Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ratingbureaus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ratingbureaus

Ratingbureaus geven een onafhankelijk advies over de kredietwaardigheid van een entiteit, een schuldinstrument of financiële verplichting of een financieel instrument.

Hun ratings hebben rechtstreeks invloed op markten en de economie.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Deze verordening heeft tot doel de activiteiten van ratingbureaus te reguleren en zo beleggers en Europese financiële markten te beschermen tegen het risico van wanpraktijken. Het doel is om de onafhankelijkheid en integriteit van het rating- en toetsingsproces te waarborgen en de kwaliteit van de afgegeven ratings te verbeteren.

Registratie, gedragsregels en toezicht: om in de Europese Unie geregistreerd te worden, moeten ratingbureaus:

 • belangenconflicten vermijden: bijvoorbeeld, ratinganalisten mogen geen entiteit beoordelen waarvan ze aandeelhouder zijn;
 • de kwaliteit van hun rating en ratingmethode waarborgen;
 • een hoge mate van transparantie waarborgen, bijvoorbeeld door een transparantiejaarverslag te publiceren.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) is vanaf 2011 verantwoordelijk voor de registratie van ratingbureaus en heeft exclusieve toezichthoudende bevoegdheden over dergelijke bureaus.

Veranderingen als gevolg van de nieuwe regels:

Minder afhankelijkheid van ratings

 • Van financiële instellingen en beleggers wordt verwacht dat zij zelf kredietrisico’s beoordelen en niet uitsluitend of automatisch vertrouwen op externe ratings om de kredietwaardigheid van een entiteit of financieel instrument te beoordelen.

Betere kwaliteit ratings van de staatsschuld van de EU-landen

 • Ratingbureaus moeten een schema opstellen met data waarop zij EU-landen beoordelen; de laatste zal ten minste elke zes maanden worden beoordeeld.
 • Om marktverstoring te voorkomen mogen ratings alleen bekendgemaakt worden na sluiting van EU-aandelenbeurzen en ten minste één uur voor ze heropenen.
 • Beleggers en EU-landen moeten geïnformeerd worden over de feiten en aannames achter iedere rating.

Toegenomen verantwoordelijkheid van ratingbureaus

 • Een ratingbureau kan verantwoordelijk gehouden worden wanneer het, opzettelijk of met grove nalatigheid, de verordening schendt, en hierdoor schade berokkent aan de belegger of uitgevende instellingen.

Meer onafhankelijkheid en minder belangenconflicten

 • Een regulatieregel eist van uitgevende instellingen van complexe, gestructureerde financiële instrumenten (hersecuritisaties) dat ze elke vier jaar van bureau veranderen.
 • Ratingbureaus moeten situaties openbaar maken waarin een aandeelhouder 5 % of meer van het kapitaal of stemrechten van het bureau heeft en 5 % of meer van een entiteit die door dat bureau beoordeeld wordt. Als beide deelnemingen 10 % of meer bereiken, mag dit ratingbureau de entiteit niet beoordelen.
 • Het is verboden om 5 % of meer van het kapitaal of stemrechten van meer dan een ratingbureau te hebben, tenzij deze bureaus tot dezelfde groep behoren.

Alle beschikbare ratings worden bekendgemaakt op een Europees ratingplatform, dat in juni 2015 in gebruik wordt genomen.

Achtergrond

De EU-verordening inzake ratingbureaus is onderdeel van de initiatieven die Europa neemt om te voldoen aan de toezeggingen die zijn gedaan door de G20 tijdens de Top van Washington in november 2008.

Meer informatie is hieronder te vinden:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1060/2009

7.12.2009

-

PB L 302 van 17.11.2009.

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 513/2011

1.6.2011.

-

PB L 145 van 31.5.2011

Richtlijn 2011/61/EU

21.7.2011.

22.7.2013.

PB L 174 van 1.7.2011

Verordening (EU) nr. 462/2013

20.6.2013.

-

PB L 146 van 31.5.2013

Richtlijn 2014/51/EG

23.5.2014

31.3.2015

PB L 153 van 22.5.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 272/2012 van de Commissie van 7 februari 2012 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan ratingbureaus aangerekende vergoedingen (Publicatieblad L 90 van 28.3.2012).

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 446/2012 van de Commissie van 21 maart 2012 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen over de inhoud en het formaat van de periodieke verslagen betreffende de ratinggegevens die door ratingbureaus aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten moeten worden voorgelegd (Publicatieblad L 140 van 30.5.2012).

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 447/2012 van de Commissie van 21 maart 2012 ter aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus door vaststelling van technische reguleringsnormen voor de beoordeling van de conformiteit van ratingmethodologieën (Publicatieblad L 140 van 30.5.2012).

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 448/2012 van de Commissie van 21 maart 2012 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de presentatie van de informatie die ratingbureaus ter beschikking moeten stellen in een centrale databank die door de Europese Autoriteit voor effecten en markten is opgezet (Publicatieblad L 140 van 30.5.2012).

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 449/2012 van de Commissie van 21 maart 2012 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende te verstrekken gegevens voor de registratie en certificatie van ratingbureaus (Publicatieblad L 140 van 30.5.2012).

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 946/2012 van de Commissie van 12 juli 2012 ter aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad met procedureregels betreffende door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan ratingbureaus opgelegde geldboeten, met inbegrip van bepalingen inzake het recht van verweer en termijnbepalingen (Publicatieblad L 282 van 16.10.2012).

Richtlijn 2013/14/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ter voorkoming van een overmatig vertrouwen in ratings (Publicatieblad L 145 van 31.5.2013):

Het doel van deze richtlijn is het voorkomen van situaties waarbij instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (UCITS), beheer- en beleggingsmaatschappijen, en beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen uitsluitend of automatisch op ratings vertrouwen of deze als enige criterium gebruiken bij risicobeoordeling.

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement de haalbaarheid van een netwerk van kleinere ratingbureaus (COM(2014) 0248 final)

Het verslag beoordeelt de haalbaarheid van een netwerk van kleinere ratingbureaus in de EU en de manier waarop een dergelijk netwerk zou kunnen bijdragen tot de versterking van kleinere bureaus zodat zij meer competitieve spelers worden. Het verslag suggereert de toegevoegde waarde te beoordelen van een netwerk van kleinere ratingbureaus op de middellange en lange termijn op basis van een analyse van de effecten van de nieuwe wetgeving.

Laatste wijziging: 25.09.2014

Top