese Unie van Aanbeveling 2009/384/EG van de Commissie over het beloningsbeleid in de financiële sector” (COM(2010) 286 definitief – Nog niet bekendgemaakt in Publicatieblad) Dit verslag maakt de staat op van de uitvoering van Aanbeveling 2009/384/EG in de verschillende lidstaten.

Er worden ongelijkheden vastgesteld bij het ten uitvoer brengen van de principes van de aanbeveling. Momenteel zijn er slechts 16 lidstaten die de aanbeveling volledig of deels uitvoeren en 7 lidstaten passen de door de aanbeveling gegeven maatregelen toe op de volledige financiële-dienstensector.

Daarnaast wordt in het verslag gewezen op de terughoudendheid van de financiële instellingen om hun beloningspraktijken aan te passen. Deze instellingen blijven namelijk het grootste deel van hun gegevens met betrekking tot hun beleid inzake individuele beloningen filteren.

Met deze belangrijke resterende obstakels, wil de Commissie de ondernemingen tot actie aansporen en bijdragen tot de invoering van internationale regels voor het beloningsbeleid in de financiële-dienstensector in het kader van de G20 of de Raad voor financiële stabiliteit.

Laatste wijziging: 14.09.2010

Top