Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Computerprogramma's — Rechtsbescherming

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Computerprogramma's — Rechtsbescherming

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/24/EG — Rechtsbescherming van computerprogramma's

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Het doel van de richtlijn is het verduidelijken en wegnemen van verschillen in rechtsbescherming van computerprogramma's in de verschillende landen van de Europese Unie (EU) en zo bij te dragen aan het goed functioneren van de interne markt.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De in deze richtlijn voorziene bescherming is van toepassing op:

 • de uitdrukkingswijze van een computerprogramma in welke vorm ook, maar niet op de ideeën en beginselen die ten grondslag liggen aan een computerprogramma of elementen daarvan;
 • een computerprogramma dat oorspronkelijk is, in die zin dat het een eigen schepping van de maker is;
 • computerprogramma's die zijn gemaakt vóór 1 januari 1993, onverminderd handelingen en rechten die vóór die datum zijn verricht respectievelijk verworven.

Auteurschap

 • De maker van een computerprogramma is de persoon of groep personen die het programma heeft gemaakt of, indien de nationale wetgeving dit toestaat, een rechtspersoon, d.w.z. een onderneming of andere juridische entiteit.
 • Indien een programma door meerdere personen gezamenlijk wordt gemaakt, zijn deze personen gezamenlijk houder van de exclusieve rechten.
 • Indien een werknemer een computerprogramma maakt tijdens de uitoefening van zijn taken of in opdracht van zijn werkgever, is uitsluitend de werkgever bevoegd de economische rechten met betrekking tot het programma uit te oefenen.

Exclusieve rechten van de rechthebbende

De houder van de rechten op een computerprogramma mag het volgende doen, of anderen toestemming geven dit te doen:

 • de permanente of tijdelijke reproductie van het programma, of een deel daarvan;
 • het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van het programma;
 • de distributie van het programma.

Beperkingen op deze exclusieve rechten (er is geen voorafgaande toestemming nodig van de rechthebbende)

 • Een rechtmatige verkrijger van een programma mag het programma reproduceren, vertalen, bewerken, arrangeren of veranderen wanneer dit nodig is om het programma te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel.
 • Een persoon die het recht heeft een computerprogramma te gebruiken, mag een reservekopie maken voor zover dit nodig is voor dat gebruik.
 • Deze persoon mag ook de werking van het programma observeren, bestuderen en uittesten om vast te stellen welke ideeën en beginselen aan een element van het programma ten grondslag liggen.

Decompilatie *

Voorafgaande toestemming van de rechthebbende is niet vereist wanneer de reproductie van de code en de vertaling van de codevorm onmisbaar zijn om de informatie te verkrijgen die nodig is voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit* van een nieuw computerprogramma met andere programma's.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • deze handelingen worden verricht door de licentiehouder of door een ander die het recht heeft om een kopie van het programma te gebruiken;
 • de gegevens over interoperabiliteit waren niet eerder snel en gemakkelijk beschikbaar;
 • deze handelingen blijven beperkt tot die onderdelen van het oorspronkelijke programma die nodig zijn voor het tot stand brengen van interoperabiliteit.

Bijzondere beschermingsmaatregelen

EU-landen moeten maatregelen nemen tegen personen die de volgende handelingen verrichten:

 • het in het verkeer brengen van een onrechtmatige kopie van een computerprogramma;
 • het bezitten van een onrechtmatige kopie van een programma voor commerciële doeleinden;
 • het in het verkeer brengen of bezitten, voor commerciële doeleinden, van middelen die uitsluitend bestemd zijn om de ongeoorloofde verwijdering of ontwijking van enigerlei technische voorziening mogelijk te maken.

Een onrechtmatige kopie van een computerprogramma kan in beslag worden genomen overeenkomstig de wetgeving van de betrokken EU-lidstaat.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 25 mei 2009 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn omzetten in nationale wetgeving vóór 31 december 1992, de datum die is aangegeven in Richtlijn 91/250/EEG die is gecodificeerd door Richtlijn 2009/24/EG.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

* KERNBEGRIPPEN

Decompilatie: het omzetten van een programmacode in een hogere programmeertaal die door een mens kan worden gelezen.

Interoperabiliteit: het vermogen van een systeem of product om samen te werken met andere systemen of producten zonder dat verder handelen door de consument is vereist.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (Gecodificeerde versie) (PB L 111 van 5.5.2009, blz. 16-22)

Laatste bijwerking 23.01.2017

Top