Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Op weg naar Europees herstel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Op weg naar Europees herstel

SAMENVATTING VAN:

Mededeling COM(2009) 114 definitief van de Europese Commissie – Op weg naar Europees herstel

WAT DOET DEZE MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE?

In deze mededeling wordt een aantal maatregelen beschreven die moeten worden genomen om herstel in de Europese Unie (EU) op gang te brengen na de financiële crisis die in de zomer van 2007 begon en tegen het einde van 2008 nog zwaardere vormen aannam.

KERNPUNTEN

In de mededeling wordt een ambitieus programma gepresenteerd dat ten doel heeft:

 • 1.

  Herstel en behoud van een stabiele financiële sector

In het rapport, gepresenteerd door de De Larosièregroep (pdf), is toezicht de hoeksteen van een stabiel financieel systeem.

De Europese Commissie is voornemens om een toezichtkader op te zetten om in een vroeg stadium potentiële risico's met betrekking tot de financiële markten op het spoor te komen. Dat gebeurt door middel van:

 • 2.

  Zekerheid moest ook een integraal onderdeel van toekomstige Europese regelgeving uitmaken. Om dit te bereiken maakte de Commissie plannen voor:

  • een wetgevend instrument waarmee normen voor regelgeving en toezicht worden vastgesteld voor hedgefondsen en private equity;
  • een witboek over instrumenten voor tijdig ingrijpen om een mogelijke crisis te voorkomen;
  • een verslag over derivaten en andere complexe gestructureerde producten om de transparantie te verhogen en financiële stabiliteit te waarborgen;
  • wetgeving om de kwaliteit en de kwantiteit van het verplichte minimumkapitaal te verhogen, om liquiditeitsrisico's tegen te gaan en buitensporige hefboomwerking te beperken.

Met het doel om het vertrouwen van Europese investeerders, consumenten en kleine en middelgrote bedrijven in hun economieën te herstellen, hun weer toegang te geven tot krediet en hun rechten met betrekking tot financiële producten te waarborgen, poogt de Commissie op de volgende gebieden actie te ondernemen:

 • de doeltreffendheid van marketingwaarborgen voor retailinvesteringsproducten te verhogen;
 • de bescherming van depositohouders, investeerders en verzekeringspolishouders te verbeteren;
 • maatregelen tot het verantwoord verstrekken en aangaan van leningen in te voeren.

Er wordt in de vorm van een pakket wetgevingsvoorstellen om beloningsafspraken onder prudentieel toezicht te laten vallen ook gekeken naar de beloning van werknemers in de financiële sector en van bestuurders in deze sector.

Tenslotte zou er een geharmoniseerd systeem van sancties worden ingevoerd om marktmisbruik tegen te gaan.

 • 3.

  Ondersteuning van de reële economie

De interne markt van de EU dient de motor te blijven achter de economische en maatschappelijke welvaart in de Unie. Om dit te bereiken, dienen EU-landen de reële economie verder te ondersteunen door de volgende beginselen als uitgangspunt te nemen:

 • belemmeringen van het vrije verkeer van goederen en diensten opheffen;
 • door de bevordering van een koolstofarme economie structurele veranderingen doorvoeren die een antwoord vormen op klimaat- en energieproblemen;
 • de uitwisseling van beste praktijken en synergie bevorderen door samenwerking op Europees niveau;
 • de interne markt van de EU openhouden voor handelspartners.
 • 4.

  De bevolking helpen

De crisis heeft ook negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt gehad en heeft problemen door werkloosheid en sociale uitsluiting extra aangezet. Om deze problemen te bestrijden, heeft de Commissie EU-landen gevraagd om op de volgende gebieden in actie te komen:

 • mensen aan het werk houden;
 • meer aandacht besteden aan activering en inkomenssteun geven;
 • in om- en bijscholing investeren;
 • overmatige schuldenlasten voorkomen en toegang tot financiële diensten handhaven;
 • het vrije verkeer van werknemers in de interne markt waarborgen;
 • steunmaatregelen voor ongeschoolde werknemers ten uitvoer leggen;
 • schooluitval tegengaan;
 • flexizekerheid bevorderen door stappen op het gebied van arbeidsbescherming.

ACHTERGROND

Een deel van deze mededeling werd voorgesteld bij de voorbereiding van de G20-top van april 2009 in Londen. De volgende voorstellen werden gedaan met het doel de door de crisis veroorzaakte onvolkomenheden van de wereldeconomie te verzachten:

 • versterking van het internationale financiële stelsel;
 • versterking van het financiële kader.

BESLUIT

Mededeling aan de Europese Voorjaarsraad – Op weg naar Europees herstel – Deel 1 (COM(2009) 114 definitief van 4.3.2009)

Laatste bijwerking 08.05.2016

Top