Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informatiesysteem voor de interne markt (IMI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Informatiesysteem voor de interne markt (IMI)

Het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) is een elektronisch hulpmiddel dat werd ontwikkeld voor een betere communicatie en samenwerking tussen de overheidsdiensten van de lidstaten in het kader van de tenuitvoerlegging van de wetgeving betreffende de interne markt. Het heeft tot doel een aantal praktische hindernissen uit de weg te ruimen, de werkbelasting te verminderen en de efficiëntie van de administratieve samenwerking in Europa te verbeteren.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 6 november 2008 – De voordelen van de interne markt benutten door betere administratieve samenwerking [COM(2008) 703 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) is een elektronisch hulpmiddel voor de administratieve samenwerking op het gebied van internemarktwetgeving. IMI helpt bevoegde autoriteiten in de lidstaten met het oplossen van praktische problemen, zoals verschillende administratieve culturen, verschillende talen of het vinden van de juiste aanspreekpunten in de andere lidstaten.

IMI is een beveiligde internetapplicatie die beschikbaar is voor de overheden van alle 30 landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en kan worden gebruikt in alle officiële talen van de Europese Unie.

Beginselen

IMI stoelt op drie grondbeginselen:

  • het legt de lidstaten geen extra verplichtingen op inzake administratieve samenwerking;
  • het biedt voldoende flexibiliteit om rekening te houden met de uiteenlopende bestuurlijke structuren en culturen in Europa;
  • het is een uniform systeem dat kan worden gebruikt voor talrijke onderdelen van de internemarktwetgeving, waarmee wordt voorkomen dat er verschillende informatiesystemen naast elkaar ontstaan.

Voordelen

Het systeem biedt tal van voordelen. Zo hoeven de lidstaten slechts één netwerkrelatie in plaats van 29 bilaterale relaties te onderhouden, kunnen zij communiceren volgens een heldere, transparante en vaste methode, zijn er minder taalproblemen, wordt bespaard op tijd en middelen en gaat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog door meer transparantie en voorspelbaarheid.

Gegevensbescherming

Aangezien IMI gebruikt wordt voor de uitwisseling van persoonlijke informatie is de wetgeving inzake gegevensbescherming op het gehele systeem van toepassing. De functies, rechten en plichten van de gebruikers van IMI zijn vastgesteld in Beschikking 2008/49/EG van de Commissie.

Context

IMI werd gecreëerd met het oog op het belang van administratieve samenwerking in de tenuitvoerlegging van een dynamische interne mark overeenkomstig de Lissabonstrategie. IMI moet ook bijdragen aan de versterking van het communautair recht op nationaal niveau, met andere woorden aan de uitvoering van het programma voor betere regelgeving. Het kadert tevens in het i2010-actieplan voor de elektronische overheid.

In november 2007 werd een eerste proefproject gelanceerd voor vier beroepen die onder Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties vallen. Het systeem zal geleidelijk aan worden uitgebreid naar andere beroepen.

In januari 2009 werd een tweede proefproject gelanceerd op basis van de "dienstenrichtlijn". Het loopt tot 28 december 2009, de dag waarop de richtlijn door de lidstaten volledig in nationaal recht moet zijn omgezet. Het is de bedoeling tegen eind 2009 een operationeel IMI-systeem in te stellen dat alle diensten omspant. In de toekomst zou IMI ook kunnen worden gebruikt om de administratieve samenwerking te versterken in andere sectoren die onder de internemarktwetgeving vallen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Aanbeveling van de Commissie van 26 maart 2009 inzake richtsnoeren betreffende gegevensbescherming voor het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) [Publicatieblad L100 van 18.4.2009]. In deze aanbeveling verzoekt de Commissie de lidstaten maatregelen te nemen voor de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren uit de bijlage. Deze richtsnoeren hebben betrekking op de bescherming van gegevens, de veiligheidsmechanismen van het systeem en de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het systeem.

De nationale IMI-coördinatoren worden tevens aangemoedigd om contact op te nemen met de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de gegevens, met het oog op de tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren overeenkomstig de nationale wetgeving.

De Europese Commissie dient uiterlijk negen maanden na de goedkeuring van de onderhavige aanbeveling geïnformeerd te worden over de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren.

See also

  • Voor meer informatie kunt u surfen naar de internetsite over IMI van DG Interne markt.

Laatste wijziging: 12.10.2009

Top